Kierunki działania

Kierunki pracy Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2020
WIELKA TAJEMNICA WIARY
Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa

1. REALIZACJA PROGRAMU DUSZPASTERSKIEGO KOŚCIOŁA W POLSCE

Źródłem kierunków formacji członków Akcji Katolickiej jest "Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022" z hasłem "Eucharystia daje życie". W pierwszym roku będzie obowiązywał temat: "Wielka tajemnica wiary" z mottem biblijnym: "[...] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał" (J 6,29). W drugim roku programu tematem będą słowa: "Zgromadzeni na świętej wieczerzy" z mottem biblijnym: "[...] Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba" (J 6,32). Tematem trzeciego roku programu będą słowa: "Posłani w pokoju Chrystusa" z mottem: "ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie" (J 6,57). Realizację wyznaczonego przez KEP programu rozpoczynamy wraz z pierwszą niedzielą Adwentu.

Zadania członków Akcji Katolickiej 

Propozycja programu duszpasterskiego Kościoła, zachęca nas członków Akcji Katolickiej a więc ludzi podejmujących odpowiedzialność za nasze wspólnoty parafialne, do zainicjowania i czynnego włączenia się w zaadoptowanie programu na potrzeby parafii. Odnowa oblicza lokalnej wspólnoty wiernych doprowadzi do odnowy oblicza wspólnoty całego Kościoła i Ojczyzny. Włączmy się więc:
– w tworzenie parafialnych zespołów liturgicznych, zaangażowanych w celebrację Mszy św., szczególnie niedzielnych,
– dalsze rozwijanie posługi nadzwyczajnych szafarzy,
– w budzenie powinności dawania świadectwa w rodzinie i parafii o świętowaniu niedzieli, szczególnie młodemu pokoleniu,
– świętowanie niedzieli w wymiarze religijnym i kulturalnym, poprzez utworzenie pozaliturgicznej oferty parafialnej dla całej wspólnoty.

Formacja

W kolejnym roku naszej chrześcijańskiej wędrówki stajemy gotowi do współrealizacji wyznaczonego na kolejne trzy lata programu, w którym szczególne światło wskazuje nam na Eucharystię. Pomogą nam w tym opracowane pod kierunkiem ks. prof. Tadeusza Borutki materiały formacyjne. Pogłębioną formację podejmiemy również podczas kolejnych między diecezjalnych rekolekcji. Zachęcamy także do podjęcia organizacji rekolekcyjnej formacji w DIAK-ach, które dotychczas tej formy nie podejmowały. Proponujemy również, lekturę dokumentów Kościoła w tym encyklik: „Ecclesia de Eucharistia” św. Jana Pawła II oraz  adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Benedykta XVI "Sacramentum Caritatis".

2. CHRZEŚCIJAŃSKI KSZTAŁT PATRIOTYZMU

 Świętując 100-lecie niepodległości Polski

Nadal w Polsce podejmowane będą dalsze obchody z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.
Uchwały Sejmu RP w kolejnym roku tych obchodów upamiętniają Bitwę Warszawską z 1920 roku w jej 100. Rocznicę Cudu nad Wisłą. Ponadto Sejm RP ustanowił patronów roku 2020.  Uhonorowani zostali: Św. Jan Paweł II – papież, hetman Stanisław Żółkiewski, Roman Ingarden i Teodor Axentowicz. W kontekście naszych społecznych inicjatyw zachęcamy do bliższego ukazania tych postaci. Niech staną się inspiracją do planowanych konferencji i wystaw. Ukażmy ich odwagę i zasługi dla Rzeczpospolitej Polskiej.

3. UMACNIANIE I ROZWÓJ STOWARZYSZENIA

90. rocznica powołania Akcji Katolickiej w Polsce

W roku 2020 przypada 90. rocznica powołania Akcji Katolickiej w Polsce. W ślad za nauczaniem Papieża Piusa XI i wskazaniem istotnego zadania dla świeckich skupionych w Akcji Katolickiej, 24 listopada 1930 r. kard. August Hlond erygował Naczelny Instytut Akcji Katolickiej z siedzibą w Poznaniu. Zredagowany przez Prymasa Hlonda Statut 27 listopada 1930 r. zatwierdził Pius XI. Tym samym polski Statut Akcji Katolickiej uzyskał, obok statutu włoskiego, najwyższą sankcję prawną.

Zachęcamy by podczas tegorocznych Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, naszego Święta patronalnego zaakcentować w DIAK-ach tę rocznicę. Włączmy się w modlitewne wsparcie procesu beatyfikacyjnego Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda. Obchody krajowe 90. rocznicy powołania Akcji Katolickiej w Polsce podejmiemy łącznie ze zbliżającą się XXV. rocznicą powołania odrodzonej Akcji Katolickiej przypadającą w maju 2021 roku.

