Wzory pism POAK

ZIP                   Pliki docx i pdf formularzy pism i deklaracji do pobrania w folderze skompresowanym (aktualizowane w 2017 r.)

 1. Deklaracja członkowska Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej
 2. Deklaracja wstąpienia na członka wspierającego Akcji Katolickiej
 3. Informacja Prezesa POAK przesłana dla Zarządu DIAK
 4. Lista Członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej na Walnym Zebraniu Zwyczajnym, Nadzwyczajnym
 5. Lista uczestników na Walnym Zebraniu Członków POAK
 6. Oświadczenie członka zwyczajnego AK o rezygnacji z członkostwa w AK
 7. Oświadczenie o gotowości wstąpienia w szeregi POAK
 8. Oświadczenie Zarządu POAK o rezygnacji z członkostwa w Akcji Katolickiej
 9. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Zebrania Walnego Srawozdawczo-Wyborczego POAK
 10. Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej POAK
 11. Protokół Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w sprawie wyboru kandydatów na prezesa POAK
 12. Protokół Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w sprawie wyboru Zarządu POAK
 13. Protokół POAK z wyborów członków Zarządu
 14. Protokół z Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Walnego Zebrania POAK w sprawie prawomocności zebrania
 15. Protokół Zwyczajnego, Nadzwyczajnego, Walnego Zebrania POAK
 16. Regulamin Komisji Rewizyjnej POAK
 17. Regulamin Walnego Zebrania Członków POAK
 18. Sprawozdanie z działalności Parafialnego Oddziału AK
 19. Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej POAK
 20. Statut Akcji Katolickiej
 21. Uchwała w sprawie oceny zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności POAK
 22. Uchwała w sprawie reprezentacji POAK w sprawach majątkowych
 23. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi POAK
 24. Uchwała w sprawie wyboru 3 kandydatów na prezesa POAK
 25. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok POAK
 26. Uchwała Walnego zebr. w sprawie składek członkowskich
 27. Uchwała Walnego Zebrania Nadzwyczajnego w sprawie, w której zostało zwołane
 28. Uchwała Walnego Zebrania w sprawie planu finansowego POAK
 29. Wniosek do Księdza Arcybiskupa o mianowanie prezesa Zarządu POAK
 30. Wniosek POAK do Zarządu DIAK o wykluczenie z AK

DOC   PDF     Druki przy Walnym Zebraniu (wyborczym) Parafialnego Oddziału AK Łodź

ZIP                  Instrukcja Pisania Protokołów Zarządu Rady DIAK w Łodzi

Sprawozdania i aktualizacje

ZIP                  Pliki docx i pdf do pobrania w folderze skompresowanym

 1. Aktualizacja danych POAK na dzień 31 grudnia 2016 r.
 2. Formularz Sprawozdania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej za 2015 r.
 3. Informacja Prezesa POAK dla zarządu DIAK
 4. Lista członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
 5. Sprawozdanie finansowe Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej za  2015 r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
 7. Zbiorcze zestawienie sprawozdań Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
 8. Zestawienie opłat składek członkowskich Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

Wykaz dokumentów przesyłanych do DIAK każdego roku

ZIP                  Do pobrania w folderze skompresowanym

Wzory dokumentów

przy zakładaniu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Archidiecezji Łódzkiej

Opracowane  przez Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, Łódź, 2017 r.

ZIP                  Opis i zebranie danych przy zakładaniu, funkcjonowaniu POAK, DIAK

ZIP                  Poniższe pliki docx i pdf do pobrania w folderze skompresowanym

 1. Idźcie i głoście
 2. Jak założyć Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w parafii.
 3. Lista inicjatorów powstania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
 4. Deklaracja wstąpienia do Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej.
 5. Deklaracja wstąpienia na członka wspierającego Akcji Katolickiej.
 6. Pismo do Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej o powołanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
 7. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Założycielskiego Zebrania POAK.
 8. Protokół z wyboru Komitetu Założycielskiego POAK przy parafii pw.
 9. Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru  kandydatów na prezesa POAK.
 10. Protokół Komisji Skrutacyjnej Zebrania Założycielskiego POAK w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
 11. Protokół Komisji Skrutacyjnej Zebrania Założycielskiego POAK i Wyboru członków Zarządu POAK.
 12. Protokół z Zebrania Założycielskiego POAK.
 13. Uchwała  w sprawie  wyboru 3 kandydatów  na prezesa POAK
 14. Uchwała w sprawie uchwalenia  planu finansowego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
 15. Uchwała w sprawie reprezentacji POAK w sprawach majątkowych.
 16. Uchwała Założycielskiego Zebrania Członków POAK w sprawie składek członkowskich.
 17. Wniosek do Ks. Arcybiskupa o mianowanie Prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
 18. Wzorcowy protokół założycielski wraz  z uchwałami.
 19. Zgłoszenie kandydatów na Prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej do Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
 20. Statut Akcji Katolickiej w Polsce uchwalony przez Konferencję Episkopatu Polski www.ak.org.pl/statut/
Skip to content