Uchwały Rady i Zarządu DIAK

Uchwały Rady DIAK Archidiecezji Łódzkiej

1. Rada DIAK AŁ przedstawia ks. Arcybiskupowi kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu DIAK Archidiecezji Łódzkiej: Henryk Zbigniew Biś, Mirosław Ciepłucha, Teresa Zalewska

2. Rada DIAK AŁ powołuje Zarząd DIAK AŁ w składzie: T. Zalewska, H.Z. Biś, M.J. Surma, U. Wiszniowska, G. Bartocha, H. Gruda, J. Libera, J. Wardęski.

3. Rada DIAK AŁ dokonuje wyboru dwóch delegatów Rady DIAK AŁ do Rady KIAK: M. Ciepłucha, J. Wardęski

4. Rada DIAK AŁ powołuje Zespół do opracowania Regulaminu Rady DIAK AŁ w składzie: M. Surma, T. Dominowski. Uwagi do przedstawionej propozycji należy przesyłać do 1.III.1999r. do biura AK przy ul. Ks. Skorupki.

5. Rada powołuje grupę promującą (poprzez konferencje) „Patriotyzm i świadomość narodową”. Organizacją zajmie się POAK przy Par. św. Elżbiety Węgierskiej w Łodzi w składzie pp. Halina Boberek i Tadeusz Dominowski.

6. Rada DIAK AŁ decyduje, że Komisja Rewizyjna będzie się składać z trzech osób.

7. Rada DIAK AŁ powołuje Komisję Rewizyjną w składzie: Joanna Majcher, Anna Poddębniak, Aleksander Słowiński

8. Rada DIAK AŁ uchwala, że Zebrania Rady DIAK odbywają się trzy razy w roku: styczeń, maj/czerwiec, wrzesień.

9. Rada DIAK AŁ postanawia przedstawić Ordynariuszowi Diecezji postulat, aby raz w roku – w tygodniu poprzedzającym Święto Chrystusa Króla – odbywały się spotkania Asystentów Kościelnych, prezesów POAK i proboszczów Parafii Archidiecezji Łódzkiej z Arcybiskupem Łódzkim. Celem tych spotkań byłoby wzmocnienie więzi POAK z Pasterzem Kościoła lokalnego.

10. Rada DIAK AŁ zobowiązuje Prezesów POAK do składania sprawozdań z pracy POAK za poprzedni rok w styczniu w siedzibie AK przy ul. Ks. Skorupki 3 p 6.

11. Rada DIAK AŁ powołuje zespół w celu przygotowania tematyki i konspektów do prac DIAK AŁ na okres od IX.1999 do VIII. 2000 w składzie: pp. Marian Surma, Tadeusz Dominowski, Bogumił Kryska, Maria Mazurkiewicz.

12. Rada DIAK AŁ decyduje, aby przekazywać 1zł do DIAK (po 0,50 zł na rzecz DIAK i po 0,50zł na rzecz KIAK – zgodnie z uchwałą Rady KIAK) od każdego członka Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej AŁ przypisanego do POAK. Odprowadzanie składek obowiązuje od 1 lutego 1999r. (uchwała Rady KIAK). Rada przypomina, że składka członkowska wynosi 2 zł. W sytuacja wyjątkowych (decyzja należy do Zarządu POAK) można odstąpić od pobierania składek członkowskich od osób, które są w trudnej sytuacji materialnej (dec. taką trzeba podać Zarządowi DIAK).

13. Rada DIAK AŁ ustala termin następnego Zebrania Rady na dzień 3 października 1999r.

14. Rada DIAK przyjmuje program pracy formacyjnej POAK na rok 1999/2000 pt. Niedziela – dzień Chrystusa Króla, Dzień Kościoła, Dzień Rodziny

15. Rada DIAK prosi sekretarzy POAK o przekazywanie materiałów do Biuletynu Informacyjnego w terminie do 2-go tygodnia każdego miesiąca.

16. W nawiązaniu do uchwały Rady nr 12 zobowiązuje się skarbników POAK do przekazania składek za r. 1999 (od lutego) do 5.XI.1999 r.

17. Zarząd DIAK podejmie prace, aby upamiętnić Jubileuszowy Rok 2000.

18. Rada przedstawia następujące propozycje w celu uczczenia Roku Jubileuszowego:

1) Objęcia patronatu nad polską szkoła w Dziewieniszkach na Litwie,
2) Pomoc materialna i duchowa rodzinom najbardziej potrzebującym poprzez pracę charytatywna w parafiach,
3) Budowa Krzyża Jubileuszowego w Łodzi 19. Rada przyjmuje bez uwag protokoły z dwóch poprzednich posiedzeń, tj. 30.V. i 3.X.1999 r.

