ABC Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka – ruch katolików świeckich (laikatu), zmierzający do większego nasycenia życia publicznego wartościami chrześcijańskimi, powstały w 1876 r. pod nazwą Opera dei Congressi w celu przeciwdziałania wzrostowi prądów liberalnych i antyklerykalnych.

Apostolstwo świeckich zawsze towarzyszyło ewangelizacyjnej misji Kościoła Katolickiego, nie miało jednak określonych jasno zadań i struktur organizacyjnych. Mimo ich braku, w ciągu wieków odegrało ono olbrzymią rolę. Nawet w okresach zawirowań religijnych, istniała grupa ludzi pracujących na rzecz ewangelizacji. Przykładem może tu być działalność choćby tzw. Trzecich Zakonów – tercjarzy św. Franciszka i św. Dominika, znane są też prace świeckich na polu działalności charytatywnej. Dopiero w XIX w. podjęto próby tworzenia zorganizowanych ruchów o charakterze katolickim. W ten sposób doszło do kształtowania się ogólnego ruchu pod nazwą akcji katolickiej.

Gdy papież Pius X zaproponował ją Kościołowi, chodziło o akcję katolicką (pisaną małą literą), rozumianą jako aktywność apostolską wiernych świeckich. Z czasem uświadomiono sobie, że tego rodzaju działalność nie jest w pełni możliwa bez struktur organizacyjnych, które w sposób wyraźny ukształtowały się dopiero za pontyfikatu Piusa XI. Wtedy zaczęto używać wyrażenia „Akcja Katolicka” w znaczeniu nazwy własnej.

Leon XIII

Na przełomie XIX i XX w. duży wpływ na kształtowanie się idei akcji miała działalność papieża Leona XIII. Jego społeczne encykliki powodowały budzenie się wśród katolików świeckich świadomości, że oni także są odpowiedzialni – obok hierarchii kościelnej – za losy Kościoła. Odpowiedzialność to czynne angażowanie się w apostolstwo. Zaczęły wówczas powstawać stowarzyszenia robotników i związki młodzieży chrześcijańskiej.

Papież ten, budując chrześcijański ustrój społeczny, olbrzymią rolę wyznaczał świeckim. W swojej najsłynniejszej encyklice społecznej z 15 maja 1891 r. Rerum novarum stwierdził, że dwa główne czynniki – hierarchia kościelna i wierni świeccy – muszą współpracować, aby społeczeństwo zmierzało do właściwego celu i panował spokój społeczny. Całą społeczną działalność tego papieża można uważać za pierwszy krok do ukształtowania późniejszej Akcji Katolickiej.

Pius X

Akcja Katolicka jako nazwa pojawiła się w 1903 r. Papież Pius X w swym motu proprio z grudnia 1903 r. rozwijający się ruch apostolstwa świeckich określił jako chrześcijańską akcję ludową lub akcją katolicką. Chcąc nadać temu ruchowi określony kierunek, ogłosił encyklikę Il fermo proposito w 1905 r., w której po raz pierwszy ten ruch nazwano Akcją Katolicką (lub też Akcją Katolików). Według niego Akcja to prawdziwe apostolstwo na cześć i chwałę Chrystusa. Pius X wezwał świeckich do brania czynnego udziału w różnych działaniach na rzecz dobra Kościoła, społeczeństwa i jednostki. Mają one na celu zbawienie dusz i rozszerzenie Królestwa Bożego wśród wiernych, ich rodzin i w społeczeństwie. Środkami do realizacji tych zadań jest praktykowanie cnót chrześcijańskich, szerzenie Ewangelii oraz spełnianie miłosiernych uczynków. W ten sposób Chrystus ma być wprowadzony do rodzin, szkół, społeczeństwa. Całe to działanie ma odbywać się w ścisłym współdziałaniu z Kościołem. Pius X zajął się również organizacją struktur Akcji.

Pius XI

Przeżycia związane z I wojną światową spowodowały, że papież Pius XI zamierzał działać na rzecz pokoju między narodami. Jednym ze sposobów odnowienia całej ludzkiej społeczności było wezwanie wiernych wszystkich stanów i bez względu na wiek do zjednoczenia się w apolitycznej Akcji Katolickiej. W kilka lat po wyborze na Stolicę Apostolską zaczęto go nazywać papieżem Akcji Katolickiej. Była ona dla Piusa XI dziełem niezwykle ważnym. Do żadnego chyba tematu i sprawy nie powracał tak często, jak do Akcji. Troska o jej rozwój przewija się w encyklikach, listach i przemówieniach. Nadał jej urzędowy podpis, urzędową pieczęć najwyższej instancji kościelnej. W rezultacie samorzutny czyn świeckich katolików miał stać się od tej pory ogólnym niesieniem pomocy na wszystkich płaszczyznach pracy duszpasterskiej. Dotychczasowe sporadyczne i przypadkowe kształcenie świeckich apostołów stawało się systemem z kościelnym zatwierdzeniem.

Według papieża AK to udział, współpraca i współdziałanie świeckich katolików w hierarchicznym apostolstwie Kościoła. Zadania Akcji to nic innego jak współpraca świeckich i hierarchii w rozprzestrzenieniu Królestwa Chrystusa. Świeccy mają być urzędowymi pomocnikami hierarchii kościelnej.

Tak właśnie w 1922 r. w encyklice Ubi arcano Dei określił definicje i zadania Akcji. Za główny środek zaradczy na skutki wojny wśród ludzi, uznał wprowadzenie pokoju w ich serca i pojednanie między nimi. Celem jej jest obrona wiary i obyczajów, budowa Królestwa Chrystusowego na ziemi. Mogą w niej uczestniczyć wszyscy katolicy bez różnicy wieku, płci, środowiska społecznego lub przynależności partyjnej (oczywiście jeżeli w swej działalności nie są w sprzeczności z nauką Kościoła). Akcja ma też za zadanie wychowywać i przygotowywać swych członków do życia publicznego. Z tego też względu powinna być otoczona opieką nie tylko biskupów i kapłanów, ale także państwa.

