Baza prawna

Akty prawne związane z tworzeniem fundacji, stowarzyszeń

Ustawa Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 529 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 237)

Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 857)

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie ewidencji klubów sportowych z dnia 18 października 2011 r. (Dz. U. Nr 243, poz. 1449)

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 40)

Akty prawne związane z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.)

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 146)

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 209, poz. 1244)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego z dnia 23 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 434) UWAGA! Obowiązywało do końca 2013 r.

Nowe! wzory obowiązujące od 2014 r.: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego z dnia 12 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., Nr 234)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego z dnia 14 września 2010 r.  (Dz. U. Nr 173, poz. 1172)

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego z dnia 29 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 638)

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego z dnia 23 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

Akty prawne związane z prowadzeniem działalności przez organizacje pozarządowe

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1203)

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 90, poz. 594 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego z dnia 13 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 649)

Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców z dnia 25 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 622)

Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

Ustawa Prawo o zgromadzeniach z dnia 5 lipca 1990 r. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 397)

Ustawa o zbiórkach publicznych z dnia 15 marca 1933 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.) – przepisy obowiązują do dnia 17 lipca 2014 r.

Nowe! przepisy obowiązujące od 18 lipca 2014 r.: Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 498)

Nowe! przepisy obowiązujące od 18 lipca 2014 r.: Rozporządzenie MAiC w z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 833)

Rozporządzenie MSWiA w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami z dnia 6 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1947 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z dnia 13 stycznia 2012 r. (Dz. U. Nr 0, poz. 49)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wykazu organizacji społecznych uprawnionych do działania przed sądem w imieniu lub na rzecz obywateli z dnia 10 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 1080)

Ustawa o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 651)

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)

Ustawa Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz. U. Nr 5 poz. 24 z późn. zm.)

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi z dnia 16 listopada 200 r. (Dz. U. 2010 nr 46 poz. 276)

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 62, poz. 504 z późn. zm.)

Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych z dnia 11 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 323)

Akty prawne związane z księgowością, finansami, podatkami i zatrudnianiem w organizacjach pozarządowych

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 330)

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej z dnia 15 listopada 2001 r. (Dz. U. Nr. 137, poz. 1539)

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397)

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.)

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 209 poz. 1316)

Ustawa o podatku od towarów i usług (w skrócie „ustawa o VAT”) z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. 2011 nr 177 poz. 1054 z późn. zm.)

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 672)

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. Nr 24 poz. 141 z późn. zm.)

Rozporządzenie MPiPS w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju z 19 grudnia 2002 (Dz. U. 236 poz. 1990 z późn. zm.)

Rozporządzenie MPiPS w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju z 19 grudnia 2002 r. (Dz. U. 236 poz. 1991 z pózn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 163)

stawki obowiązujące od 1.03.2013: Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013, poz. 167)

Informacje o Polskiej Klasyfikacji Działalności: http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm

Akty prawne związane z administracją publiczną

Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 594)

Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. 2013 poz. 595)

Ustawa o samorządzie województwa z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 596)

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 17 grudnia 2004 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 168)

Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2013 poz. 907)

Wyraź opinię: przydatne 112 mało pomocne 14

Czy spełniasz standardy? SPRAWDŹ!

Organizacje wspierające i centra wsparcia dla organizacji pozarządowych

Wiadomości prawne ngo.pl

NSA: fundacja „kulturalna” zwolniona z VAT (2014-06-27)

Nowe zbiórki: jest nowy wzór zgłoszenia (2014-06-27)

Czy można skorygować zatwierdzone sprawozdanie finansowe? (2014-06-26)

Prowadzenie organizacji to także obowiązki [INFOGRAFIKA] (2014-06-25)

Nie bój się sprawozdań, doradzimy! [TYDZIEŃ PORADNICZY] (2014-06-20)

Zarządzie, czy wiesz, jak czytać sprawozdanie finansowe? Cz. II: bilans (2014-06-20)

Zarządzie, czy wiesz, jak czytać sprawozdanie finansowe? Cz. I: rachunek wyników (2014-06-20)

„Tu nie działają żadne organizacje pozarządowe” (2014-06-20)

KRS wzywa do złożenia zaległych sprawozdań finansowych (2014-06-20)

Sprawozdania roczne NGO: skorzystaj z lekcji on-line (2014-06-19)

Teksty aktów prawnych pochodzą ze stron serwisu Sejmu RP (http://isap.sejm.gov.pl/) lub ze strony: http://dziennikustaw.gov.pl. Tekstów rozporządzeń i zarządzeń (także ich projektów) można szukać na stronach odpowiednich ministerstw oraz urzędów centralnych

Skip to content