Historia

Historia Akcji Katolickiej w Polsce

Akcja Katolicka dawniej i dziś

Bp Mariusz Leszczyński
Instaurare omnia in Christo! (św. Pius X)

1. Potrzeba Akcji Katolickiej na tle sytuacji katolicyzmu w Europie Zachodniej na przełomie XIX i XX wieku.

Apostolstwo ludzi świeckich w misji duszpasterskiej Kościoła stanowiło doniosły element już od jego początków. Jednakże pierwsze formy zorganizowane tegoż apostolstwa, jako przejawy późniejszej Akcji Katolickiej, pojawiły się w Kościele dopiero w XIX wieku i rozwijały się szczególnie prężnie w krajach Europy Zachodniej. Różnego rodzaju organizacje kościelne skupiające laikat były odpowiedzią na wyzwania nowych czasów jakie nastąpiły po Rewolucji Francuskiej i Wiośnie Ludów…

Powstanie i rozwój Akcji Katolickiej

Ks. prof. Tadeusz Borutka

Odbudowa Akcji Katolickiej w Polsce po 1993 r.

Prace przygotowawcze zmierzające do odbudowania Akcji Katolickiej w III Rzeczypospolitej rozpoczęły się w roku 1996. Powołano wówczas Komitet Organizacyjny, na czele którego stanął bp Piotr Jarecki z Warszawy. Wraz z nim współpracowało kilku kapłanów z różnych diecezji, m. in.: ks. Tadeusz Borutka z Bielska-Białej, ks. Józef Niżnik z Przemyśla, ks. Stefan Schudy z Poznania, ks. Jan Siedlarz z Tarnowa. Komitet ten miał za zadanie przygotować materiały potrzebne do powołania Akcji Katolickiej…

Rys historyczny założeń Akcji Katolickiej przed II wojną światową

Anna Więch

/wypowiedź przygotowana i wygłoszona na spotkaniu z przedstawicielami diecezjalnych ruchów, wspólnot, stowarzyszeń w dniu 4.03.1994/

W ostatnich latach w życiu naszej ojczyzny zachodzą głębokie przeobrażenia społeczno – polityczne. Mamy do czynienia z jakimś nowym etapem w historii Polski, w którym widzimy liczne zagrożenia wiary i życia chrześcijańskiego. Niewątpliwie na ten stan rzeczy wpływ mają ostatnie dziesięciolecia, zwłaszcza czas totalitarnego zniewolenia i marksistowskiej indoktrynacji…

Skrót historii Akcji Katolickiej w Polsce

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI w roku 1928. Choć jako nazwa pojawia się już wcześniej w motu proprio Piusa X z roku 1903. Ten sam papież określił charyzmat stowarzyszenia i zasady organizacyjne. Jednak formalnie do życia powołał Akcję Katolicką Pius XI przedstawiając główne założenia stowarzyszenia w encyklice ,,Ubi arcano” w roku 1922. Ten sam papież w encyklice ,,Divini Redemptoris” wyznaczył jej zadania na rzecz budowania państwa sprawiedliwości społecznej opartej na nauczaniu Kościoła. Od tego czasu Akcja Katolicka rozwijała się jako stowarzyszenie katolików świeckich w oparciu o struktury Kościoła i w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną…

Skip to content