Akcja może przyjąć różne formy organizacyjne w poszczególnych państwach, ale pozostaje w jednolitych ramach organizacyjnych i pod jednym kierownictwem. Jej wzorem pod względem organizacyjnym powinna być włoska Akcja Katolicka.

W 1928 r. papież ten ostatecznie określił zadania i cele Akcji.

Formy organizacyjne

W pierwszej fazie organizowania się AK episkopaty większości krajów, np. Polski, Holandii, Jugosławii, Czechosłowacji, za organizacje AK uznały już istniejące w tych krajach organizacje katolickie. W dalszym stadium rozwoju kraje Ameryki Łacińskiej, Hiszpania (1931), Polska (1934) oparły organizację AK o cztery stany naturalne: mężczyźni, kobiety, młodzież męska i młodzież żeńska, tzw. kolumny wzorując się w tym na Włoszech, które model kolumn wypracowały zgodnie do wytycznych Papieża Piusa XI.

Późniejsza praktyka pokazała jednak, że ten punkt wyjścia nie był słuszny. Istniejące z natury rzeczy zróżnicowania społeczno-kulturowe, zawodowe domagały się wypracowania modelu uwzględniającego zróżnicowania środowiskowe. Podjęto je głównie w Belgii, Francji, Kanadzie.

Akcja Katolicka w Polsce

Czasy zaborów

Kilka lat po ukazaniu się Rerum novarum biskup Józef Bilczewski oraz biskup Józef Sebastian Pelczar powołali do życia Akcję Katolicką w Galicji, która oprócz czytelni ludowych, kół rolniczych i kas oszczędnościowych zajmowała się również pomocą potrzebującym.

II Rzeczypospolita

II Rzeczpospolita istniała w latach 1918-1939. Powstała ona po rozpadzie państw zaborczych. W tym też okresie katolicy świeccy wraz z hierarchią kościelną zakładali różne koła pod wspólną nazwą Akcja Katolicka. Były osobne grupy dla kobiet, mężczyzn, dzieci i młodzieży. Cieszyły się one niezwykłą popularnością. W 1939 r. liczba członków Akcji Katolickiej wzrosła do 750 tys. Liczne pisma wydawane przez młodzież szkolną w II Rzeczypospolitej stanowiły jeden z elementów procesu wychowawczego. Oprócz dużych miast, gdzie działały bardziej znaczące szkoły, pisma takie ukazywały się także w mniejszych ośrodkach. W Świeciu nad Wisłą uczniowie gimnazjum zaczęli wydawać od 13 stycznia 1931 r. miesięcznik „Gregorianum”, który ukazywał się do 1939 r. Opiekunem grupy młodych osób tworzących pisemko był ksiądz Maksymilian Dunajski. Na łamach „Gregorianum” przedstawiano aktualne sprawy z działalności gimnazjum, przede wszystkim wyniki w kształceniu, działalność licznych kół zainteresowań, wyniki wyborów do samorządu szkolnego, przebieg i rezultaty różnorodnych zawodów sportowych. Swoje miejsce zajmowała również tematyka religijna. Prezentowane zagadnienia poruszały życie religijne miasta i powiatu oraz lokalnych organizacji i stowarzyszeń katolickich.

Wybuch wojny i powojenne układy zwycięskich koalicjantów przerwały na długie lata działalność tego stowarzyszenia.

Polska Ludowa

W Polsce Ludowej działalność Akcji Katolickiej była zakazana. W tym czasie, w latach 60., odbywał się w Rzymie Sobór Watykański II, który w Dekrecie O apostolstwie świeckich (DA, 20) wymienił cztery cechy konstytutywne Akcji Katolickiej, odróżniające ją od innych organizacji katolickich:

a. cel identyczny z celem Kościoła;

b. przyjęcie przez świeckich odpowiedzialności w Kościele i za Kościół;

c. zorganizowana działalność;

d. działalność „pod zwierzchnim kierownictwem samej hierarchii, która może nawet zatwierdzić tę współpracę przez wyraźne udzielenie mandatu.

W okresie rządów komunistycznych dochodziło do licznych przejawów wzmożonej dyskryminacji obywateli za ich przekonania religijne.

III Rzeczypospolita

III Rzeczpospolita wytworzyła się po przemianach po 1989 r. Powróciła wówczas religia do szkół, zaś katolicy świeccy mogli swobodnie zrzeszać się w organizacje dotąd zakazanych. Powstała również Akcja Katolicka. O woli jej reaktywowania mówił Jan Paweł II do biskupów polskich podczas ich wizyty w Rzymie 12 stycznia 1993 roku. Wypowiedział wówczas znamienne słowa: „Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce żyła i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna.

Cele i priorytety Akcji Katolickiej w Polsce

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

Akcja Katolicka realizuje swój cel przez: pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie, przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej, kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym. Nadto skutecznie pomaga w drodze do świętości poprzez modlitwę, liturgię, lekturę Pisma św., sakramenty oraz zdrową pobożność maryjną.

Najwyższym organem stowarzyszenia jest Krajowy Instytut Akcji Katolickiej. Każda ze struktur posiada swój własny zarząd i asystenta kościelnego. Ponadto władzami Instytutów: Krajowego i Diecezjalnych są Rady. Rada DIAK składa się z prezesów parafialnych i osób nominowanych przez biskupa ordynariusza, natomiast Radę KIAK tworzą prezesi DIAK-ów i jeden delegat instytutów diecezjalnych. Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej działają w większości diecezji. Stowarzyszenie obecnie skupia w Polsce ok. 35 tys. członków.

Benedykt XVI zachęcał polskich katolików świeckich do tworzenia akcji katolickich. Przemawiając do biskupów polskich przybyłych z wizytą Ad limina apostolorum do Rzymu w dniu 9 grudnia 2005 r. powiedział m.in.: „Wiem, że podczas ostatniej wizyty ad limina Jan Paweł II zachęcał Was do odrodzenia w Polsce Akcji Katolickiej wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. To zadanie zostało wykonane na płaszczyźnie strukturalnej. Trzeba jednak dołożyć starań, aby Akcja Katolicka i KSM miały coraz bardziej przejrzysty i dojrzały program oraz by został wypracowany ich własny profil duchowy”.

