Regulamin DIAK

Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej

SPIS TREŚCI

I. Postanowienia ogólne

II. Przedmiot i zakres działania DIAK

III. Organizacja i zasady działania DIAK

IV. Zadania organów, komórek organizacyjnych i oddziałów

V. Zasady gospodarki finansowej

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Diecezjalnego DIAK Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej określa przedmiot i zakres jego działania, zasady kierowania działalnością merytoryczną; wewnętrzną strukturę organizacyjną i zakres działania komórek organizacyjnych DIAK oraz podległych jednostek organizacyjnych.

§2.

Diecezjalny DIAK Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej działa na podstawie:

1) przepisów prawa kanonicznego,

2) ustawy o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia l7 maja 1989r. (Dz.U. Nr 89 poz. 154) z późniejszymi zmianami,

3) statutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej

4) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Janusza Tomaszewskiego, z dnia 17 marca 1998 r. W sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej (Dz. U. Nr 37 poz. 211) na mocy, którego Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej otrzymała osobowość prawną.

§ 3

1. Diecezjalny DIAK Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej, zwany dalej DIAK, jest organizacją kościelną katolików świeckich Archidiecezji Łódzkiej i podlega zwierzchnictwu Biskupa Łódzkiego.

2. DIAK występuje w imieniu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej pod nazwą ” Diecezjalny DIAK Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej „.

§ 4

DIAK posiada znak organizacyjny, sztandar i flagę zatwierdzone do używania przez Radę DIAK.

II. Przedmiot i zakres działania DIAK

§ 5

l. Podstawowym zadaniem DIAK jest organizowanie katolików świeckich do współpracy z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

2. Do zakresu działania DIAK należy w szczególności:

a) Podejmowanie i prowadzenie działań zmierzających do przepojenia życia osobistego, rodzinnego, społecznego, gospodarczego i politycznego wartościami ewangelicznymi

b) Działalność opiniotwórcza w sprawach publicznych oraz występowanie w obronie wiary i moralności chrześcijańskiej.

c) Tworzenie warunków do pogłębiania życia religijnego i moralnego oraz rozwoju intelektualnego, kulturalnego i zawodowego członków Akcji Katolickiej: oddziaływanie na te sfery ludzkiej aktywności w środowisku parafialnym i w innych strukturach społecznych.

d) Wychowanie i przygotowywanie katolików świeckich do udziału w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

e) Prowadzenie dzieł służących celom Akcji katolickiej i ustalanie przedmiotowego udziału jednostek organizacyjnych DIAK w ich realizacji.

f) Zapewnienie koordynacji inicjatyw programowych i sprawnego przepływu informacji wewnętrznej.

g) Prowadzenie działalności informacyjnej i publicystycznej oraz współpraca z prasą, radiem i telewizją.

3. DIAK dba o dobre imię Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej.

§ 6

Zasady gospodarki finansowej i zarządzanie majątkiem Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej określa instrukcja stanowiąca integralną część niniejszego regulaminu.

§ 7

DIAK może prowadzić działalność gospodarczą.

III. Organizacja i zasady działania DIAK

§ 8

1. Organami DIAK są:

1) Rada Diecezjalnego DIAK Akcji Katolickiej

2) Zarząd Diecezjalnego DIAK Akcji Katolickiej

3) Komisja Rewizyjna Diecezjalnego DIAK Akcji Katolickiej

2. W skład DIAK wchodzą jednostki organizacyjne oddziały oraz komórki organizacyjne.

3. Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej, zwane dalej POAK, powołuje Zarząd DIAK.

4. Komórki organizacyjne DIAK powołuje Prezes Zarządu DIAK stosownie do potrzeb, po zasięgnięciu opinii Zarządu DIAK.

§ 9

1.W skład DIAK mogą wchodzić następujące komórki organizacyjne:

1) sekretariat i rzecznik prasowy,

2) wydział organizacyjny,

3) wydział duszpasterstwa,

4) wydział współpracy z zagranicą,

5) wydział finansowy – księgowość,

5) wydział inicjatyw gospodarczych,

7) wydział współpracy z rodziną,

8) wydział informacji,

2. Komórkami organizacyjnymi DIAK kierują wyznaczeni przez Prezesa Zarządu DIAK członkowie Zarządu lub inni członkowie Akcji Katolickiej powołani przez Zarząd DIAK.

