Statut

Ramowy Statut Diecezjalny – załącznik do Statutu Akcji Katolickiej w Polsce,
Przyjętego na mocy uchwały nr 20/383/2019
Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 czerwca 2019 r.

 

Statut Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej

Wstęp

Akcja Katolicka w Polsce jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła (por. KK, n. 33; DA, n. 20; DM, n. 15).

Rację swego istnienia Akcja Katolicka w Polsce znajduje w prawdzie o Kościele. Zorganizowana współpraca świeckich z hierarchią kościelną, w realizowaniu misji apostolskiej, należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła (por. Rz 16, 3; Flp 4, 3). Wagę tej współpracy podkreślił Sobór Watykański II i posoborowe nauczanie Kościoła.

Papież Jan Paweł II mówiąc o wiernych świeckich, którzy „winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła”, wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej w Polsce w ich formacji. Dlatego postulował jej odrodzenie w Polsce. Do biskupów polskich podczas wizyty Ad limina Apostolorum, 12 stycznia 1993 roku, mówił: „Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”.

Podejmując to wezwanie, Konferencja Episkopatu Polski powołała w 1996 roku do życia Akcję Katolicką w Polsce. Jej celem jest włączanie ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską, dzięki której będą mogli „czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi” (KK, n. 33).

Akcja Katolicka w Polsce jest stowarzyszeniem, w którym katolicy świeccy mogą realizować powołanie, które otrzymali na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania (por. KK, n. 33).

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

Art. 1

 1. Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej jest publicznym stowarzyszeniem wiernych (kan. 312 § 1 n. 3, KPK), erygowanym dekretem przez Arcybiskupa Władysława Ziółka w dniu 16 października 1996 roku. Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej jest organizacją kościelną w rozumieniu art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 380, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.

 2. Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 1998 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 37, poz. 211).

 3. Siedzibą władz Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej jest Łódź, ul. Ks. Ignacego Skorupki 3, a terenem działania jest Archidiecezja Łódzka.

 

Art. 2

 1. Akcja Katolicka w Polsce działa na podstawie statutu zatwierdzonego przez Konferencję Episkopatu Polski, zwanego dalej Statutem.
 2. Akcja Katolicka w Polsce działa pod zwierzchnictwem Konferencji Episkopatu Polski (kan. 315 KPK), która wybiera do tego zadania Krajowego Asystenta Kościelnego.

 

Art. 3

Akcja Katolicka w Polsce, jako stowarzyszenie katolików świeckich, posiadające właściwy sobie charyzmat, współpracuje z innymi stowarzyszeniami katolików świeckich (kan. 328 KPK) i ruchami kościelnymi.

 

Art. 4

Akcja Katolicka w Polsce może być członkiem międzynarodowych stowarzyszeń oraz federacji organizacji kościelnych.

 

Art. 5

 1. Głównym patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest św. Jan Paweł II, papież, a patronem drugorzędnym jest św. Wojciech, biskup i męczennik.
 2. Akcja Katolicka w diecezji może, w uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym, ustanawiać własnego patrona.

 

Art. 6

 1. Świętem Akcji Katolickiej w Polsce jest Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.
 2. Akcja Katolicka w Polsce posiada swój sztandar i hymn: „My chcemy Boga”.
 3. Logo Akcji Katolickiej w Polsce stanowią litery „AK”, wpisane w krzyż, według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce.
 4. Odznakę członkowską Akcji Katolickiej w Polsce stanowi znaczek z literami „AK” wpisanymi w krzyż, według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce.

 

Art. 7

 1. Akcja Katolicka w Polsce to stowarzyszenie posiadające struktury organizacyjne, którymi są:

1) Krajowy Instytut Akcji Katolickiej, zwany dalej KIAK;

2) Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej, zwane dalej DIAK;

3) Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej, zwane dalej POAK.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest przypisane do DIAK oraz do POAK.
 2. Dla zapewnienia jednolitości zadań i celów, członkostwa, organizacji, oraz struktur Stowarzyszenia uchwala się Ramowy Statut Diecezjalny, stanowiący załącznik do Statutu.