Archidiecezja Łódzka

16 października 1996 r. dekretem abp. Władysława Ziółka powołana została Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej, nawiązująca do bogatych, przedwojennych tradycji.

Przewodniczącą Zespołu Inicjatywnego została mianowana Anna Kowalska, w jego skład weszli: Maria Bagrowska, Krzysztof Bagrowski, Mirosław Ciepłucha, Łukasz Głowacki, Anna Kubisztal, Klemens Leszczyński, Jerzy Marcinkiewicz i Marek Wykurz. Asystentem kościelnym Ksiądz Arcybiskup mianował ks. dr. Marka Stępniaka.

29 października 1998 r. Arcybiskup łódzki mianował Mirosława Ciepłuchę pierwszym prezesem Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej. Powołany został również Zarząd DIAK.

1999 - szczególny rok w działalności DIAK

6 lutego - I Zjazd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w parafii Najświętszego Serca Jezusowego na Julianowie. W latach następnych odbyły się kolejne dwa Zjazdy organizowane w celu pogłębienia życia religijnego, moralnego i intelektualnego oraz wzajemnego poznania się członków Akcji.

13 kwietnia oddano do użytku lokal Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej przy ul. Zgierskiej 121 (przy kościele Najświętszego Serca Jezusa na Julianowie), gdzie prezes i członkowie zarządu DIAK dyżurowali we wtorki, w godz. 16.00-18.00. W godzinach dyżuru funkcjonuje tam biblioteczka Akcji Katolickiej, która oferuje materiały formacyjne i książki religijne.

8-12 lipca - I Pielgrzymka Rowerowa AK Archidiecezji Łódzkiej na Jasną Górę. W roku 2000 członkowie Akcji pielgrzymowali rowerem do Wilna, a w roku 2001 do Lwowa.

Październik - inauguracja powołanego przez DIAK Studium Nauki Społecznej Kościoła. Roczne Studium adresowane jest do członków i sympatyków Akcji Katolickiej i ma na celu przybliżenie podstawowych zagadnień Katolickiej Nauki Społecznej. Zajęcia prowadzą wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi oraz zaproszeni goście.

Inne przykłady działalności DIAK

Możliwości działania są wszechstronne, a wszystko zależy od potrzeb oraz inwencji twórczych osób zaangażowanych. Wśród wielu form aktywności w ostatnim czasie należy zaznaczyć:

- Wydawanie publikacji z materiałami formacyjnymi zawierającymi m.in. opracowania na temat bieżących dokumentów papieskich (Incarnationis Mysterium, Dies Domini) oraz wystąpienia z diecezjalnych zjazdów AK.

- Wkład w zmiany Statutu Akcji Katolickiej w Polsce.

- Wydawanie Biuletynu Informacyjnego Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej. Propagowanie idei Akcji w mediach.

- Przygotowanie i realizacja programu formacyjnego oddziałów parafialnych.

- Przeprowadzenie konkursu pod hasłem "Znaczenie 2000 lat chrześcijaństwa w historii i kulturze narodu polskiego".

- Uczestnictwo w I oraz II Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Łódzkiej. Przygotowanie III Kongresu w 2001 r.

- Organizowanie dorocznej pielgrzymki autokarowej na Jasną Górę.

- Organizowanie pomocy dla szkoły polskiej w Dziewieniszkach ( Litwa).

- Organizowanie wspólnych modlitw, skupień, koncertów i spotkań dla członków archidiecezjalnej Akcji Katolickiej.

- Wykonanie sztandaru AK Archidiecezji Łódzkiej, którego poświęcenie miało miejsce podczas jubileuszowej uroczystej Eucharystii sprawowanej przez abp. Władysława Ziółka w niedzielę 16 września 2001 r.

Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej

Na szczeblu podstawowym najbardziej efektywna działalność konkretyzuje się na szczeblu parafialnym. Jest wiele form i możliwości wykazania inwencji twórczej. Do najczęściej praktykowanych należy:

- współpraca z duszpasterzami (np. prowadzenie katechumenów, spotkania z chorymi i uzależnionymi w parafii, pomoc w budowie świątyń i pomieszczeń parafialnych, udział w liturgii);

- współpraca z innymi zespołami parafialnymi (np. rozprowadzanie czasopism religijnych, roznoszenie opłatka, dekoracja świątyni, żłóbka, grobu Pańskiego, ołtarzy na Boże Ciało, pomoc charytatywna);

- redagowanie i rozprowadzanie pism parafialnych

- organizacja festynów parafialnych

- organizacja pielgrzymek parafialnych do różnych sanktuariów w kraju i za granicą

- włączanie się aktywne w formację patriotyczną i społeczną

- zbieranie podpisów pod ważnymi petycjami

- organizacja uroczystości patriotycznych

- organizacja katechezy dorosłych

- omawianie ważnych zagadnień z katolickiej nauki społecznej

- pomoc w dystrybucji prasy katolickiej i wartościowych pozycji książkowych

- organizacja spotkań z wartościowymi osobami

- działalność charytatywna

- prowadzenie świetlicy środowiskowej oraz pozyskiwanie funduszy z Urzędu Miasta

i fundacji -Akcja Katolicka w parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu

-Gazetka parafialna –opracowywanie materiałów, składanie i dystrybucja-AK w parafii sw. Franciszka i AK w parafii MBDR

-wsparcie parafii w pozyskaniu funduszy na remont domu parafialnego, drogi obok kościoła-AK pw.MBDR

Poświęcenie Domu Duszpasterskiego wyremontowanego staraniem ks .A. Blewińskiego na potrzeby świetlicy oraz grup parafialnych- parafia MBDR