 Św. Jan Paweł II

Św. Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy, a jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej Ojczyzny do wolności, jego obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski. Sejm ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. 18 maja 2020 r. będziemy obchodzić stulecie urodzin Karola Wojtyły, papieża Polaka a od 2017 roku Patrona Akcji Katolickiej w Polsce – św. Jana Pawła II. Zachęcamy do podjęcia szeregu inicjatyw wyrażających wdzięczność i hołd Wielkiemu Papieżowi. Sięgając do źródeł chrześcijaństwa Papież uczył nas otwartości, wyrozumiałości, ale i odwagi w obronie wartości chrześcijańskich, na których oparta została Polska i Europa, a które dziś próbuje się podważyć i zniszczyć. Niech nauczanie i wielkie dziedzictwo, które nam pozostawił będzie szczególnie dla nas, skupionych w Akcji Katolickiej inspiracją do troski o umocnienie wielkiej tajemnicy wiary. Podążajmy nie tylko papieskimi trasami, ale nade wszystko wędrujmy z jego nauczaniem, mocą i wytrwaniem. Nieustannie poprzez wstawiennictwo naszego Patrona, prośmy by wspierał Akcję Katolicką w Polsce.

 Sł. Boży Kard. Stefan Wyszyński

Akcja Katolicka weźmie udział w uroczystości beatyfikacyjnej Sł. Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, zachęcamy do trwania na modlitwie oraz ciągłego odkrywania pozostawionego nauczania. Niech wzorem dla nas będzie jego odwaga i bezgraniczne zawierzenie Maryi.

PODSUMOWANIE

Prowadzenie działalności apostolskiej nie jest możliwe bez uwierzenia w Tego, Który realnie i prawdziwie jest obecny w Eucharystii. Wprowadzajmy Chrystusa w samo centrum spraw ludzkich. Zjednoczeni w formacji, modlitwie i działaniu nie pozwalajmy na postępującą sekularyzację. Mocą płynącą z Eucharystii dawajmy z odwagą świadectwo wiary i stanowczy opór atakom kierowanym na Kościół.

Króluj nam Chryste!

W imieniu Zarządu
Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

Bp Mirosław Milewski                                            Urszula Furtak
Krajowy Asystent Kościelny                                  Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

Warszawa, 19 października 2019 r.

Kierunki pracy Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2019
W MOCY BOŻEGO DUCHA
Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa

1. REALIZACJA PROGRAMU DUSZPASTERSKIEGO KOŚCIOŁA W POLSCE

Trwa realizacja wskazań Kościoła w Polsce w ramach dwuletniego Programu duszpasterskiego z hasłem przewodnim «Duch, który umacnia miłość». Program zaplanowano na lata 2017/2019. W pierwszą niedzielą Adwentu, rozpoczniemy realizację hasła drugiego roku duszpasterskiego «W mocy Bożego Ducha».

Zadania członków Akcji Katolickiej 

Program wskazuje, aby pogłębić refleksję nad darami Ducha Świętego i owocach Jego działania. Szczególnie ważne jest budowanie jedności, wspólnoty, porozumienia oraz tworzenie klimatu pokoju w otaczającej nas rzeczywistości.  Św. Jan Paweł II w Warszawie podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r. wzywał: «Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!».  To słowa wciąż aktualne. Otwarci na Ducha Świętego, zmieniajmy struktury na bardziej ewangeliczne.

Formacja

Życie w dzisiejszym świecie domaga się energiczności i nieustannego spoglądania w wielu kierunkach. Wymaga od nas obecności na wielu płaszczyznach. Do tego potrzeba nam Bożej mocy. Wielkim wsparciem, od lat, są dla nas materiały formacyjne, które pomagają kontynuować naszą drogę wiary i apostolstwa. W 2019 roku będziemy korzystać z kolejnego tomu materiałów formacyjnych, tradycyjnie przygotowanych pod kierunkiem ks. prof. Tadeusza Borutki, zgodnie z sugestiami aktualnego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Zachęcamy gorąco do korzystania z nich a także uzupełnienia ich wskazaniami pastoralnymi biskupów miejsca, jak również nauczaniem naszego patrona św. Jana Pawła II. Pogłębioną formację podejmiemy również podczas kolejnych międzydiecezjalnych rekolekcji dla członków AK każdej diecezji, w czterech wyznaczonych miastach Polski. Ważną przestrzenią naszej formacji powinny być organizowane w DIAK, przynajmniej raz w roku, zamknięte rekolekcje formacyjne.

2. CHRZEŚCIJAŃSKI KSZTAŁT PATRIOTYZMU

Świętując 100-lecie niepodległości Polski

Ustawą z 2017 r. zostały zaplanowane w latach 2017/2021 Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Taki ich czas umożliwia, uroczyste uczczenie wydarzeń oraz upamiętnienie osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez RP. Zmaganie o niepodległość było obecne w każdym zakątku naszej Ojczyzny, dlatego też, zachęcamy do podejmowania kolejnych inicjatyw patriotycznych na każdym szczeblu naszych struktur: parafialnym, jak też diecezjalnym i ogólnopolskim.