3. Sekretariatem DIAK kieruje sekretarz Zarządu.

4. Wydziałem finansowo – księgowym kieruje skarbnik Zarządu.

§ 10

1. Radę DIAK Akcji Katolickiej tworzą Prezesi Zarządów POAK oraz członkowie Akcji Katolickiej powołani w skład Rady DIAK przez Biskupa Łódzkiego.

2. Rada DIAK podejmuje decyzje w formie uchwał na swoich zebraniach, w głosowaniu jawnym, zwykłą większości głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków. Głosowanie decyzji w sprawach personalnych jest tajne.

3. Zwyczajne zebranie Rady DIAK zwołuje Prezes Zarządu DIAK co najmniej raz w roku.

4. Zebrania nadzwyczajne Rady DIAK zwołuje Prezes Zarządu DIAK odpowiednio do potrzeb, z własnej inicjatywy lub na żądanie Asystenta Kościelnego, Komisji Rewizyjnej, 1/4 członków Rady DIAK.

5. Nadzwyczajne zebranie Rady DIAK zwołuje Prezes Zarządu DIAK w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. Jeśli urząd prezesa nie jest obsadzony lub zwłoka w zwołaniu zebrania Rady przekroczy 30 dni, zebranie zwołuje Asystent Kościelny.

6. Obrady zebrania Rady DIAK odbywają się wg regulaminu uchwalonego przez Radę w oparciu o statut Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej i niniejszy regulamin DIAK.

7. Rada DIAK wybiera spośród swoich członków przewodniczącego zebrania, jego zastępcę i sekretarza, którzy stanowią prezydium zebrania.

8. Prezydium zebrania Rady DIAK wybierane jest na czas obrad zebrania Rady i funkcje swoją kończy z chwilą zamknięcia obrad zebrania przez przewodniczącego zebrania.

9. Dokumentacja pracy Rady DIAK sporządzona przez sekretarza Prezydium Rady przechowywana jest w sekretariacie Zarządu DIAK.

10. Prezes Zarządu DIAK przewodniczy zebraniu Rady DIAK do czasu wyboru prezydium zebrania.

§ 11

1.W skład Zarządu DIAK wchodzą:

1) Prezes Zarządu DIAK

2) dwóch wice-Prezesów Zarządu DIAK

3) Sekretarz Zarząd DIAK,

4) Skarbnik Zarządu DIAK,

5) członkowie Zarządu DIAK

2. Zarząd DIAK, w tym trzech kandydatów na urząd Prezesa Zarządu wybiera spośród członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej Rada DIAK

3. Prezesa Zarządu DIAK mianuje Biskup Łódzki spośród trzech kandydatów wybranych przez Radę DIAK i przedstawionych do decyzji Biskupa przez Asystenta Kościelnego.

4. Zarząd DIAK wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

§ 12

1. Komisja Rewizyjna DIAK składa się z pięciu członków, spośród których wybiera przewodniczącego.

2. Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin pracy Komisji na podstawie statutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej.

3. Zakres zadań Komisji Rewizyjnej określa statut.

§ l3

l. DIAK Akcji Katolickiej posiada Asystenta Kościelnego i Prezesa Zarządu mianowanych przez Arcybiskupa Łódzkiego

2. Zakres kompetencji Asystenta Kościelnego i Prezesa Zarządu określa statut.

§ 14

Zarząd DIAK może zlecić prowadzenie dzieł Akcji Katolickiej odpowiednim oddziałom parafialnym,

§ 15

1. Działalność DIAK opiera się na pracy społecznej członków Akcji Katolickiej.

2. DIAK do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników i wolontariuszy.

IV. Zadania organów, komórek organizacyjnych i oddziałów

 § 16

I. Do zakresu działania Rady DIAK Akcji Katolickiej należy:

1) Wybór członków Zarządu DIAK, w tym 3 kandydatów na urząd Prezesa Zarządu.