-organizacja wyjazdu wolontariuszy z parafii –AK parafia MBDR

-pozyskanie sponsora na remont mieszkania i zakup mebli dla rodziny –AK Zgierz

-wyjazd dzieci na 4 tygodniowy rehabilicyjny- AK Zgierz

-Organizacja kolonii lub półkolonii od 15 lat przy parafii-AK Zgierz

Osoby odpowiedzialne za Akcję Katolicką w archidiecezji łódzkiej

Prezesi DIAK w minionym XX leciu

Mirosław Ciepłucha

Teresa Zalewska

Maria Mazurkiewicz

Marianna Strugińska - Felczyńska

Asystencji kościelni

Ks. Marek Stępniak

Ks. Grzegorz Dziewulski

Ks. Andrzej Blewiński

Aktualne POAK

- par. archikatedralna św. Stanisława Kostki Łódź

- par. Św. rodziny , Łódź

- par. Przemienienia Pańskiego – Łódź

- par. Najśw. Serca Jezusowego – Łódź, Radogoszcz

- par. św. Antoniego . Łódź

- par. św. Anny . Łódź

- par. św. Franciszka, Łódź

- par. par. Najśw. Serca Jezusowego , Łódź – Retkinia

- par. NMP Różańcowej, Łódź

- par. św. Mikołaja, Kałów

-par. MB Dobrej Rady, Zgierz

Kalendarium ważniejszych wydarzeń w latach 1996 – 2016

1996

16 października - Arcybiskup Łódzki Władysław Ziółek reaktywował Akcję Katolicką w Archidiecezji łódzkiej

21 października - Odczytano Słowa Arcybiskupa Łódzkiego o Akacji Katolickiej w Archidiecezji Łódzkiej we wszystkich parafiach

23 października - odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Inicjatywnego AK AŁ. Praca nad Statutem.

15 listopada - rozpoczął działalność pierwszy Zarząd AK AŁ

20 listopada - Uroczystość Chrystusa Króla. Święto AK AŁ

3 grudnia - Spotkanie w parafii św. Anny, gdzie powstał (19 listopada 1996r) pierwszy w diecezji Parafialny Oddział AK

6 grudnia - Wizyta Zespołu Inicjatywnego AK AŁ w Radio EMAUS

8 grudnia - Powstał Oddział AK AŁ w parafii Opatrzności Bożej

9 grudnia - Powstał Oddział AK AŁ w parafii św. Maksymiliana

12 grudnia - Odbyło się spotkanie z Zespołem Inicjatywnym w parafii św. Wojciecha w Łodzi

1997

- Ukazał się pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej

23 lutego - Dzień skupienia dla przedstawicieli Zespołów Inicjatywnych AK AŁ

12 maja - „Biblia w rodzinie” pod takim hasłem odbyło się spotkanie członków AK AŁ w ramach IV Dnia Rodziny

20 maja - Spotkanie Zespołu Inicjatywnego w parafii NSJ na Retkinii

23 listopada - Dzień Akcji Katolickiej – Uroczystość Chrystusa Króla

16 grudnia - Arcybiskup Łódzki powołał pierwszych 16 prezesów parafialnych Oddziałów AK AŁ i Asystentów parafialnych

1998

17 lutego - Dzień Skupienia Prezesów Parafialnych Oddziałów AK AŁ i Prezesów Zespołów Inicjatywnych AK AŁ

17 marca - Mister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Akcji Katolickiej AŁ osobowość prawną (decyzja weszła w życie 7 kwietnia 1998 r.)

11 maja - ”Rodzina świadkiem wiary w Kościele i świecie” to hasło pod jakim odbyły się V Łódzkie Dni Rodziny w Archidiecezji Łódzkiej

14 czerwca - członkowie AK AŁ uczestniczyli w Diecezjalnym Święcie Eucharystii

20 czerwca - Pielgrzymka Akcji Katolickiej AŁ na Jasną Górę

15 września - Odbyło się pierwsze spotkanie kandydatów z różnych parafii do powołanego przez POAK w parafii Katedralnej, katechumenatu

20 września - Dzień Skupienia Prezesów POAK i Przewodniczących Zespołów Inicjatywnych – Wybrany został Zarząd Diecezjalny

29 października - Arcybiskup Władysław Ziółek powołał na Prezesa Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej pana Mirosława Ciepłuchę

15 listopada - Rada AK AŁ wybrała Zarząd DIAK

21 listopada - odbyło się pierwsze spotkanie członków Zarządu DIAK AŁ

22 listopada - Święto Chrystusa Króla Wszechświata – Dzień Akcji Katolickiej

5-6 grudnia - I Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Łódzkiej

1999

16 stycznia - odbyło się spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej AŁ

6 lutego - I Zjazd Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej. „Fides et ratio” w refleksji naukowców – sympozjum na temat Encykliki Jana Pawła II.

13 marca - Udział członków AK AŁ w uroczystościach kościelnych III Synodu Archidiecezji Łódzkiej

6-9 maja - VI Tydzień Społeczny Akcji Katolickiej w Warszawie

10 maja - Dzień AK w Łodzi – VI Łódzkie Dni Rodziny

7 czerwca - Spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Licheniu

13 czerwca - Spotkanie z Ojcem Świętym w Warszawie

14 czerwca - Spotkanie z Ojcem Świętym w Łowiczu

19 czerwca - Pielgrzymka członków AK AŁ na Jasną Górę

8-11 lipca - Pierwsza pielgrzymka rowerowa AK AŁ na Jasną Górę

24-25 września - Spotkanie Prezesów DIAK i Księży Asystentów Diecezjalnych W Pilaszkowie k/Warszawy

- październik - Inauguracja powołanego przez Diecezjalny Instytut AK AŁ Studium Nauki Społecznej Kościoła

21 listopada - Święto Chrystusa Króla. Dzień Akcji Katolickiej AŁ

25 grudnia - Uroczysta inauguracja obchodów Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa w Archikatedrze z udziałem przedstawicieli AK AŁ. Na zakończenie uroczystości Arcybiskup Władysław Ziółek wręczył przedstawicielom parafialnych Oddziałów AK AŁ kamienne tablice Jubileuszowe, które zostały następnie wmurowane w kościołach łódzkich.