Kontynuując obchody 100-lecia niepodległości podejmowane przez Akcję Katolicką, przywołujemy postać i nauczanie Papieża Piusa XI w 80 rocznicę jego śmierci. Ks. Achilles Ratti został konsekrowany na biskupa w Polsce przez polskich biskupów. Uważał się za polskiego biskupa. W 1918 r. został powołany na wizytatora a w 1919 r. podniesiony do godności nuncjusza apostolskiego w Polsce. W krytycznych chwilach 1920 r. nie opuścił Polski, ale został w Warszawie. Kiedy nastał czas odradzania się kraju po latach niewoli, brał udział w organizowaniu się polskiego Kościoła i «ukochał nas jako swych braci, a Polskę jako swoją Ojczyznę».

Pius XI wskazywał na ważną rolę katolików świeckich, w dziele uświęcania świata. Dlatego wyznaczył adekwatne do tego zadania cele, zadania i metody Akcji Katolickiej a 27.11.1930 r. zatwierdził nasz statut krajowy. O Akcji Katolickiej pisał w listach do sekretarzy stanu i biskupów. Wskazywał na wzrastające niebezpieczeństwo zagrażające czystości wiary oraz brak kapłanów. Według Piusa XI, Akcja Katolicka powinna «dawać społeczeństwu najlepszych obywateli, a państwu sumiennych i biegłych urzędników». Pod wpływem encykliki «Ubi arcano», w 1928 r. utworzono Komisję Episkopatu do spraw Akcji Katolickiej, w skład, której weszli: kard. A. Hlond - przewodniczący, kard. A. Kakowski, kard. A. S. Sapieha, abp A. Szeptycki i od 1930 r. bp S. Adamski.

Współodpowiedzialni za prawo. Udział w wyborach

Św. Jan Paweł II jako nauczyciel nauki społecznej i ewangeliczny świadek sprawiedliwości i pokoju wielokrotnie podkreślał i wskazywał ważność udziału w wyborach. Najbliższe wybory, do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w maju 2019 r. oraz wybory do Parlamentu RP, powinny stać się przedmiotem naszej troski i czynnego zaangażowania, szczególnie poprzez głosowanie na godnych zaufania kandydatów. W tym kontekście polecamy odpowiednie dokumenty Społecznego Nauczania Kościoła, zwłaszcza Kompendium nauki społecznej Kościoła. Mądrym i roztropnym zaangażowaniem się w wybory, dajmy świadectwo wartościom płynącym z Ewangelii. Prośmy o wstawiennictwo Św. Jana Pawła oraz Św. Patronów Europy, aby na nowo dekalog wnieść w jej życie społeczne.

3. UMACNIANIE I ROZWÓJ STOWARZYSZENIA

Św. Jan Paweł II

Jan Paweł II 11.06.1999 r. w Warszawie w przemówieniu na zamknięcie II Synodu Plenarnego, położył nacisk na współodpowiedzialność za Kościół wszystkich jego członków: «biskupów, kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich. Różnorodność charyzmatów i zadań, których Duch Święty udziela duchownym i świeckim, ma służyć budowaniu kościelnej wspólnoty na różnych poziomach życia parafialnego, diecezjalnego, krajowego czy międzynarodowego». Podkreślał, że «może się to dokonać głównie poprzez świadome uczestnictwo wszystkich w jego życiu, zgodnie z charyzmatem stanu i według zasady pomocniczości». Dobra przyszłość i rozwój naszego Stowarzyszenia jest możliwa tylko wtedy, gdy będziemy razem - świeccy i duchowni. Dlatego twórzmy dobry klimat dla tej współpracy, by była ona owocna. Poprzez wstawiennictwo naszego Patrona prośmy, by wspierał i umacniał rozwój Akcji Katolickiej w Polsce.

Sł. Boży Kard. August Hlond i Sł. Boży Kard. Stefan Wyszyński

Zachęcamy do pogłębiania nauczania Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda oraz Sł. Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz modlitwy o rychłą ich beatyfikację. Jednocześnie zachęcamy do podjęcia szerszych inicjatyw w działalności DIAK i POAK upamiętniających patronów roku 2019 ustanowionych przez Sejm RP: Annę Walentynowicz i Stanisława Moniuszko a także wydarzenia: Unię Lubelską i Powstanie Śląskie.