2) Wybór członków Komisji Rewizyjnej DIAK.

3) Wybór delegatów do Rady Krajowego IAK w Polsce.

4) Uchwalanie programu działania DIAK w uzgodnieniu z Arcybiskupem Łódzkim.

5) Uchwalenie budżetu DIAK. Ocena sprawozdania z działalności DIAK i udzielenie absolutorium Zarządowi.

7) Zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i ocena jej pracy.

8) Zatwierdzenie regulaminu DIAK. Uchwała o zatwierdzeniu regulaminu DIAK wymaga dla swej ważności kontrasygnaty Asystenta Kościelnego.

9) Współpraca z Zarządem Krajowym IAK Akcji Katolickiej w Polsce.

2. Rada DIAK może dokonać zmian w składzie osobowym organów DIAK pochodzących z wyborów na wniosek Prezesa Zarządu.

3. Rada DIAK dokonuje wyborów uzupełniających do organów DIAK na swych zebraniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych.

4. Rada DIAK może dokonać oceny działalności Zarządu DIAK i uchwalić w ciągu roku budżetowego poprawki do programu działania oraz budżetu, na wniosek Zarządu DIAK, Asystenta Kościelnego lub Komisji Rewizyjnej DIAK.

§ 17

l. Zarząd DIAK prowadzi działalność statutową i regulaminową pod przewodnictwem Prezesa i ponosi odpowiedzialność przed Arcybiskupem Łódzkim, Radą DIAK i właściwymi organami państwowymi.

2. Akcję Katolicką Archidiecezji Łódzkiej reprezentuje na zewnątrz Prezes Zarządu DIAK.

3. Prezes Zarządu DIAK może upoważnić do reprezentowania Akcji Archidiecezji Łódzkiej inną osobę wchodzącą w skład Zarządu w zakresie ściśle określonym.

4. Prezes Zarządu DIAK może określić zakres obowiązków poszczególnym osobom, wchodzącym w skład Zarządu DIAK w prowadzeniu dzieł Akcji Katolickiej.

5. Do zakresu działania Zarządu DIAK należy w szczególności:

1) Opracowanie projektu rocznego planu działania DIAK i przedłożenie tego projektu do decyzji Rady DIAK.

2) Opracowanie projektu rocznego planu budżetu i przedłożenie do Decyzji Rady DIAK.

3) Realizacja planu działalności programowej i budżetu uchwalonego przez Radę DIAK oraz podział zadań na podległe oddziały.

4) Zarządzanie majątkiem DIAK i udzielanie pełnomocnictw w tym zakresie podległym oddziałom parafialnym.

5) Koordynacja działalności oddziałów parafialnych, zapewnienie sprawnego przepływu informacji wewnątrz struktur organizacyjnych DIAK.

6) Powoływanie parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej na wniosek Prezesa Zarządu DIAK.

7) Prowadzenie rachunkowości finansowej DIAK oraz wykonywanie kontroli działalności podległych oddziałów.

8) Współpraca z zarządami innych stowarzyszeń i ruchów katolickich.

9) Współpraca z Zarządem Krajowego IAK Akcji Katolickiej w Polsce

§ 18

Zarząd DIAK Akcji Katolickiej podejmuje decyzję w drodze uchwał. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów na posiedzeniu, któremu przewodniczy prezes lub upoważniony przez prezesa wiceprezes w obecności, co najmniej połowy członków zarządu.

§ 19

Zakres działania oddziału parafialnego określa statut i regulamin DIAK.

§20

l. Sekretariat Zarządu DIAK prowadzi całokształt spraw Zarządu, sprawuje nadzór nad realizacją planu programowego i finansowego, zapewnia pełną, obsługę kancelaryjną Zarządu i Rady DIAK.