2000

- Nowy Statut Akcji Katolickiej w Polsce

16 stycznia - Spotkanie opłatkowe członków AK AŁ

12 lutego - II Dzień AK AŁ w Łodzi-Julianowie w parafii NSJ

26 lutego - zastępcą Przewodniczącego Prezydium Krajowej Rady KSM został wybrany Piotr Jędrzejczyk (z KSM archidiecezji łódzkiej)

2 kwietnia - Sesja robocza przedstawicieli Zarządu DIAK AŁ z przedstawicielami Oddziałów parafialnych AK. Dyskutowano o dotychczasowej działalności Akcji Katolickiej w Diecezji Łódzkiej i dalszym jej rozwoju.

15 maja - VII Łódzkie Dni Rodziny - Dzień Patronacki AK AŁ: Rodzina katolicka wobec zadań XXI wieku

17 maja - Zakończenie I Roku Studium Nauki Społecznej Kościoła AK AŁ

18-21 maja - członkowie AK AŁ uczestniczyli w VII Tygodniu Społecznym w Warszawie : „Wiara źródłem kultury w Polsce III tysiąclecia”

2-4 czerwca - Łódzkie Kościelno-Narodowe obchody Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa

4 czerwca - Diecezjalne Święto Eucharystii z udziałem Episkopatu Polski

17 czerwca - Ogólnopolska Pielgrzymka AK na Jasną Górę

3-12 sierpnia - II Rowerowa Pielgrzymka AK AŁ – Wilno 2000

22 października - Światowy Dzień Misyjny w Polsce. Udział członków AK AŁ w dziele misyjnym Kościoła

26 listopada - Uroczystość Chrystusa Króla. Dzień AK AŁ

- Konkurs pt „Znaczenie 2000 lat chrześcijaństwa w historii i kulturze narodu polskiego”

2001

5 stycznia - Zakończenie obchodów Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa

5 stycznia - Spotkanie opłatkowe AK AŁ

7 stycznia - Rozpoczął działalność nowy Oddział AK przy parafii Matki Bożej Różańcowej w Łodzi

13 stycznia - Delegatem do KIAK wybrano pana Jerzego Wardęskiego – prezesa POAK w Dalikowie.

17 lutego - III Dzień AK AŁ : „Karta Praw Człowieka – refleksje z perspektywy Łodzi”, w Łodzi-Julianowie. Nominacje z rąk biskupa Adama Lepy otrzymało 18 nowych prezesów Parafialnych Oddziałów AK AŁ

16-18 marca - Rekolekcje Wielkopostne dla członków AK AŁ w Drzewocinach

31 marca - Wielkopostny Dzień Skupienia dla członków AK AŁ w Arturówku pod Łodzią – konferencja o tematyce wielkopostnej

28 kwietnia - III Pielgrzymka AK AŁ do Wilna, Kowna i Trok (28.IV-04.V)

30 kwietnia - zakończył się diecezjalny etap Konkursu Wiedzy Religijnej na temat :”Znaczenie 2000 lat Chrześcijaństwa w historii i kulturze narodu polskiego”

14 maja - III Dzień Patronacki AK AŁ w parafii Świętej Rodziny w Łodzi

16 czerwca - Pielgrzymka AK na Jasną Górę

- sierpień - pielgrzymka rowerowa członków AK AŁ na Ukrainę

16 września - Obchody 5 rocznicy odrodzenia się AK w AŁ. Wykład nt: „Nowa ewangelizacja w Kościele w Polsce na progu III Tysiąclecia”.

16 września - Arcybiskup Władysław Ziółek poświęcił sztandar AK AŁ

23-25 listopada- Udział przedstawicieli AK AŁ w I Krajowym Kongresie Akcji Katolickiej w Poznaniu. Hasło Kongresu „Chrystus nadzieją przyszłości”

2002

16 lutego - IV Dzień Akcji Katolickiej AŁ w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi-Julianowie – sympozjum nt: „Rodzina wobec przemian społecznych w Polsce”.

23-26 maja - IX Tydzień Społeczny – „Chrystus w Polskiej wolności”. W drugim dniu obrad Mszy św. Przewodniczył i homilię wygłosił JE ksiądz biskup Adam Lepa, który odniósł się do problemu wolności w mediach.

9 czerwca - Udział członków AK AŁ w Diecezjalnym Święcie Eucharystii

15 czerwca - Udział członków AK AŁ w VII Ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasną Górę

20 października - rozpoczął się I Kongres Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej pod hasłem „Z Chrystusem w Trzecie Tysiąclecie” w parafii św. Anny w Łodzi. Kongres był podsumowaniem dotychczasowych, 6-cioletnich, działań Stowarzyszenia.

6 listopada - został powołany, decyzją DIAK, Parafialny Oddział AK przy parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu. Dokonano wyboru Zarządu.

POAK od początku wspólnie z ks.

24 listopada - Zakończenie - trwającego 4 tygodnie - I Kongresu AK AŁ w WSD w Łodzi, sesją pt. ”Ojczyzną Akcji Katolickiej.

2003

- Spotkanie opłatkowe

23 kwietnia - udział AK AŁ w I pielgrzymce do Rzymu i spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II (23 IV – 01 V). Hasłem pielgrzymki: „Apostołować miłosierdziem”

4 maja - V Dzień AK AŁ w kościele Matki Bożej Różańcowej i św. Stanisława Biskupa Męczennika w Łodzi.

21 czerwca - Pielgrzymka diecezjalna na Jasną Górę

12 października - Obchody Dnia Papieskiego w AŁ pod hasłem „Jan Paweł II – Apostoł Jedności”

2004

11 stycznia - Spotkanie opłatkowe AK AŁ w parafii św. Maksymiliana Kolbe w Łodzi

9 maja - Dzień AK AŁ w formie pielgrzymki do grobu Sługi Bożej Wandy Malczewskiej w Parznie

19 czerwca - Ogólnopolska pielgrzymka AK na Jasną Górę i posiedzenie Rady KIAK

26 czerwca - Wybór Zarządu i Prezesa DIAK na III kadencję. Po raz kolejny Prezesem DIAK wybrano mgr Teresę Zalewską (2001-2004, 2004-2007)

24-25 września - Ogólnopolskie Spotkanie Prezesów i Księży Asystentów Diecezjalnych