Rozdział II

Akcja Katolicka w diecezji

 

Art. 8

 1. Akcja Katolicka w diecezji jest publicznym stowarzyszeniem wiernych (kan. 312 § 1 n. 3, KPK), erygowanym dekretem przez biskupa diecezjalnego.
 2. Akcja Katolicka w diecezji posiada odrębną osobowość cywilnoprawną, nabywaną na podstawie rozporządzenia ministra właściwego ds. wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w oparciu o art. 10, w związku z art. 34 ust. 3 Ustawy.

 

Art. 9

Akcja Katolicka w diecezji działa na podstawie statutu nadanego przez biskupa diecezjalnego, z zachowaniem uregulowań zawartych w art. 7 ust. 3 Statutu. 3

 

Art. 10

 1. Akcja Katolicka w diecezji używa hymnu, loga i odznaki, określonych w art. 6 Statutu.
 2. Akcja Katolicka w diecezji może, w uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym, ustanawiać własnego patrona.
 3. DIAK oraz POAK mogą posiadać sztandary, wykonane z zachowaniem wytycznych Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej w Polsce.

Rozdział III

Cel i działalność Stowarzyszenia

 

Art. 11

 1. Celem Stowarzyszenia jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;

2) przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;

3) zajmowanie stanowisk w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej w uzgodnieniu z Asystentem Kościelnym;

4) angażowanie się w formację dzieci i młodzieży;

5) kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

 

Art. 12

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność, w szczególności w zakresie:

1) pomocy społecznej;

2) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

3) działalności charytatywnej;

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5) ochrony i promocji zdrowia;

6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

7) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

8) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

9) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

10) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

11) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

12) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

13) turystyki i krajoznawstwa;

14) informacyjno-wydawniczym;

15) gospodarczą.

 1. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji jej celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków. 4

Rozdział IV

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

Art. 13

Stowarzyszenie stanowią członkowie:

1) zwyczajni;

2) wspierający.

Art. 14

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać katolik świecki, który ukończył 18 rok życia.
 2. Przyjęcie do Stowarzyszenia poprzedza staż kandydacki, który trwa nie krócej niż pół roku. Wymóg stażu nie dotyczy kandydatów, którzy byli członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, lub innego publicznego stowarzyszenia wiernych.
 3. Niepełnoletni, uczestniczący w działalności Stowarzyszenia, mają status kandydata. Długość stażu, wymieniona w ust. 2, liczona jest od ukończenia przez kandydata 18 roku życia.

Art. 15

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1) wyborcze, czynne i bierne;

2) udziału w przedsięwzięciach podejmowanych przez Stowarzyszenie;

3) noszenia odznaki członkowskiej.

Art. 16

Do obowiązków członków zwyczajnych Stowarzyszenia należy:

1) realizowanie celów Stowarzyszenia;

2) przestrzeganie postanowień Statutu i regulaminów Stowarzyszenia oraz stosowanie się do uchwał jej władz statutowych;

3) płacenie składki członkowskiej.

Art. 17

Członek Stowarzyszenia, będący osobą fizyczną, może należeć do partii, stowarzyszeń oraz innych organizacji, które nie sprzeciwiają się wartościom chrześcijańskim i nauczaniu Kościoła katolickiego.

Art. 18

Członkiem Stowarzyszenia nie może być ten, kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej, zerwał ze wspólnotą kościelną, albo podlega ekskomunice deklarowanej lub wymierzonej wyrokiem (kan. 316 § 1 KPK).

Art. 19

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być:

1) dotychczasowy członek zwyczajny, który z racji wieku, stanu zdrowia lub innej istotnej przeszkody nie może brać udziału w aktywnej pracy w Stowarzyszenia;

2) inna osoba fizyczna.

 1. Warunkiem przyjęcia członka wspierającego jest złożenie przez niego pisemnej deklaracji o popieraniu celów Stowarzyszenia.