2. Do zakresu działania sekretariatu należy w szczególności:

1) Zapewnienie właściwych warunków pracy Zarządu DIAK, Rady DIAK, Komisji Rewizyjnej i prowadzenie dokumentacji pracy tych organów.

2)Wdrażanie wykonania uchwał Zarządu, Rady DIAK i Komisji Rewizyjnej.

3) Nadzór i kontrola nad działalnością oddziałów i pracą komórek organizacyjnych. DIAK; opracowywanie wniosków w tym zakresie do Prezesa Zarządu.

4) Prowadzenie działalności informacyjnej, organizowanie obsługi prasowej. Współpraca z prasą, radiem i telewizją.

5) Rejestrowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawach prowadzonych przez DIAK oraz odnoszących się do zagrożeń wiary i moralności.

6) Utrzymywanie łączności organizacyjnej z oddziałami Akcji Katolickiej i Asystentami Kościelnymi Oddziałów.

§ 21

Do zakresu działania wydziału organizacyjnego należy troska o rozwój organizacyjny Akcji Katolickiej w Archidiecezji Łódzkiej i przygotowanie jej członków do realizacji zadań DIAK, a w szczególności:

l. Organizowanie współpracy z proboszczami w tworzeniu podstaw organizacyjnych i personalnych parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej.

2. Zapewnienie informacji i instruktażu dla osób i grup powołanych do tworzenia parafialnych struktur organizacyjnych Akcji Katolickiej.

3. Organizowanie spotkań w środowiskach parafialnych z przedstawicielami Zarządu DIAK.

4. Prowadzenie ewidencji członków zwyczajnych i wspierających Akcji Katolickiej.

5. Zarządzanie kadrami w realizacji celów Akcji Katolickiej i gromadzenie niezbędnych do tych zadań informacji.

6.Organizowanie oraz prowadzenie rekolekcji i szkoleń formacyjnych dla katolików świeckich celem ich przygotowania do czynnego udziału w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

7. Zapewnienie niezbędnych więzi organizacyjnych: funkcjonalnych członkom Akcji Katolickiej realizującym wspólne dzieła o charakterze społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

§ 22

1. Do zakresu działania wydziału duszpasterskiego należy animacja formacyjno – modlitewna członków Akcji Katolickiej i ich udziału w duszpasterstwie powszechnym Kościoła, a w szczególności:

1) Organizowanie życia religijnego wśród członków Akcji Katolickiej.

2) Przygotowanie merytoryczne i duchowe członków Akcji Katolickiej do pełnienia służby liturgicznej i udziału w organizacji życia religijnego parafii.

3) Prowadzenie formacji modlitewnej w toku rekolekcji zamkniętych i w innych formach organizacyjnych. Kształtowanie katolickich postaw moralnych.

4) Kształtowanie katolickich postaw moralnych.

5) Organizowanie ruchu pielgrzymkowego Akcji Katolickiej w środowisku parafialnym i w skali archidiecezji.

2. Wydział duszpasterski DIAK w punktach 1 – 5 ściśle współpracuje z Asystentem Kościelnym, Prezesem Zarządu i właściwymi wydziałami Kurii Biskupiej.

§ 23

Do zakresu działania wydziału współpracy z zagranicą należy rozwijanie kontaktów z Akcją Katolicką i innymi organizacjami oraz ruchami katolickimi na świecie, a w szczególności:

1. Wymiana doświadczeń w realizacji celów ewangelizacyjnych Kościoła przez organizacje i ruchy katolików świeckich różnych krajów.

2. Inicjowanie dzieł wspólnych z udziałem Akcji Katolickiej innych krajów realizowanych w Polsce i poza jej granicami.

3. Rozwijanie więzi braterskich i współpracy katolików świeckich uczestniczących w dziełach ewangelizacyjnych, społecznych, kulturalnych i gospodarczych.