3 października - VI Dzień AK AŁ pod hasłem: „Naśladować Chrystusa czyniąc Miłosierdzie”

9 października - Pielgrzymka AK do Kalisza i Świnic Warckich w intencji papieża Jana Pawła II

10 października - Dzień Papieski w AŁ

listopad - Uroczystość Chrystusa Króla,

2005

9 stycznia - Spotkanie opłatkowe w parafii Św. Franciszka z Asyżu w Łodzi

3 maja - VII Dzień AK AŁ – spotkanie miało miejsce w dniu Święta Matki Bożej w Woli Kutowej, niedaleko Czarnocina

9 czerwca - Udział członków AK AŁ w Diecezjalnym Święcie Eucharystii

25 czerwca - Udział członków AK AŁ w Ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasną Górę

22 września - W Łodzi Julianowie odbyło się spotkanie przedwyborcze z kandydatami do Sejmu i Senatu

19 listopada - Uroczystość Chrystusa Króla. Dzień Akcji Katolickiej AŁ

2006

22 stycznia - Spotkanie opłatkowe AK AŁ w parafii Opatrzności Bożej w Łodzi

13 maja - Zebranie DIAK – udział w ogólno diecezjalnym przygotowaniu do wizyty Benedykta XVI do Polski w kościele Matki Bożej Zwycięskiej w Łodzi

20 maja - Dzień Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej - spotkanie z księdzem biskupem Adamem Lepą w parafii św. Anny w Łodzi. Tematem prelekcji: „Apostolstwo świeckich w orędziach Benedykta XVI do biskupów polskich”

16-17 czerwca - Pielgrzymka na Jasną Górę - udział członków AK AŁ w Centralnych obchodach X-lecia AK na Jasnej Górze

17 czerwca - zawierzenie Akcji Katolickiej Matce Bożej Jasnogórskiej

15 sierpnia - piesza pielgrzymka członków AK AŁ z Nowosolnej do Sanktuarium Maryjnego w Skoszewach

9 września - autokarowa jubileuszowa pielgrzymka AK AŁ do Lichenia

15 października - Sesją naukową, poświęconą nauczaniu Jana Pawła II o Akcji Katolickiej, zakończył się II Kongres AK AŁ zorganizowany z okazji jubileuszu X-lecia AK AŁ

2007

styczeń - Spotkanie opłatkowe członków AK AŁ

10-11 lutego - Udział przedstawicieli AK AŁ w szkoleniu animatorów AK.

31 marca - Wielkopostny Dzień Skupienia AK AŁ

1 kwietnia - POAK w parafii NSJ w Łodzi-Retkinii zorganizował loterię fantową „Dar serca”

2 kwietnia - Członkowie AK AŁ rozprowadzili w parafiach1000 egzemplarzy książki „Wstańcie chodźmy” Jana Pawła II w 2-gą rocznicę śmierci Papieża

28 kwietnia - W parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi- Retkini rozpoczęły się Warsztaty Nauczania Papieskiego

3 czerwca - Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Rady DIAK AŁ.

15 czerwca - Zakończenie archidiecezjalnego etapu Ogólnopolskiego Konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej. Tematem konkursu: „Ojczyznę kocham bardziej niż własne serce”. Wręczenie nagród. Podsumowanie ogólnopolskie konkursu i wręczenie nagród i dyplomów odbyło się w Warszawie 1 grudnia.

22-23 czerwca - Ogólnopolska pielgrzymka AK na Jasną Górę. Wręczono wówczas medale Akcji Katolickiej „Za dzieło apostolstwa”. Medal otrzymał m.in. pierwszy prezes DIAK AŁ.

14 października - VII Dzień Papieski

2008

- Spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej

8 czerwca - Archidiecezjalne Święto Eucharystii

13 czerwca - VI wędrówka Łódzkim Szlakiem Jana Pawła II w 21. rocznicę wizyty Papieża w Łodzi

20 czerwca - Ogólnopolska pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

19-21 września - Pielgrzymka Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej do Gietrzwałdu połączona z rekolekcjami

28 września - Posiedzenie Rady Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej - podziękowanie księdzu dr Markowi Stępniakowi pierwszemu Asystentowi Kościelnemu za opiekę nad Akcją Katolicką Archidiecezji Łódzkiej i przedstawienie nowego Asystenta Kościelnego księdza dr Grzegorza Dziewulskiego

18 października - Udział członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej w dorocznym spotkaniu ruchów i stowarzyszeń katolickich archidiecezji Łódzkiej – konferencja : „Ruchy i stowarzyszenia katolickie wobec świata – dialog i zaangażowanie”

25 października - Pielgrzymka w intencji beatyfikacji Sł. Bożego Jana Pawła II do Niepokalanowa i Szymanowa

Konkurs plastyczny związany z rokiem Apostoła Pawła –AK w Zgierzu

2009

11 stycznia - Spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej – w parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu

14 czerwca - Udział członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej w dorocznym Diecezjalnym Święcie Eucharystii. (Święto Eucharystii obchodzimy od 11.06.1989 roku zawsze w II niedzielę czerwca)

26-27 czerwca - Ogólnopolska Pielgrzymka AK na Jasną Górę

3 października - Spotkanie, którego tematem było „In Vitro a nadzieje i zagrożenia współczesnej rodziny”, spotkanie prowadził ksiądz dr Jan Wolski”

17 października - Udział Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej w spotkaniu ruchów i stowarzyszeń katolickich Archidiecezji Łódzkiej. Tytuł konferencji: Ruchy i Stowarzyszenia wobec „Roku Kapłańskiego”

21 listopada - Uroczystość Chrystusa Króla – Dzień Akcji Katolickiej w parafii Najśw. Serca Jezusa w Łodzi - Julianowie. Tematem konferencji: ”Realia, oczekiwania i zadania wobec edukacji – doświadczenia łódzkie”

2010

- Powołanie przedstawiciela Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej do Rady Duszpasterskiej

6-9 maja - Udział w V Europejskim Spotkaniu Międzynarodowego Forum AK „Chleb, życie, pokój, wolność”, Kraków-Częstochowa