Art. 20

 1. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo udziału w przedsięwzięciach podejmowanych przez Stowarzyszenie.
 2. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

Art. 21

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) rezygnacji zgłoszonej na piśmie;

2) wykluczenia ze Stowarzyszenia w razie naruszenia przepisów Statutu lub regulaminów, z zachowaniem prawa odwołania do biskupa diecezjalnego;

3) śmierci członka;

4) rozwiązania DIAK.

Art. 22

Zasady przyjmowania członków oraz kompetencje organów w sprawach członkowskich zostają uregulowane w statucie diecezjalnym.

 

Rozdział V

KIAK

Art. 23

 1. KIAK stanowi ogólnopolską reprezentację Stowarzyszenia.
 2. Organami KIAK są:

1) Rada KIAK;

2) Zarząd KIAK;

3) Komisja Rewizyjna KIAK.

Art. 24

Członkami Rady KIAK są:

1) z urzędu Prezesi Zarządów DIAK;

2) delegaci, wybierani przez Radę DIAK ze swego grona. DIAK, liczące powyżej 1 tysiąca członków, wybierają delegatów do Rady KIAK w proporcji 1 delegat na każdy kolejny rozpoczęty tysiąc członków;

3) delegaci powołani przez Krajowego Asystenta Kościelnego na podstawie art. 37 ust. 1 Statutu.

Art. 25

 1. Rada KIAK odbywa zebrania zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zebrania Rady zwołuje Prezes Zarządu KIAK albo, z jego upoważnienia, Wiceprezes Zarządu KIAK.
 3. Zebrania zwyczajne zwoływane są przynajmniej 2 razy w roku.
 4. Zebrania nadzwyczajne, w miarę potrzeby, mogą być zwoływane również na:

1) żądanie Krajowego Asystenta Kościelnego lub Komisji Rewizyjnej KIAK;

2) wniosek 1/4 członków Rady KIAK;

Zebranie Rady KIAK powinno być zwołane w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania lub pisemnego wniosku.

 1. Jeżeli urząd Prezesa Zarządu KIAK nie jest obsadzony, albo Prezes nie wykonuje obowiązku określonego w ust. 2, zebrania Rady KIAK zwołuje Krajowy Asystent Kościelny.
 2. Rada KIAK wybiera ze swego grona przewodniczącego zebrania, jego zastępcę i sekretarza, którzy stanowią prezydium zebrania.

Art. 26

 1. Uchwały Rady KIAK są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Jeżeli liczba prawidłowo zawiadomionych członków Rady KIAK w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu o zwołaniu Rady KIAK jest mniejsza niż określa to ust. 1, zebranie Rady KIAK odbywa się w drugim terminie, 30 minut po upływie terminu wyznaczonego w zawiadomieniu o zwołaniu Rady KIAK, przy obecności co najmniej 2/5 członków Rady KIAK.
 3. Głosowania są jawne, a w sprawach wyborów do organów KIAK – tajne.

Art. 27

 1. Do kompetencji Rady KIAK należy:

1) wybór trzech kandydatów na Prezesa Zarządu KIAK;

2) wybór i odwoływanie członków Zarządu KIAK;

3) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej KIAK;

4) uchwalanie kierunków działania Stowarzyszenia w uzgodnieniu z Krajowym Asystentem Kościelnym;

5) uchwalanie planu finansowego KIAK;

6) uchwalanie wysokości i zasad wpłat DIAK na rzecz KIAK;

7) ocena rocznego sprawozdania z działalności Zarządu KIAK;

8) udzielanie absolutorium Zarządowi KIAK z tytułu wykonania planu finansowego oraz z działalności za rok miniony;

9) uchwalenie umotywowanego wniosku do Konferencji Episkopatu Polski o odwołanie Prezesa Zarządu KIAK w związku z nieotrzymaniem absolutorium przez Zarząd KIAK;

10) ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej KIAK;

11) troska o jedność w realizacji celów i kierunków działania DIAK;

12) przedstawienie biskupom diecezjalnym Ramowego Statutu Diecezjalnego, stanowiącego załącznik do niniejszego Statutu, celem zachowania jednolitości działania Stowarzyszenia;

13) podejmowanie innych uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów KIAK;

14) ustanawianie odznaczeń;

15) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w organizacjach krajowych i zagranicznych;

16) powoływanie jednostek organizacyjnych KIAK.