PODSUMOWANIE

Prowadzenie działalności apostolskiej nie jest, możliwe bez zakorzenienia w mocy i darach, jakich Duch Święty stale nam udziela. Prowadzona przez nas misja nie rozwinie się w pełni i nie wyda obfitych owoców bez gotowości i pragnienia przyjęcia tych darów. Dlatego otwórzmy się na Trzecią Osobę Trójcy Świętej i siedmiorakie dary, które nam ofiarowuje. W mocy Duch Świętego z odwagą i nadzieją wejdźmy w kolejny rok naszej służby Kościołowi i apostołowania. Niech nas w tym wspierają święci patronowie Akcji Katolickiej w Polsce - Św. Jan Paweł II i Św. Wojciech.

Króluj nam Chryste!

W imieniu Zarządu
Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej 

Bp Mirosław Milewski                                            Urszula Furtak
Krajowy Asystent Kościelny                                  Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

Kierunki pracy Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2018
JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM
Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa.

1. PROGRAM DUSZPASTERSKI KOŚCIOŁA W POLSCE

Dar i zadanie

W pierwszą niedzielę Adwentu, Kościół w Polsce rozpocznie realizację nowego dwuletniego Programu duszpasterskiego Kościoła w naszym kraju, założonego na lata 2017/2019. Wpisano go w hasło „Duch, który umacnia miłość…”, które to zaczerpnięto z II Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy pojednania.

Zasadniczym zadaniem pierwszego roku jego realizacji 2017/2018 pod hasłem „Napełnieni Duchem Świętym” będzie odkrywanie osoby Ducha Świętego oraz Jego darów. W szerszy sposób spróbujmy zgłębić ujęcie sakramentu bierzmowania, poprzez który zostaliśmy obdarowani i uzdolnieni do podjęcia misji. Misji, która tak głęboko jest wpisana w istotę działalności Akcji Katolickiej. W odniesieniu do obecności Kościoła we współczesnym świecie potrzebny jest nam czytelny i odważny zwrot w stronę Pięćdziesiątnicy, w której Duch Święty jawi się w funkcji uświęcania Kościoła. Nasza troska niech będzie nakierowana na budowanie prężnych wspólnot wiary z dojrzałym ujęciem „daru i zadania”. Według uzdolnień, charyzmatów i pełnionych funkcji wsparci na nowo odczytaną mocą Ducha Świętego podejmujmy dzieła apostolskie.

Przyjdź Duchu Święty i odnów w nas wszystkich sakrament umocnienia chrześcijańskiego, pomóż przyjąć i żyć Twoimi darami, pozwól „wypłynąć na głębię” (Łk 5,4).

Formacja

W naszej akcyjnej formacji korzystać będziemy z kolejnych materiałów formacyjnych opracowanych pod redakcją ks. prof. Tadeusza Borutki, na rok nakreślony Programem duszpasterskim Kościoła w Polsce, programów duszpasterskich wskazanych przez biskupów miejsca a w sposób szczególny z nauczania naszego patrona Św. Jana Pawła II, kierowanego do świeckich w Kościele. Pogłębioną formację podejmiemy podczas zaplanowanych międzydiecezjalnych rekolekcji dla liderów AK każdej diecezji, w czterech wyznaczonych miastach Polski.

2. CHRZEŚCIJAŃSKI KSZTAŁT PATRIOTYZMU

100 lecie odzyskania niepodległości

W roku 2018 przypada 100 lecie odzyskania niepodległości Polski. Za pasterzami Kościoła w naszej Ojczyźnie zapraszamy do ożywienia naszych postaw patriotycznych i poczucia świadomości narodowej. Na kanwie dokumentu Konferencji Episkopatu Polski „Chrześcijański kształt patriotyzmu” zachęcamy do podjęcia szerokich działań i inicjatyw patriotycznych.

Wybory samorządowe

Św. Jan Paweł II wskazywał, że demokracja wymaga dojrzałości, ludzi myślących i ludzi sumienia. Chrześcijanin jako obywatel jest odpowiedzialny za kształt społeczeństwa, w którym żyje. Dlatego wobec wyborów powinien postępować zgodnie z nauką społeczną Kościoła, która przypomina, że polityka ma być roztropną troską o dobro wspólne. Dlatego też jednych zachęcamy by z odwagą i odpowiedzialnością wyruszyli po mandat pracy w samorządach, drugich o roztropne wsparcie i właściwe wybory. Brak udziału w wyborach jest poważnym zaniedbaniem, rezygnacją z prawa i godności osoby ludzkiej, niosącą negatywne konsekwencje dla całej społeczności.

3. MŁODZI PRZYSZŁOŚCIĄ KOŚCIOŁA

Synod Biskupów

„Młodzież, wiara i rozeznanie powołania” to temat XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, który zaplanowano w październiku 2018 roku. Jako busolę na drodze do synodu Papież Franciszek powierzył biskupom dokument przygotowawczy. Zachęcamy do podjęcia szczególnej modlitwy w intencji dobrego przygotowania i owoców Synodu.