4. Nawiązywanie kontaktów z parafiami katolickimi na Wschodzie Europy.

§ 24

Do zakresu działania wydziału finansowo – księgowego należy prowadzenie rachunkowości finansowej i zarządczej DIAK, kontrola i nadzór nad gospodarką finansową i majątkiem Akcji Katolickiej oraz funkcjonowanie kas w oddziałach parafialnych a w szczególności:

1. Przygotowanie projektu budżetu DIAK na podstawie opracowań własnych i projektów budżetów oddziałów parafialnych.

2. Podział zadań w zakresie uzyskania przychodów i wydatków przez poszczególne oddziały parafialne w ramach zatwierdzanego przez Radę DIAK rocznego planu i budżetu.

3. Kontrola i nadzór realizacji rocznego planu i budżetu.

4. Prowadzenie rachunkowości finansowej DIAK, sporządzanie wymaganych prawem rozliczeń i sprawozdań.

5. Organizowanie poprawnego obiegu dokumentacji kasowej i księgowej.

6. Przygotowywanie analiz wykorzystania środków finansowych i gospodarowania majątkiem DIAK w zarządzie i podległych oddziałach.

7. Koordynacja i nadzór nad inwentaryzacją środków finansowych i składników majątkowych.

8. Szkolenie skarbników oddziałów parafialnych i rozdzielanie im instrukcji dotyczących prowadzenia kasy i dokumentacji finansowej w oddziale.

9. Szkolenie i instruktaż w zakresie prowadzenia procedur obrotu gospodarczego.

§ 25

Do zakresu działania wydziału inicjatyw gospodarczych należy opracowywanie projektów przedsięwzięć gospodarczych z analizą prognozowanych wyników ekonomicznych, realizacja projektów zatwierdzonych przez Zarząd DIAK, organizowanie pomocy oddziałom w projektowaniu i realizacji przedsięwzięć własnych, a w szczególności:

1. Prowadzenie analiz rynku w sektorach wzbudzających zainteresowanie Akcji Katolickiej działalnością gospodarczą.

2.Opracowywanie projektów, przedsięwzięć gospodarczych i przedkładanie tych projektów do decyzji Zarządu DIAK.

3.Prowadzenie przedsięwzięć gospodarczych zatwierdzonych przez Zarząd do realizacji.

4.Organizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości d1a członków Akcji Katolickiej.

5.Organizowanie przepływu informacji o działalności gospodarczej członków Akcji Katolickiej, tworzenie warunków wzajemnej współpracy i wzrostu przedsiębiorczości w środowiskach oddziaływania.

§ 26

Do zakresu działania wydziału współpracy z rodziną należy wspomaganie rodziny w wykonywaniu jej zadań, upowszechnianie zasad Karty Praw Rodziny, a w szczególności:.

l. Promowanie i propagowanie praw i obowiązków rodziny chrześcijańskiej.

2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń i pogadanek dla rodziców.

3. Organizowanie i prowadzenie zajęć formacyjnych, wychowawczych, rekreacyjnych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży oraz rodzin.

4. Prowadzenie akcji wakacyjnego wypoczynku i turystyki dla dzieci, młodzieży i rodzin.

5. Prowadzenie dzieł opiekuńczych i pomocy rodzinom, które z różnych powodów przeżywają trudności.

6. Organizowanie możliwości rozwoju młodych talentów.

7. Organizowanie opieki i wychowania dzieci ze środowisk moralnie zagrożonych.

8. Współpraca ze szkołami publicznymi w zakresie nauczania, wychowania i przekazu wiary.

Podejmowanie wspólnych inicjatyw o charakterze kulturalna – społecznym i rekreacyjnym.

9. Zjednywanie dla celów i dzieł Akcji Katolickiej nauczycieli szkół publicznych, tworzenie możliwości wymiany doświadczeń pedagogicznych, uczestniczenia w seminariach, konferencjach i szkoleniach.