 1. Rada KIAK dokonuje wyboru kandydatów na prezesa oraz członków organów KIAK spośród swoich członków.

Art. 28

 1. W skład Zarządu KIAK wchodzą:

1) Prezes Zarządu KIAK;

2) dwaj Wiceprezesi Zarządu KIAK;

3) Sekretarz Zarządu KIAK;

4) Skarbnik Zarządu KIAK;

5) czterech członków Zarządu KIAK.

 1. Zarząd KIAK, na wniosek Prezesa Zarządu, wybiera ze swego grona Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika Zarządu KIAK.

Art. 29

 1. Prezesa Zarządu KIAK mianuje Konferencja Episkopatu Polski spośród trzech kandydatów wybranych przez Radę KIAK, przedstawionych przez Krajowego Asystenta Kościelnego.
 2. Prezes Zarządu KIAK nie może wykonywać funkcji kierowniczych w partiach politycznych (kan. 317 § 4 KPK) oraz być posłem lub senatorem RP.
 3. Prezes Zarządu KIAK reprezentuje Akcję Katolicką w Polsce. W razie przeszkody Prezesa Zarządu KIAK, KIAK reprezentuje Wiceprezes Zarządu KIAK, wskazany przez Prezesa Zarządu KIAK.

Art. 30

Zarząd KIAK koordynuje działalność Stowarzyszenia w wymiarze ogólnokrajowym.

Art. 31

 1. Do kompetencji Zarządu KIAK należy:

1) wykonywanie uchwał Rady KIAK;

2) opracowywanie kierunków działalności KIAK;

3) zarządzanie majątkiem KIAK;

4) przygotowanie planu finansowego KIAK oraz sprawozdania z działalności Zarządu KIAK;

5) powoływanie i ustalanie zasad działania sekcji środowiskowych KIAK;

6) składanie Radzie KIAK, a po jej zatwierdzeniu również Konferencji Episkopatu Polski, za pośrednictwem Krajowego Asystenta Kościelnego:

 1. a) rocznego sprawozdania z działalności KIAK,
 2. b) sprawozdania z wykonania planu finansowego KIAK,
 3. c) zbiorczej informacji rocznej z działalności DIAK-ów;

7) zajmowanie stanowisk w sprawach dotyczących Stowarzyszenia;

8) współdziałanie z innymi podmiotami w celu realizacji zadań statutowych.

 1. Do sposobu podejmowania uchwał Zarządu KIAK stosuje się odpowiednio art. 26 Statutu.

Art. 32

 1. Komisja Rewizyjna KIAK składa się z trzech do pięciu członków. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego i sekretarza.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej KIAK należy:

1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli finansowej działalności Zarządu KIAK, z uwzględnieniem zgodności z planem finansowym, rzetelności i prawidłowości dokumentacji finansowej;

2) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli realizacji przez Zarząd uchwał Rady KIAK;

3) przedkładanie Radzie i Zarządowi KIAK protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;

4) składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności Radzie KIAK;

5) występowanie do Rady KIAK z wnioskiem dotyczącym absolutorium dla Zarządu KIAK.

Rozdział VI

DIAK i POAK

Art. 33

 1. Organami DIAK są:

1) Rada DIAK;

2) Zarząd DIAK;

3) Komisja Rewizyjna DIAK.

