Modlitwy członków

Codzienna modlitwa

Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, dzięki której stałem się członkiem Twojego Mistycznego Ciała – Kościoła świętego. Dziękuję Ci, Panie, za powołanie i umocnienie mnie do apostolstwa. Dziękuję Ci, Boże, za obdarzenie mnie charyzmatem głoszenia Dobre Nowiny współczesnemu człowiekowi w łączności z moim biskupem i proboszczem. Przeżywam wielkość swego powołania, lecz uświadamiam sobie także słabość i kruchość moją. Dlatego proszę Cię, Boże, Stwórco i Królu Wszechświata, byś wspierał mnie w budowaniu Twojego Królestwa. Spraw, bym czynnie uczestniczył w życiu Twojego Kościoła i Ojczyzny. Dodawaj mi sił i mądrości, bym modlitwą i apostolską działalnością uświęcał moje życie osobiste i rodzinne, sferę pracy i wypoczynku sektor kultury i życia publicznego.  Ześlij,  proszę,  światło Ducha Świętego, bym

Twoją pomocą wsparty, mógł właściwie formować siebie i innych zgodnie z tradycją Kościoła katolickiego. Użycz mi tej łaski, abym uczestnicząc w Akcji Katolickiej był dyspozycyjnym, gotowym do wyrzeczeń, wiernym podjętym postanowieniom i wytrwałym w przeciwnościach. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

+ Święty Wojciechu i Bł. Stanisławie Kostko Starowieyski – Patronowie Akcji Katolickiej w Polsce. Módlcie się za nami.

Modlitwa powszechna papieża Klemensa XI

Wierzę w Ciebie, Panie, lecz wzmocnij moją wiarę; ufam Tobie, ale wspomóż moją nadzieję; miłuję Ciebie, lecz uczyń moją miłość bardziej gorącą; żałuję za moje grzechy, ale spraw, bym żałował doskonalej. Uwielbiam Cię jako Stwórcę wszechrzeczy, pragnę Ciebie jako celu ostatecznego, wychwalam Cię jako ustawicznego dobroczyńcę, wzywam jako miłosiernego obrońcę. Kieruj mną w swojej mądrości, otocz swą sprawiedliwością, pocieszaj dobrocią, chroń swoją potęgą. Ofiaruję Ci moje myśli, Panie, aby mnie prowadziły do Ciebie, moje słowa, aby mówiły tylko o tobie, moje uczynki, aby były zgodne z Twoją wolą i całe postępowanie moje, aby było postępowaniem tylko dla Ciebie. Chcę tego, co Ty chcesz, chcę dlatego, że Ty chcesz, chcę jak Ty chcesz i jak długo chcesz. Proszę Cię, Panie, abyś oświecił mój rozum, pobudził moją wolę, oczyścił ciało i uświęcił duszę. Daj mi żałować za przeszłe grzechy i zwyciężać przyszłe pokusy, opanować złe skłonności i nabywać odpowiednie dla mnie cnoty. Daj mi, Dobry Boże, miłość ku Tobie i wstręt do moich wad, szczerą troskę o bliźnich i pogardę tego co złe na świecie. Spraw, abym się starał słuchać przełożonych, pomagał podwładnym, dbał o przyjaciół i przebaczał wrogom. Pomóż mi zwyciężać pożądliwość umartwieniem, skąpstwo jałmużną, gniewliwość łagodnością, a oziębłość zapałem. Uczyń mnie roztropnym w radach, wytrzymałym w niebezpieczeństwach, cierpliwym w przeciwnościach i pokornym w powodzeniu. Spraw, Panie, abym był skupiony w modlitwie, wstrzemięźliwy przy posiłku, dokładny w pracy i zdecydowany w zamiarach. Natchnij mnie troską o czystość sumienia, skromność zachowania się i wyglądu, mowę bez zarzutu i życie uporządkowane. Pomóż mi czuwać nad popędami natury, nad współpracą z łaską, zachowaniem Twego prawa i postępowaniem wysługującym zbawienie. Naucz mnie, jak jest małym to, co ziemskie, jak wielkim to, co Boskie, jak krótkim, co doczesne, jak nieskończonym, co wieczne. Spraw, abym dobrze przygotował się na śmierć, uniknął potępienia i osiągnął niebo. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Stanisława Kostki Starowieyskiego