10. Inicjowanie systemu przedsięwzięć edukacyjnych integrujących we współdziałaniu rodzinę, szkołę i Kościół.

§ 27

Do zakresu działania wydziału informacji należy zapewnienie sprawnego przepływu informacji wewnątrz struktur organizacyjnych DIAK oraz działalność informacyjna i publicystyczna zmierzająca do kształtowania opinii publicznej w duchu zasad ewangelicznych a w szczególności:

1. Opracowanie redakcyjne i wydawanie Biuletynu Akcji Katolickiej do użytku wewnętrznego.

2. Opracowywanie druków i organizowanie kolportażu pism informacyjnych i listów otwartych.

3. Współpraca z redakcjami pism katolickich, radiem, telewizją w prowadzeniu działalności informacyjnej i publicystycznej. Tworzenie środowiska dziennikarzy związanych z Akcją Katolicką.

§ 28

1. Zarząd DIAK może tworzyć środowiskowe sekcje Akcji Katolickiej, które są komórkami organizacyjnymi DIAK.

2. Uchwała o utworzeniu środowiskowej sekcji wymaga kontrasygnaty Asystenta Kościelnego.

3. Sekcje środowiskowe mogą być tworzone w celu prowadzenia dzieł Akcji katolickiej w określonych środowiskach społecznych i zawodowych oraz wspomagania inicjatyw katolików świeckich, wynikających z zainteresowań przedmiotowych danego środowiska.

4. Sekcją środowiskową kieruje kierownik powołany przez Prezesa Zarządu. Kierownik sekcji odpowiada za swoją działalność przed Prezesem Zarządu, Asystentem Kościelnym i Zarządem DIAK.

V. Zasady gospodarki finansowej

§ 29

1.Gospodarkę środkami finansowymi prowadzi Zarząd DIAK i oddziały parafialne.

2. Środki finansowe DIAK i majątek pochodzą ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, działalności statutowej w tym działalności gospodarczej.

§ 30

1. Środki finansowe Zarządu DIAK i oddziałów są gromadzone na koncie bankowym DIAK oraz przechowywane w kasie Zarządu oddziałów do wysokości kwot określonych przez Zarząd.

2.Gromadzone na koncie bankowym środki pieniężne Zarządu i oddziałów podlegają, odrębnej ewidencji księgowej i pozostają do dyspozycji odpowiednio Zarządu i oddziałów.

§ 31

1. W sprawach finansowych DIAK reprezentuje Prezes i Skarbnik Zarządu oraz w granicach udzielonego upoważnienia Prezes i Skarbnik oddziału.

Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Skarbnik Zarządu DIAK za pisemną każdorazowo zgodą Prezesa Zarządu i wiedzą Asystenta Kościelnego.

Przepis punktu 2 stosuje się odpowiednio do skarbnika i prezesa oddziału, którym Zarząd DIAK udzielił upoważnienia do zaciągania zobowiązań.

§ 32

1. Wysokość składki członkowskiej wynosi 2.00 zł.

2. Oddziały parafialne 50% składek członkowskich przekazują do dyspozycji Zarządu DIAK, który z nich przekazuje 50% do KIAK i pozostawia 50% do dyspozycji DIAK.

2. 10 % przychodów majątkowych oddziałów parafialnych uzyskiwanych w formie gotówki i w formie materialnej są do dyspozycji Zarządu DIAK, a w 90% pozostają w dyspozycji oddziałów parafialnych.

3. Przychody podlegające podziałowi jak w pkt. 2 są pomniejszone o wydatki poniesione przez Zarząd POAK na koszty wynajmu lokalu, utrzymania lokalu, koszty kancelaryjne, delegacji, szkoleń członków, wyposażenia biurowego.

§ 33

1. Nieruchomościami DIAK zarządza i prowadzi ewidencję Zarząd DIAK.

2. Mieniem ruchomym DIAK zarządza Zarząd DIAK a w granicach udzielonych pełnomocnictw Zarząd oddziału parafialnego.

Skip to content