 1. Radę DIAK stanowią Prezesi POAK.
 2. Biskup diecezjalny może z własnej inicjatywy, lub na wniosek Zarządu DIAK, powołać do składu Rady DIAK, inne osoby spośród członków Akcji Katolickiej w diecezji.
 3. Zarząd DIAK, pod przewodnictwem Prezesa Zarządu DIAK, kieruje działalnością Diecezjalnego Instytutu.
 4. Komisja Rewizyjna DIAK jest organem kontrolnym DIAK.

Art. 34

 1. Organami POAK są:

1) Walne Zebranie POAK;

2) Zarząd POAK;

3) Komisja Rewizyjna POAK.

 1. Walne zebranie stanowią członkowie POAK.
 2. Zarząd POAK, pod przewodnictwem Prezesa Zarządu POAK, kieruje działalnością POAK.
 3. Komisja Rewizyjna POAK jest organem kontrolnym POAK.

Art. 35

Zadania, sposób zwoływania oraz zasady obradowania i podejmowania uchwał DIAK i POAK są określone w Ramowym Statucie Diecezjalnym.

 

Rozdział VII

Krajowy Asystent Kościelny

Art. 36

 1. Krajowego Asystenta Kościelnego wybiera Konferencja Episkopatu Polski spośród swoich członków na pięcioletnią kadencję, z możliwością wielokrotnego jej ponawiania.
 2. Krajowy Asystent Kościelny:

1) zapewnia łączność KIAK z Konferencją Episkopatu Polski;

2) dba o właściwą formację w Akcji Katolickiej w Polsce oraz czuwa nad czystością doktryny;

3) uczestniczy w spotkaniach roboczych i posiedzeniach organów KIAK;

4) koordynuje pracę Diecezjalnych Asystentów Kościelnych, w tym poprzez organizację dla nich zebrań i formacji.

 1. Krajowy Asystent Kościelny może zgłosić sprzeciw wobec uchwały Rady lub Zarządu KIAK, w sprawach dotyczących wiary i moralności:

1) zgłoszenie sprzeciwu zawiesza uchwałę;

2) o zasadności sprzeciwu rozstrzyga Konferencja Episkopatu Polski;

3) uznanie sprzeciwu uchyla uchwałę, a oddalenie sprzeciwu nadaje uchwale moc obowiązującą z datą jej podjęcia.

Art. 37

 1. Krajowy Asystent Kościelny może powołać do składu Rady KIAK członków Akcji Katolickiej po konsultacji z biskupem diecezjalnym, z której pochodzi kandydat.
 2. Powołanie następuje z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek Zarządu KIAK.

Art. 38

 1. Diecezjalnego Asystenta Kościelnego mianuje biskup diecezjalny na pięcioletnią kadencję, z możliwością wielokrotnego jej ponawiania.
 2. Zadania Diecezjalnego Asystenta Kościelnego określa Ramowy Statut Diecezjalny.

Art. 39

 1. Parafialny Asystent Kościelny to proboszcz parafii lub w uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym inny kapłan.
 2. Zadania Parafialnego Asystenta Kościelnego określa Ramowy Statut Diecezjalny.

Rozdział VIII

Zasady sprawowania funkcji w Akcji Katolickiej w Polsce

Art. 40

Działalność organów KIAK w sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem określają regulaminy uchwalane przez organy KIAK, zatwierdzone przez Krajowego Asystenta Kościelnego.

Art. 41

 1. Kadencja w poszczególnych organach KIAK trwa cztery lata.
 2. Funkcje Prezesa Zarządu KIAK można pełnić nie dłużej niż przez kolejne dwie kadencje.

Art. 42

Członek Zarządu KIAK nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej KIAK.

Art. 43

W przypadku rażącego naruszenia postanowień Statutu Prezes Zarządu KIAK może być odwołany przed upływem kadencji przez Konferencję Episkopatu Polski.

Art. 44

 1. W przypadku przyjęcia rezygnacji, odwołania lub śmierci Prezesa Zarządu KIAK, przeprowadza się wybory kandydatów na prezesa. Kadencja mianowanego Prezesa Zarządu KIAK kończy się z upływem kadencji tego Zarządu.
 2. W przypadku wakatu w organach KIAK, przeprowadza się wybory uzupełniające.
 3. Kadencja wybranego członka kończy się z upływem kadencji organu, do którego został wybrany.

