Regulamin Walnego Zebrania POAK

§1
1. W Walnym Zebraniu mają prawo uczestniczyć z prawem głosu wszyscy członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej (członkowie Akcji Katolickiej zamieszkali na terenie parafii).
2. W Walnym Zebraniu uczestniczy bez prawa głosowania proboszcz parafii oraz Parafialny Asystent Akcji Katolickiej (o ile tę funkcję pełni inny kapłan).
3. Za zgodą lub na wniosek Walnego Zebrania, mogą uczestniczyć w nim bez prawa głosowania inne osoby.

§2
1. Walne Zebranie zwołuje prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, a z jego mandatu wiceprezes; w miarę potrzeb, nie rzadziej jak jeden raz w roku (zebranie zwyczajne).
2. Nadzwyczajne Walne Zebrania zwoływane są:
1/ na żądanie Parafialnego Asystenta Kościelnego,
2/ na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3/ na pisemny wniosek 1/4 członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania lub wniosku.
3. O ile urząd prezesa Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej nie jest obsadzony, Walne Zebranie zwołuje Parafialny Asystent Kościelny.

§3
Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
1/ wybór trzech kandydatów na prezesa Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, spośród których prezesa mianuje Biskup Diecezjalny,
2/ wybór pozostałych członków Zarządu,
3/ wybór Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddziału,
4/ uchwalanie preliminarza budżetowego Parafialnego Oddziału,
5/ ocena rocznego sprawozdania z działalności Akcji Katolickiej w parafii,
6/ udzielanie absolutorium Zarządowi Parafialnego Oddziału,
7/ ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddziału,
8/ podejmowanie uchwał w formie stanowiska lub apelu w sprawach należących do zakresu działania Akcji Katolickiej w parafii.

§4
1. Zwołanie zebrania dokonuje się pisemnie, określając:
1/ miejsce zebrania,
2/ termin jego rozpoczęcia,
3/ proponowany porządek obrad.
2. Do zaproszenia należy dołączyć proponowany projekt porządku obrad oraz przygotowane materiały i projekty uchwał.

§5
Informacja o terminie i miejscu odbycia się Walnego Zebrania, w miarę możliwości, zgodnie z miejscowym zwyczajem, będzie opublikowana na terenie parafii (gazetka parafialna, tablica ogłoszeń, ogłoszenia duszpasterskie).

§6
Walne Zebranie wybiera w głosowaniu jawnym ze swego składu przewodniczącego zebrania oraz sekretarza.

§7
Walne Zebranie otwiera osoba, która dokonała zwołania zebrania i niezwłocznie, po wspólnej modlitwie, przeprowadza wybory przewodniczącego zebrania.

§8
Niezwłocznie po wyborze, prowadzenie zebrania przejmuje przewodniczący.

§9
1.Do obowiązków przewodniczącego należy w szczególności:
1/ udzielanie i odbieranie głosu,
2/ zarządzanie głosowania nad zgłoszonymi wnioskami oraz projektami uchwał,
3/ ustalanie wyników głosowania,
4/ dokonywanie, w razie potrzeby, interpretacji regulaminów.
2. W koniecznych przypadkach przewodniczący może zasięgnąć opinii innych osób.

§10
Do obowiązków sekretarza zebrania należy sporządzenie:
1/ listy obecności na Walnym Zebraniu,
2/ protokołu z przebiegu zebrania, zawierającego:
a/ datę odbycia zebrania,
b/ miejsce odbycia zebrania,
c/ wskazanie osoby (lub organu) zwołującej zebranie,
d/ proponowany porządek zebrania oraz dostarczone członkom zebrania materiały i projekty uchwał,
e/ wskazanie osoby otwierającej zebranie i przeprowadzającej wybory przewodniczącego zebrania,
f/ nazwiska i imiona osób, które kandydowały w wyborach oraz wyniki wyborów,
g/ krótkie omówienie przebiegu poszczególnych punktów obrad, zgłoszone wnioski i projekty uchwał,
h/ rozstrzygnięcia głosowań przeprowadzonych na Walnym Zebraniu z podaniem pełnej treści wniosków lub projektów uchwał oraz ilość oddanych głosów za, przeciw i wstrzymujących się,
i/ pełną treść przyjętych uchwał (wraz z ewentualnymi załącznikami).

§ 11
Walne Zebranie zatwierdza zaproponowany w zaproszeniach porządek obrad, przy czym ma prawo zmienić kolejność omawianych zagadnień lub skreślić niektóre sprawy z porządku obrad.
Wprowadzenie nowych zagadnień w porządku obrad wymaga większości 2/3 głosów oddanych.

§12
Na Walnym Zebraniu obowiązują następujące zasady:
1/ w trakcie dyskusji każdy członek Akcji Katolickiej ma prawo do jednorazowego zabrania głosu w danej sprawie,
2/ w celu nie przedłużania obrad przewodniczący może ograniczyć czas wypowiedzi dyskutantów, chyba że Walne Zebranie większością głosów sprzeciwi się temu,
3/ przewodniczący Walnego Zebrania może żądać od wnioskodawców sprecyzowania na piśmie wniosków podlegających głosowaniu,
4/ przed przystąpieniem do głosowania, przewodniczący lub osoba przez niego wskazana przytacza treść wniosku lub projektu uchwały, chyba że wszystkie osoby posiadające prawo głosowania otrzymały tę treść na piśmie,
5/ w sprawach personalnych przeprowadza się głosowanie tajne,
6/ wynik głosowania ustała się zwykłą większością głosów, tzn. porównując ilość głosów za wnioskiem (uchwałą) i przeciw wnioskowi (uchwale), przy czym wniosek uważa się za przyjęty, gdy liczba głosów za wnioskiem (uchwałą) jest większa od liczby głosów przeciw wnioskowi (uchwale),
7/ aby wynik głosowania był ważny – musi brać w nim udział co najmniej połowa członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

Skip to content