Światowe Dni Młodzieży

Kolejne 34. spotkanie młodych katolików, z papieżem Franciszkiem, odbędzie się w dniach 22−27 stycznia 2019 w Panamie pod hasłem "Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!" (Łk 1,38). Niezbędne przygotowania będą prowadzone na płaszczyźnie duchowej ale także finansowej. Bowiem głównym składnikiem kosztów jest transport do odległej Panamy. Jako zaangażowani ludzie świeccy, tak jak Maryja, która wiedziała, że jest służebnicą Pana, tak i my spróbujmy podjąć wymierną pomoc w realizacji uczestnictwa młodych w tym wydarzeniu.

Św. Stanisław Kostka

W 15 sierpnia 2018 roku przypada 450 rocznica śmierci Św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży. Św. Jan Paweł II, 13 listopada 1988 r. klęcząc przy sarkofagu polskiego świętego, na rzymskim Kwirynale mówił tak: „«Żyjąc krótko, przeżył czasów wiele». Wszyscy znamy te słowa, które stanowią syntezę życia naszego Świętego, postaci doprawdy niezwykłej: w tak niedługim czasie zdołał osiągnąć ogromną dojrzałość powołania chrześcijańskiego i zakonnego. Ten święty patron młodzieży polskiej towarzyszył mi od dawna, w czasach młodości i potem, stale. Towarzyszył mi w Rzymie, gdy byłem studentem w położonym niedaleko stąd Kolegium Belgijskim. Prawie każdego dnia przychodziłem szukać u niego duchowego światła i pomocy (...). Jego krótka droga życiowa z Rostkowa na Mazowszu przez Wiedeń do Rzymu była jak gdyby wielkim biegiem na przełaj do tego celu życia każdego chrześcijanina, jakim jest świętość. Kiedy znajdujemy się wobec tej niezwykłej postaci, myśli nasze podążają natychmiast do młodych całego świata (...). Tak, św. Stanisław miał trudną młodość, mimo że był z bardzo bogatego rodu, arystokratycznego, prawie królewskiego, miał trudną młodość. Młodzi dzisiaj mają w Polsce trudną młodość, czasem wydaje mi się, że nie potrafią sprostać wyzwaniom, czasem szukają wyjścia poza Ojczyzną. Dla wszystkich: i tych, co odchodzą z Ojczyzny, i tych, co zostają, niech św. Stanisław Kostka będzie patronem - patronem trudnych dróg życia polskiego, życia chrześcijańskiego. Szukajmy u niego stale wspomożenia dla całej młodzieży polskiej, dla całej młodej Polski”.

Te słowa św. Jana Pawła II pozostają aktualne do dziś. Jako zaangażowani w dzieło Akcji Katolickiej, ale też jako wychowawcy i nauczyciele, podejmijmy próbę bliższego ukazania osoby św. Stanisława Kostki. Niech będzie inspiracją do nawiązania kontaktów i podjęcia inicjatyw ze szkołami i placówkami wychowawczymi. To także idealny patron dla młodych na dzisiejsze trudne czasy.

4. UMACNIANIE I ROZWÓJ STOWARZYSZENIA

Św. Jan Paweł II

Św. Jan Paweł II patronuje, już oficjalnie Akcji Katolickiej w Polsce. Wyzwala to w nas zjednoczonych w Akcji Katolickiej jeszcze większe zobowiązanie do życia według przykładu Jego osoby. Niech wzrasta w nas świadomość potrzeby ukazywania innym, poprzez świadectwo swojego życia, papieskiego nauczania, troski i miłości do drugiego człowieka. Człowiek święty to piękny umysł i piękne serce. Niestety, obecne czasy charakteryzuje dość swobodny stosunek do tej najwspanialszej perspektywy. I to jest dla nas wyzwanie, by podjąć próbę aby współczesny człowiek, napotkany obok nas ubogacił swoje wnętrze a nie hołdował tylko zewnętrznej stronie życia. Św. Janie Pawle módl się za nami!

Sł. Boży Kard. August Hlond i Sł. Boży Kard. Stefan Wyszyński

Popularyzacja nauczania Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda w 70. rocznicę jego śmierci oraz Sł. Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego w oczekiwaniu na jego beatyfikację. Jednocześnie zachęcamy do uwzględnienia w działalność DIAK-ów osób, na które w 2018 roku zwraca uwagę polski Parlament.

PODSUMOWANIE

Napełnieni Duchem Świętym i otwarci na Jego dary, niezmiennie kontynuujmy naszą troskę o żywy Kościół lokalny. Pomnażajmy owocność AK poprzez wykorzystanie nadanej nam osobowości prawnej. Urzędy i instytucje oferują wiele możliwości. Zaniedbaniem katolików świeckich, jest dziś oddanie tego pola i środków innym.

Przyjdź Duchu Święty i odnów w nas wszystkich sakrament umocnienia chrześcijańskiego, pomóż przyjąć i żyć Twoimi darami, pozwól „wypłynąć na głębię” (Łk 5,4).