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, który obdarzyłeś błogosławionego Stanisława Kostkę Starowieyskiego, męczennika, zdolnością łączenia szlachectwa z pracowitością, bogactwa z wrażliwością na potrzeby ubogich, pobożności z zaangażowaniem doczesnym oraz oddania rodzinie i Ojczyźnie z odpowiedzialnością za kościół; spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem i pod opieką Matki Odkupiciela otrzymali łaskę doskonałego łączenia działalności doczesnej z szukaniem tego, co wieczne, aż razem ze świętymi staniemy się uczestnikami nieustającego szczęścia w niebie. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Akt Zawierzenia Akcji Katolickiej Matce Bożej

Częstochowa, 9 listopada 1996 r.
I Krajowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

Jasnogórska Królowo Polski, Bogurodzico Dziewico, Matko Jezusa Chrystusa i nasza Matko!
W duchu wiary i chrześcijańskiej miłości zawierzamy Ci dzieło odradzającej się Akcji Katolickiej w Polsce. Jesteśmy świadomi, jak wiele dobra dzieje się w Kościele i w naszej Ojczyźnie dzięki twemu wstawiennictwu, opiece oraz Matczynemu zatroskaniu. Szczególnie tutaj, w duchowej stolicy Narodu, pogłębiamy naszą wiarę i odradzamy się moralnie. W imię tej odnowy pragniemy budować stowarzyszenie apostolskie świeckich, Akcję Katolicką. Maryjo, zawierzamy Ci wszystkich powołanych do apostolstwa w Akcji Katolickiej: Asystenta Krajowego, Asystentów Diecezjalnych i Parafialnych, członków i kandydatów. Powierzamy Ci wszystkie prace związane z tworzeniem Akcji Katolickiej: – kształtowanie sumień – formację duchowo-moralną i intelektualną – budzenie odpowiedzialności za Kościół – ożywianie ducha apostolskiego – wychowanie do aktywności społecznej inspirowanej Ewangelią – kształtowanie świadomości kościelnej. Spraw, Matko, aby dzięki posłudze Akcji Katolickiej wzrastała chwata Boża na polskiej ziemi, aby zachowywano przykazania Boże i naukę Ewangelii świętej, aby szanowano godność osoby ludzkiej i wypływające z niej prawa, a szczególnie podstawowe prawo do życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, aby miłowano Kościół, Ojca Świętego i pasterzy, aby mocą wiary żywej pokonywano bierność i apatię w życiu społecznym, aby otrzymany dar wolności zaowocował prawdziwym umiłowaniem Ojczyzny. Pomóż nam, Matko, tak pracować w Akcji Katolickiej, by Chrystus stał się:

dla niewierzących – światłem
dla grzesznych – nawróceniem
dla zagubionych – drogą
dla poszukujących – prawdą i życiem
dla dobrych – umocnieniem.
Niech to zawierzenie Akcji Katolickiej, Tobie, Matko, pomoże nam odnajdywać mądrość i moc w wypełnianiu zadań, do których powołuje nas Chrystus w swoim Kościele. Amen.

Modlitwa za wstawiennictwem św. Wojciecha

Prosimy Cię, Panie, niech święty Wojciech; biskup i męczennik, wyjedna nam miłosierdzie Twoje, abyśmy otrzymali grzechów odpuszczenie i upragnione łaski. Święty Wojciechu, patronie naszej Ojczyzny! Użyźniłeś siejbę słowa Bożego krwią swoją, a w sercach naszych zaszczepiłeś miłość do Bogarodzicy. Bądź nam nadal przewodnikiem do nieba i uproś nam u Boga potrzebny hart ducha, abyśmy za twoją pomocą mężnie wyznawali swą wiarę i przez nią otrzymali nagrodę wieczną. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Pawła II

Święty Janie Pawle II, całkowicie oddany Chrystusowi przez Maryję. W mocy Ducha niosłeś ludziom orędzie o Ojcu bogatym w miłosierdzie. Dziękujemy za świadectwo twego świętego życia i każdy dar otrzymany od Boga przez twoje wstawiennictwo. Wspieraj nas nadal w pielgrzymce wiary. Prowadź do Jezusa, ucz odpowiedzialności za Kościół i świat, pomóż realizować powołanie, dodawaj siły w walce z grzechem i wspieraj w dążeniu do świętości. Okaż się skutecznym orędownikiem wszystkich, którzy w swoich potrzebach zwracają się do ciebie, aby wsparci łaską, mogli wielbić Boga w Trójcy Świętej Jedynego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Litania do Chrystusa Króla 