Art. 45

Z dniem odwołania Prezesa Zarządu KIAK przez Konferencję Episkopatu Polski, z powodu nieuzyskania przez Zarząd absolutorium, wygasa kadencja całego Zarządu KIAK.

Art. 46

 1. W przypadku, gdy członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej KIAK zostanie odwołany przed końcem kadencji z funkcji Prezesa DIAK, delegata do Rady KIAK, lub jako osoba powołana do Rady KIAK przez Krajowego Asystenta Kościelnego, z dniem odwołania traci członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej KIAK.
 2. Zakończenie kadencji w Radzie KIAK przez członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej KIAK nie powoduje utraty członkostwa w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej.

Rozdział IX

Majątek Akcji Katolickiej w Polsce

Art. 47

 1. Majątek Akcji Katolickiej w Polsce składa się z nieruchomości, ruchomości oraz innych aktywów.
 2. Majątek Akcji Katolickiej w Polsce pochodzi w szczególności z:

1) wpłat DIAK na rzecz KIAK;

2) darowizn;

3) dotacji, przekazywanych na zasadach obowiązujących podmioty nienależące do sektora finansów publicznych;

4) spadków i zapisów;

5) zbiórek publicznych organizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6) dochodów własnych w tym w szczególności z opłat za korzystanie z majątku Akcji Katolickiej w Polsce, ze sprzedaży wydawnictw własnych, z pozyskanych środków z lokat i opłat bankowych.

Art. 48

 1. KIAK w sprawach majątkowych reprezentują Prezes Zarządu KIAK ze Skarbnikiem Zarządu KIAK lub Wiceprezes Zarządu KIAK ze Skarbnikiem Zarządu KIAK łącznie.
 2. Prezes Zarządu KIAK może działać przez pełnomocnika.

Art. 49

 1. W przypadku alienacji o wartości powyżej 100 000 euro, ale poniżej 1 000 000 euro, potrzebna jest zgoda Konferencji Episkopatu Polski. Alienacja o wartości powyżej 1 000 000 euro, oraz w przypadkach, o których mowa w kan. 1292 § 2 KPK, wymaga ponadto zgody Stolicy Apostolskiej.
 2. Przy zaciąganiu zobowiązań, które jednorazowo przekraczają równowartość w złotych 1 000 euro wymagana jest uprzednia zgoda Zarządu KIAK, podjęta w formie uchwały.

Rozdział X

Uchwalenie i zmiana Statutu

Art. 50

Statut może zmienić Konferencja Episkopatu Polski z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady KIAK, uchwalony większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Rady KIAK.

Art. 51

Zmiany do Statutu wchodzą w życie z dniem i na zasadach określonych przez Konferencję Episkopatu Polski.

 

Rozdział XI

Rozwiązanie Akcji Katolickiej w Polsce

Art. 52

 1. Akcję Katolicką w Polsce może rozwiązać Konferencja Episkopatu Polski z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady KIAK, uchwalony większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Rady.
 2. Likwidatora rozwiązanej Akcji Katolickiej w Polsce wyznacza Konferencja Episkopatu Polski. W przypadku rozwiązania Akcji Katolickiej w Polsce jej majątek, pozostały po likwidacji, staje się własnością Konferencji Episkopatu Polski.

Rozdział XII

Przepisy przejściowe

Art. 53

 1. Zakaz łączenia funkcji Prezesa Zarządu KIAK wchodzi w życie przy mianowaniu na kolejną kadencję.
 2. Ograniczenia, wymienione w art. 41 ust. 2 Statutu, liczone są po zakończeniu obecnie trwającej kadencji.
 3. Dotychczas uchwalone regulaminy organów KIAK obowiązują do czasu przyjęcia nowych w trybie art. 40 Statutu.

Skip to content