Króluj nam Chryste!
W imieniu Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

† Mirosław Milewski
Krajowy Asystent Kościelny

Urszula Furtak
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

Kierunki działania AK w Polsce na rok 2016 
 1. II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej był ważnym wydarzeniem w życiu naszego stowarzyszenia. Przenieśmy jego idee do diecezji i parafii. Dokonajmy podsumowania naszej lokalnej działalności w czterech, wyznaczonych przez kongres obszarach: społeczeństwa, rodziny, polityki i kultury i wyznaczmy zadania na przyszłość, kierując się potrzebami środowiska.
 2. Jesteśmy świadomi wyzwań jakie stawia przed nami rzeczywistość oraz zagrożeń, które odciskają coraz mocniejsze piętno na naszym społeczeństwie. Aby im przeciwdziałać potrzebna jest silna Akcja Katolicka, która z nowym zapałem i nową energią przystąpi do działania. Podejmijmy trud zorganizowania kongresów diecezjalnych, które ożywią działalność Akcji Katolickiej w diecezji i parafiach.
 3. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie to wielkie wyzwanie dla polskiego Kościoła. Włączając się w ich organizację w swoich diecezjach, nawiążemy współpracę z młodymi ludźmi, których pragnęlibyśmy widzieć w strukturach Akcji Katolickiej.
 4. 1050. rocznica chrztu Polski to okazja do odnowienia naszej wiary i ukazania wielkiego dziedzictwa naszej historii, która zakorzeniona jest w chrześcijaństwie. Opierając się zakusom usunięcia Boga z życia współczesnego społeczeństwa, usprawiedliwianego tak zwanym rozdziałem państwa od Kościoła podejmijmy zadanie ukazania nierozerwalności życia i wiary.
 5. W Roku Miłosierdzia, rozpropagowanie wśród członków wezwania do modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego, a także podjęcie dzieł miłosierdzia wpisanych w działalność charytatywną (uczynki miłosierdzia co do ciała) i duchową (uczynki miłosierdzia co do duszy np. posty i różne inicjatywy, które wpisują się w naturalne przestrzenie naszej działalności), zachęcenie do nawiedzanie Jubileuszowych Kościołów Odpustowych w naszych diecezjach.

KALENDARIUM NA 2016 r.

18.02. – godz.11.00 – spotkanie ks. Asystentów diecezjalnych

9.04. – posiedzenie Rady KIAK (przyjazd 8.04.wieczorem wyjazd 10.04 rano)

14-16.04. – główne uroczystości 1050 rocznicy Chrztu Polski (Gniezno, Poznań)

17-18.06. – pielgrzymka na Jasną Górę

20-31.07. – Światowe Dni Młodzieży

Wrzesień – bieg do grobu Ks. Popiełuszki

9 (16) .10. – Dzień Papieski

Listopad – VII Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej

4-6.11. – rekolekcje i posiedzenie Rady KIAK

20.11. – uroczystość Chrystusa Króla

26.11. – konferencja związana z 1050 rocznicą Chrztu Polski

Kierunki działania Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2015

Liturgia i modlitwa

Orędzie Fatimskie – proroctwo na nasze czasy.

Jeżeli wgłębimy się w treść Orędzia Fatimskiego, zrozumiemy, że Bóg zaprasza nas do współpracy. W orędziu tym pojawia się słowo „jeżeli”. Oznacza to, że od naszego działania i modlitwy, a nad wszystko od szczerego nawrócenia zależą losy świata. Nie pozostawia nas przy tym bez pomocy i opieki. Daje nam Matkę, która wskazuje drogę ocalenia również teraz, w naszych niespokojnych czasach.

Święty Jan Paweł II mówił: „Z Cove de Iria rozlewa się jakby światło pocieszenia niosące nadzieję. Skłania ono do odważnego podjęcia nowej ewangelizacji kontynentu europejskiego, na którym szeroko rozprzestrzeniony ateizm teoretyczny i praktyczny próbuje budować nową cywilizację materialistyczną” (przemówienie z 13.05.1991 r. skierowane do biskupów portugalskich). Dziś stajemy w obliczu niebezpieczeństwa odrzucenia przez wielu ludzi Boga i poddania się przez nich źle pojętej wolności, która zmierza do zniszczenia korzeni moralności ludzkiej i chrześcijańskiej. Zagrożony jest  pokój na świecie. W wielu krajach pojawiły się zarzewia wojny i nasilają się prześladowania chrześcijan. Świat znowu stanął wobec zmagań militarnych, przewrotów społecznych, a przede wszystkim wobec walk światopoglądowych i religijnych. Objawienia Madonny z Fatimy wskazują gdzie leży ratunek. Poza oderwaniem od grzechu i czystości serca, Najświętsza Panna wskazuje konkretne i praktyczne środki ratowania dusz i pokoju dla świata. Odpowiadając na to wezwanie Członkowie Akcji Katolickiej powinni podjąć i rozpropagować wśród jak największej rzeszy wiernych:

- nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca

- codzienny różaniec

- modlitwa w intencji biskupów biorących udział w Synodzie.

