Regulamin Prac Zarządu DIAK

§ 1.
Zarząd DIAK koordynuje działalność Akcji Katolickiej w wymiarze diecezjalnym.

§ 2
1. Zarząd działa na podstawie planu pracy
2. Za opracowanie planu pracy odpowiedzialny jest Prezes Zarządu.
3. Plan pracy powinien być przedstawiony Radzie DIAK na ostatnim posiedzeniu Rady DIAK w roku poprzedzającym podjęcie realizacji Planu pracy.

§ 3
1. Plan pracy powinien uwzględniać postanowienia zawarte w art. 9 i 10 statutu.
2. Za realizację planu pracy odpowiedzialny jest Zarząd.

§ 4
Do obowiązków Zarządu należy zarządzanie majątkiem stowarzyszenia.

§ 5
Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej jak raz w miesiącu.

§ 6
O terminie posiedzenia Zarządu oraz o powodzie posiedzenia członkowie będą powiadamiani, co najmniej na 7 dni przed odbyciem posiedzenia.

Skip to content