26 czerwca - Udział członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej w Ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasną Górę

22 maja - Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze – wybór kandydatów na stanowisko Prezesa DIAK Archidiecezji Łódzkiej

- Wspólnotowe czuwanie w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego

18 września - Ukonstytuował się nowy Zarząd DIAK Archidiecezji Łódzkiej

3 października - VI Dzień Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej w kościele p.w. św. Siostry Faustyny Kowalskiej

20 listopada - Uroczystość Chrystusa Króla - Dzień Akcji Katolickiej w Porszewicach. Mottem spotkania: „Modlitwa - czas dla Boga”. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył JE Arcybiskup Władysław Ziółek

Konkurs literacki, multimedialny i plastyczny ,,Obraz kapłana w oczach dzieci i młodzieży” ,Posługa duszpasterska biskupa w Kościele”-Akcja Katolicka w parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu. Wystawa prac plastycznych w Kościele MBDR

2011

styczeń - spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej

18-20 lutego - Udział w Studium Nauki Społecznej Kościoła w Warszawie

19 lutego - Udział przedstawicieli DIAK Archidiecezji Łódzkiej w uroczystej Sesji Jubileuszowej dedykowanej Metropolicie Łódzkiemu z okazji jubileuszu 25-lecia ingresu do katedry łódzkiej

maj - Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej w Rokicinach. Jubileusz 25-lecia kapłaństwa, obrona pracy habilitacyjnej i imieniny księdza Marka Stępniaka, pierwszego Asystenta Diecezjalnego reaktywowanej Akcji Katolickiej w diecezji łódzkiej (1996-2006)

15 czerwca - W Urzędzie Miasta w Łodzi odbyło się zakończenie konkursu o św. Maksymilianie Kolbe. Konkurs organizowała Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej wraz z Seminarium Duchownym w Łodzi Łagiewnikach oraz Szkołami Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich (marzec-czerwiec 2011)

18 czerwca - Udział w Ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasną Górę

16 października - 15. rocznica reaktywacji Akcji Katolickiej w Archidiecezji Łódzkiej

Konkurs literacki, plastyczny i multimedialny ,,MATKA BOŻA NAWIEDZA NASZA PARAFIĘ”.Wystawa prac dzieci w kościele. –Akcja Katolicka w parafii MBDR

Ustalanie harmonogramu z parafianami wizyty w domach kopii obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej(3,5 roku) –Akcja Katolicka w parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu

19 listopada - „Kościół naszym domem” pod takim hasłem, Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej przeżywała tegoroczne święto patronalne - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - łącząc je z obchodami 15-lecia odrodzenia się Akcji Katolickiej w Archidiecezji Łódzkiej

2012

7 stycznia - Spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej – podsumowanie roku 2011

21 kwietnia - Udział Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej w manifestacji w Warszawie, w obronie wolnych mediów i poparcia dla starań TV Trwam o miejsce na multipleksie telewizji cyfrowej

2 czerwca - Piesza pielgrzymka ze Skoszew do Kalonki

9 czerwca - Udział w Archidiecezjalnym Święcie Eucharystii

czerwiec - Rozpisanie konkursu na logo Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej

13 czerwca - Wędrówka szlakiem Jana Pawła II po Łodzi w 25 rocznicę wizyty Ojca Świętego w Łodzi

15-16 czerwca - Udział w Ogólnopolskiej pielgrzymce na Jasną Górę. Tematem była 50 rocznica inauguracji Soboru Watykańskiego II

8 września - Nowym Ordynariuszem Archidiecezji Łódzkiej został Arcybiskup Marek Jędraszewski – ingres do archikatedry

28 września - Koronka na ulicach miast

24 listopada - Uroczystość Chrystusa Króla. Dzień Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicach

Konkurs literacki, plastyczny ,,Swięci i błogosławieni duchowi przewodnicy na drodze wiary-sługa Boży Wojciech Owczarek-AK Zgierz

2013

5 stycznia - Spotkanie opłatkowe – podsumowanie działalności w 2012 r.

7 marca - Udział prezes DIAK Marii Mazurkiewicz w Radzie Duszpasterskiej Archidiecezji Łódzkiej

19 marca - Odznaczenia dla prezes DIAK Archidiecezji Łódzkiej p. Marii Mazurkiewicz i prezes POAK przy parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu p. Marianny Strugińskiej – Felczyńskiej. Odznaczenia wręczył, podczas uroczystej Mszy św., JE Arcybiskup Marek Jędraszewski

14 kwietnia - Udział Prezes DIAK Archidiecezji Łódzkiej Marii Mazurkiewicz w sesji duszpasterskiej kapłanów archidiecezji łódzkiej

11 maja - Posiedzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Rady DIAK Archidiecezji Łódzkiej

18 maja - Modlitewne czuwanie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Wigilię Zesłania Ducha Świętego

24 maja - Nową Prezes DIAK Archidiecezji Łódzkiej została pani Marianna Strugińska-Felczyńska z parafii Matki Bożej Dobrej Rady z Zgierzu. Diecezjalnym Asystentem Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej Abp Marek Jędraszewski mianował ks. kan. dr Andrzeja Blewińskiego, proboszcza par. Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu

1 czerwca - Piesza pielgrzymka ze Skoszew do Kalonki

10 czerwca - Udział członków AK AŁ w Diecezjalnym Święcie Eucharystii.

15 czerwca - Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

14 września - Udział przedstawicieli Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej w I Krajowym Zjeździe Parafialnych Rad Duszpasterskich w Licheniu

28 września - Udział przedstawicieli Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej w Forum Duszpasterskim „Wierzę w Syna Bożego” w Poznaniu

14 października - XII Dzień Papieski – Jan Paweł II Papież Rodziny

19 października - Udział członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej w dorocznym spotkaniu ruchów i stowarzyszeń kościelnych w kościele p.w. Matki Bożej Zwycięskiej w Łodzi

23 listopada - Uroczystość Chrystusa Króla. Święto patronackie Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej, pod hasłem: „Głosić Ewangelię świadectwem życia” w parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu

Konkurs fotograficzny-,, Miejsca pamięci w mojej okolicy”- wystawa zdjęć w kościele-AK Zgierz

2014

4 stycznia - Spotkanie opłatkowe w kościele Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu.