Problematyka społeczna

I. Rodzina 

Społeczeństwo boryka się dziś z problemami na nieznaną dotąd skalę. Jesteśmy świadkami dramatycznie zwiększającej się liczby rozwodów, rosnącej liczby młodych ludzi żyjących w wolnych związkach, którzy  nie pragną założenia rodziny oraz wzięcia za nią odpowiedzialności. Wielu, w imię wygodnego życia bez zobowiązań odrzuca myśl o posiadaniu dzieci, uciekając się do antykoncepcji i aborcji.

Z niepokojem obserwujemy stygmatyzowanie rodzin, które jako małżeństwo oparte na związku mężczyzny i kobiety, pragną wychowywać swoje dzieci w oparciu o własne przekonania, wiarę i system wartości. Przeciwstawiając się tym zagrożeniem Akcja Katolicka powinna:

 1. Jednoczyć środowiska w działaniach na rzecz rodziny.
 2. Uczestniczyć w „Marszach dla życia”.
 3. Uświadamiać rodzicom ich praw do decydowania o programach nauczania.
 4. Podejmować działania na rzecz rodzin.

II. Polityka

 W 2015 roku odbędą się wybory prezydenckie i parlamentarne. Do zadań Akcji Katolickiej należeć będzie podjęcie działań zmierzających do przełamania apatii i zniechęcenia społeczeństwa w naszych parafiach i diecezjach, aby w duchu odpowiedzialności za losy naszego państwa wzięli udział w wyborach.

Akcja Katolicka nie wskazuje partii, jak również konkretnych kandydatów, na których należy głosować. Zachęcamy jednak, aby ułatwiając dokonanie właściwego wyboru publikować listę kandydatów ze wskazaniem jak głosowali w ważnych dla nas sprawach, takich jak ochrona życia, legalizacja związków partnerskich i innych wskazujących na to czy kandydat kieruje się w swym życiu i działalności politycznej wartościami chrześcijańskim.

Zagadnienia organizacyjne

Przygotowujemy się do II Krajowego Kongresu Akcji Katolickiej. Będzie to czas podsumowania dotychczasowego dorobku, a zarazem spojrzenie w przyszłość.

W ramach przygotowania do kongresu podejmijmy trzy zadania:

- niech każdy z nas przyprowadzi do AK jedną osobę,

- przygotujmy choć jedną inicjatywę skierowaną do najmłodszych – dzieci i młodzieży,

- nawiążmy współpracę przynajmniej z jedną organizacją, ruchem czy stowarzyszeniem   działającym w parafii i w diecezji.

Wspieranie przygotowań organizacyjnych do Światowych Dni Młodzieży.

Formacja

 1. Przypomnienie Orędzia Fatimskiego.
 2. Zapoznanie się z treścią listu apostolskiego Rosarium Virginis Mariae  Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, duchowieństwa i wiernych o różańcu świętym.
 3. Zapoznanie się z Adhortacją Apostolską Evangelii Gaudium papieża Franciszka.

KALENDARIUM NA ROK 2015

12 lutego                          Spotkanie Asystentów Diecezjalnych

11-12 kwietnia                Posiedzenie Rady KIAK – Warszawa

19-20 czerwca                 Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

13-14 września               Sztafeta im. Ks. Jerzego Popiełuszki ku czci męczenników stanu wojennego

17-20 września               II Kongres Akcji Katolickiej – Kraków

11 października              Dzień Papieski

7 listopada                       VI Ogólnopolski  Festiwal  Pieśni Patriotycznej – Kraków

13-15 listopada               Rekolekcje dla księży asystentów i członków Rady oraz posiedzenie Rady KIAK – Warszawa

22 listopada                     Uroczystość Chrystusa Króla – Święto Akcji Katolickiej

Kierunki działania Akcji Katolickiej w Polsce

NATURA STOWARZYSZENIA

Akcja Katolicka jest strukturą religijną i poprzez ten fakt jej zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem dla jej członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna prowadzona wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu. Celem jest dążenie do najpełniejszego poznania ewangelicznych prawd wiary, ich rozumienia i realizowania w codziennym życiu. Tym celem jest również stworzenie nowego sposobu myślenia dojrzałego.