(do prywatnego odmawiania)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
Chryste Królu, Boże z Boga, Światłość ze Światłości – przyjdź Królestwo Twoje! 
Chryste Królu, Obrazie Boga niewidzialnego – przyjdź Królestwo Twoje!
Chryste Królu, przez którego świat został stworzony – przyjdź Królestwo Twoje!
Chryste Królu, z Dziewicy zrodzony – przyjdź Królestwo Twoje!
Chryste Królu, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze – przyjdź Królestwo Twoje!
Chryste Królu, uwielbiony przez pasterzy i mędrców – przyjdź Królestwo Twoje!
Chryste Królu, Prawodawco najwyższy – przyjdź Królestwo Twoje!
Chryste Królu, Źródło i Wzorze wszelkiej świętości – przyjdź Królestwo Twoje!
Chryste Królu, Drogo nasza, Prawdo i Życie nasze – przyjdź Królestwo Twoje!
Chryste Królu, któremu dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi – panuj nad nami!
Chryste Królu, Kapłanie przedwieczny – panuj nad nami!
Chryste, Królu rozumu – panuj nad nami!
Chryste, Królu woli – panuj nad nami!
Chryste, Królu cierpienia, cierniem ukoronowany – panuj nad nami!
Chryste, Królu pokorny, dla wyszydzenia szatą szkarłatną odziany – panuj nad nami!
Chryste Królu, Oblubieńcze dziewic – panuj nad nami!
Chryste Królu, który w  Marii Magdalenie uznałeś życie pokutne – panuj nad nami!
Chryste Królu, którego królestwo nie jest z tego świata – panuj nad nami!
Chryste Królu, który obdarzyłeś nas królewskim darem Twej miłości – Eucharystią świętą – panuj nad nami!
Chryste Królu, Arcydzieło wszechmocy Ojca i miłości Ducha Świętego – panuj nad rodzinami!
Chryste Królu, który małżeństwo podniosłeś do godności sakramentu – panuj nad rodzinami!
Chryste Królu, któryś uczynił pierwszy cud na weselu w Kanie Galilejskiej – panuj nad rodzinami!
Chryste Królu, najmilszy Przyjacielu dzieci – panuj nad rodzinami!
Chryste Królu, który przez ukryte życie w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom – panuj nad rodzinami!
Chryste Królu, który własnym trudem uświęciłeś pracę człowieka – panuj nad rodzinami!
Chryste Królu, który wskrzesiłeś z umarłych i oddałeś rodzicom młodzieńca z Naim, córkę Jaira i wskrzesiłeś przyjaciela swego Łazarza – panuj nad rodzinami!
Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście – panuj nad rodzinami!
Chryste Królu, przez Twoją miłość do Maryi i Józefa – panuj nad rodzinami!
Chryste, Królu królów i Władco nad władcami – panuj nad narodami!
Chryste, Królu nieśmiertelny wieków – panuj nad narodami!
Chryste, Królu wiecznej chwały – panuj nad narodami!
Chryste Królu, Książę pokoju – panuj nad narodami!
Chryste Królu, którego królestwo jest nieskończone – panuj nad narodami!
Chryste Królu, który zasiadasz nad cherubinami – panuj nad narodami!
Chryste Królu, który ukazujesz miłość wszystkim narodom, a szczególnie tym, które są Tobie wierne – panuj nad narodami!
Chryste Królu, który strącasz władców z  tronu, a wywyższasz pokornych – panuj nad narodami!
Chryste Królu, który śmiercią na krzyżu piekło pokonałeś – panuj nad narodami!
Chryste Królu, który zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś – panuj nad narodami!
Chryste Królu, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych – panuj nad narodami!
Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w chwale Świętych Twoich – panuj nad narodami!
Chryste Królu, przez Twoją pełną miłości modlitwę na krzyżu: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią” – panuj nad narodami!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami!

W. Pan zasiada jako Król na wieki.
O. Pan błogosławi swój lud pokojem.

Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi wszechświata, + spraw, aby całe stworzenie, wyswobodzone z  niewoli grzechu, * Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i  króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Skip to content