6 lutego - Posiedzenie Zarządu DIAK Archidiecezji Łódzkiej z udziałem pani Haliny Szydełko prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce.

8 czerwca - Udział Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej w Archidiecezjalnym Święcie Eucharystii. Na zaproszenie arcybiskupa Marka Jędraszewskiego przewodniczył arcybiskup Konrad Krajewski, jałmużnik papieski.

21 czerwca - Udział ok. 100 członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej, pod hasłem „Zło dobrem zwyciężaj”, na Jasną Górę. Była to pielgrzymka dziękczynna za kanonizację papieży Jana XXIII i Jana Pawła II.

27 września - Udział przedstawicieli Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej w Forum duszpasterskim w Poznaniu

22 listopada - Dzień Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej w parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu.

Udział w programie ,,Model Działań Systemowych „cały rok –AK parafia Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu

2015

06.01 współudział w organizacji Trzech Króli- AK w pw. MBDR

10 stycznia - Wigilia Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej.

6 marca - Podsumowanie wojewódzkiego konkursu "Jan Paweł II - Świętymi bądźcie" w parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu.

28 maja - 1 czerwca - Członkowie Akcji Katolickiej wraz z wiernymi z parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu brali udział w rekolekcjach w Domu Rekolekcyjnym Konferencji Episkopatu Polski w Zakopanem.

13 czerwca - Udział członków Akcji Katolickiej w dorocznym święcie Eucharystii Archidiecezji Łódzkiej.

20 czerwca - Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę.

Wszystkie aktualne inicjatywy są zamieszczone na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej.

2016

5.01 wspólny wyjazd z inna organizacja na pielgrzymko wycieczkę-Radom,.Inowłódź,Spała

6.01.wspóludział w organizacji Trzech Króli-AK Zgierz

Pozyskiwanie 1% na działalność świetlicy-POAK Zgierz

25 luty-Udział w zebraniu Rady Duszpasterskiej

26 luty-wyjazd do muzeów poświęconych martyrologii w Łodzi

Udział w uroczystościach związanych z 1050 Rocznicą Chrztu Polski-Poznań 14-16.04 2016

Diecezjalnych Łask , Piotrków Trybunalski 10.03 2016, Łódź 14.06, Konstantynów Łódzki 30.IX, i 1.X 2016

18.05 udział w Radzie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

22IV-23IV – Udział w wyborach KIAK

Lipiec- udział Światowych Dniach Młodzieży

28 .07-wyjazd do Częstochowy- Msz św. z Papieżem Franciszkiem

2.09 –udział w Forum Duszpasterskim – ,,Idźcie i głoście” Poznaniu

Założenie strony internetowej Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej www.aklodz.pl oraz facebook

Opracowanie regulaminu postępowania ze sztandarem Akcji Katolickiej

Vademecum Akcji Katolickiej –organizacja pracy Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej

Dokumentację przy zakładaniu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej aby była możliwość pozyskiwania funduszy.

Opracowanie ,,Kalendarium”

Zakończenie

Idea Akcji Katolickiej w naszej archidiecezji jest niezwykle bliska sercu Księdzu Arcybiskupowi Markowi Jedraszewskiemu metropolicie łódzkiemu. Niestety w większości parafii istnieje pewnego rodzaju obawa ze strony duchowieństwa. Jednak warto osobiście przekonać się, że zaufanie świeckim katolikom oraz chęć ich posługi dla dobra wspólnot może przynieść błogosławione owoce. Mądrość Kościoła zawsze niech posłuży jako imperatyw do działań, gdyż ważna jest nie tylko kontemplacja, ale również akcja., działanie. Kościół jest dynamiczny, a nie statyczny, dlatego potrzebuje zarówno światłych duszpasterzy oraz odpowiedzialnych katolików świeckich. Stąd aktywna kooperacja jest niezbędna. Jest ogromna przestrzeń współpracy. Dlatego warto wsłuchać się w głos i mądrość Kościoła. Warto zejść z kanapy, zgodnie z tym co powiedział papież Franciszek 30 lipca 2016 roku podczas ŚDM „Tak, sądzimy, że aby być szczęśliwi, potrzebujemy dobrej kanapy. Kanapy, która pomoże nam żyć wygodnie, spokojnie, całkiem bezpiecznie. Kanapa – jak te, które są teraz, nowoczesna, łącznie z masażami usypiającymi – które gwarantują godziny spokoju, żeby nas przenieść w świat gier wideo i spędzania wielu godzin przed komputerem. Kanapa na wszelkie typy bólu i strachu. Taka kanapa sprawiająca, że zostajemy zamknięci w domu, nie trudząc się ani też nie martwiąc. 'Kanapa-szczęście' jest to prawdopodobnie taki cichy paraliż, który może nas zniszczyć najbardziej, a najbardziej młodych. Bo po trochu, nie zdając sobie nawet z tego sprawy, stajemy się ospali, ogłupiali, otumanieni. Dzisiaj mówię o młodych uśpionych, właśnie ogłupionych i otumanionych. Podczas gdy inni – może bardziej żywi, ale wcale nie lepsi – decydują o naszej przyszłości. Z pewnością dla wielu łatwiej i korzystniej jest mieć młodych ludzi ogłupiałych i otumanionych, którzy mylą szczęście z kanapą; dla wielu okazuje się to wygodniejsze, niż posiadanie młodych bystrych, pragnących odpowiedzieć na marzenie Boga i na wszystkie aspiracje serca”.

Słowa Namiestnika Chrystusowego niech będą inspiracją dla wszystkich, którzy czują odpowiedzialność za współczesny Kościół Łódzki i jednocześnie zachętą do większej aktywności. Niech jubileusz 20 lecia Akcji Katolickiej zaowocuje odwagą w podjęciu decyzji o powstaniu Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej. Tak wiele dobra jest jeszcze do zrobienia.

Opracował ks. kan. dr Andrzej Blewiński

 
Skip to content