KSZTAŁTOWANIE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO SUMIENIA

 • Codzienna lektura pisma Świętego.
 • Wyznaczenie jednej, niedzielnej Mszy Świętej dla Akcji Katolickiej oraz pełne sakramentalne uczestnictwo wszystkich członków AK.
 • Ożywienie liturgii poprzez utworzenie zespołów liturgicznych i muzycznych.
 • Ożywienie modlitwy i kontemplacji np. poprzez upowszechnienie modlitwy brewiarzowej świeckich.
 • Pogłębienie znajomości nauki społecznej Kościoła poprzez systematyczną lekturę dokumentów Kościoła.
 • Organizowanie stałych spotkań formacyjnych.
 • Organizowanie katechizacji dorosłych.
 • Organizowanie dni skupienia i rekolekcji dla członków Akcji Katolickiej.
 • Zaproponowanie lokalnych pielgrzymek Akcji Katolickiej do sanktuariów znajdujących się na terenie diecezji.

TROSKA O RODZINĘ I WYCHOWANIE

 • Organizowanie spotkań rodziców z terenu parafii z psychologami, wychowawcami, katechetami oraz innymi kompetentnymi osobami, uświadamiających współczesne zagrożenia z jakimi spotykają się dzieci i młodzież.
 • Uświadamianie rodzicom ich prawa do decydowania w sprawach nauczania i wychowania ich dzieci.
 • Współpraca ze szkoła oraz czuwanie nad kierunkiem i poziomem nauczania poprzez uczestnictwo w Radach Szkoły.
 • Organizowanie spotkań formacyjnych dla nauczycieli i wychowawców.
 • Tworzenie internatów oraz szkół katolickich.
 • Ochrona dzieci i młodzieży przed zepsuciem i deprawacją poprzez skupienie jej wokół parafii, organizując świetlice, kawiarnie, ośrodki kultury, kółka zaintereso­wań, rozgrywki sportowe, rajdy, wycieczki, ogniska, letni wypoczynek.
 • Utworzenie Poradni Życia Rodzinnego.

ODNOWA MORALNA SPOŁECZEŃSTWA

 • Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez zainicjowanie parafialnej grupy AA oraz Apostolatu Trzeźwości.
 • Organizowanie poradnictwa dla osób uzależnionych od narkotyków.
 • Propagowanie trzeźwego stylu życia poprzez organizowanie uroczystości, zabaw i festynów bezalkoholowych.
 • Zachęcanie do podejmowania zobowiązań abstynencji.
 • Obrona życia poprzez prowadzenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
 • Założenie księgi darów duchowych.

TROSKA O SZERZENIE MIŁOSIERDZIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO 

 • Organizowanie i animacja dzieł charytatywnych.
 • Koordynacja działań na rzecz ubogich rodzin w parafiach, wspólnie ze Stowarzy­szeniem Rodzin Katolickich i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej.
 • Otoczenie opieką Parafialnego Oddziału AK przynajmniej jednej rodziny.
 • Tworzenie domów samotnej matki.
 • Organizowanie pomocy materialnej dla młodzieży uczącej się poprzez fundowanie stypendiów.

ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE SPOŁECZNE I POLITYCZNE 

 • Zintegrowanie społeczności parafialnej poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z radami osiedla, radami gminy i innymi organizacjami działającymi na terenie parafii.
 • Organizowanie spotkań formacyjnych i rekolekcji dla samorządowców.
 • Organizowanie spotkań członków AK na szczeblu diecezjalnym z parlamentarzys­tami i samorządowcami.
 • Zorganizowanie punktów poradnictwa prawnego, medycznego, pedagogicznego, rachunkowego i innych.
 • Uruchomienie telefonu zaufania.
 • Prowadzenie pośrednictwa pracy.

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 • Prowadzenie sklepów parafialnych.
 • Zakładanie spółek prawa handlowego.
 • Zakładanie fundacji.

PODJĘCIE DZIAŁAŃ W SFERZE KULTURY 

 • Podjęcie starań o utworzenie bibliotek i czytelni parafialnych.
 • Tworzenie na terenie parafii wideoteki oraz wypożyczalni kaset video.
 • Organizowanie klubów parafialnych.
 • Rozbudzanie uczuć patriotycznych poprzez organizowanie obchodów świąt narodowych wykorzystując formy teatralne i muzyczne.
 • Krzewienie tradycji i obyczajów ludowych poprzez organizowanie imprez kulturalnych oraz wycieczek mających na celu poznawanie społeczności lokalnych, ich historii, ważnych postaci związanych z tym terenem oraz pomników kultury.
 • Uroczyste obchody odpustów parafialnych.

POZYSKANIE ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU DLA DZIEŁA EWANGELIZACJI 

 • Współpraca ze świeckimi środkami masowego przekazu.
 • Tworzenie własnych wydawnictw, biuletynów Akcji Katolickiej oraz audycji radiowych.
 • Współdziałanie w zakresie kolportażu prasy i książek katolickich np. poprzez tworzenie stałych punktów kolportażu.
 • Wykorzystanie dla dzieła Ewangelizacji tablic reklamowych.
Skip to content