20. Rada powołuje Jury Konkursu ?Znaczenie 2000 lat chrześcijaństwa w historii i kulturze Narodu Polskiego?, w składzie: ks. Marek Stępniak; Zarząd DIAK Archidiecezji Łódzkiej, Agnieszka Nowak, Anna Woźnicka

21. Rada zachęca do pobierania w komis , książek będących w dyspozycji Zarządu, w celu rozprowadzania w parafii.

22. Rada zobowiązuje Zarząd DIAK do dołożenia starań, w celu wykonania sztandaru diecezjalnego AK, na piątą rocznice powstania AK w AŁ.

23. Akcja Katolicka AŁ w swoim działaniu zacieśni współpracę z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży.

24. Rada zobowiązuje Zarząd do rozpatrzenia możliwości uczczenia 5-tej rocznicy powstania AK w AŁ, zorganizowaniem Dni Formacyjnych Księży Asystentów i Prezesów DIAK w roku 2001.

25. Rada czyni Prezesów POAK odpowiedzialnych za upowszechnienie stanowiska Zarządu KIAK w sprawie Wyborów Prezydenckich.

26. Rada DIAK zobowiązuje Zarząd do opracowania stanowiska dotyczącego zachowania osób publicznych w trakcie kampanii wyborczej.

27. Rada DIAK proponuje Parafialnym Oddziałom AK zorganizowanie dni modlitewnych w intencji Wyborów Prezydenckich.

Uchwały Zarządu DIAK Archidiecezji Łódzkiej

Uchwała 1

1. zebranie następne odbędzie się 21 listopada 1998 r. w Parafii NSJ na Julianowie o godz. 15-ej
2. Porządek zebrania:
a. sprawy organizacyjne – przyjęcie zasad pracy Zarządu Diecezjalnego Instytutu AK Archidiecezji Łódzkiej
b. ukonstytuowanie się Zarządu Diecezjalnego Instytutu AK Archidiecezji Łódzkiej
c. Sprawy różne

Uchwała 2

1. Lista członków Zarządu Diecezjalnego Instytutu AK Archidiecezji Łódzkiej obecnych na zebraniu w dniu 21 listopada 19998 r. w Par. NSJ w Łodzi na Julianowie (potwierdzenie obecności własnoręcznym podpisem.
2. obecnych jest 6 osób na 9 członków Zarządu DIAK. Zgodnie ze Statutem AK AŁ Zarząd DIAK AK AŁ może podejmować uchwały

Uchwała 3

1. Uchwały Zarządu Diecezjalnego Instytutu AK Archidiecezji Łódzkiej podejmowane są zgodnie ze Statutem Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej i AK w Polsce.
2. Propozycje uchwał zgłaszane są na piśmie.
3. Podpis członka Zarządu Diecezjalnego Instytutu AK Archidiecezji Łódzkiej pod propozycją uchwały świadczy o jej przyjęciu przez daną osobę; brak podpisu świadczy o odrzuceniu proponowanej uchwały.
4. Aby uchwała mogła wejść w życie musi ją zaakceptować własnym podopisem Diecezjalny Asystent Kościelny. 5. Każdą uchwałę podpisuję Prezes Diecezjalnego Instytutu AK Archidiecezji Łódzkiej i Diecezjalny Asystent Kościelny do wiadomości.
6. Bez podpisów z pkt. 5 Uchwała nie może wejść w życie.
7. Członek Zarządu Diecezjalnego Instytutu AK Archidiecezji Łódzkiej ma prawo zgłoszenia wotum separatum do podejmowanej uchwały
a) zobowiązany jest w takim przypadku do przedstawienia go na piśmie w ciągu siedmiu dni od chwili podjęcia uchwały,
b) nie zgłoszenie w powyższym trybie wniosku wotum separatum uważa się za niebyły.
8. Podjęte uchwały przez Zarząd Diecezjalnego Instytutu AK Archidiecezji Łódzkiej przechowywane są w dokumentacji AK Archidiecezji Łódzkiej.

Uchwała 4

1. Prowadzona jest lista obecności członków Zarządu Diecezjalnego Instytutu AK Archidiecezji Łódzkiej na jego zebraniach.
2. Lista dołączona jest do uchwały przyjmującej porządek Zebrania i zawiera: numer kolejny uchwały, datę, miejsce, i spis członków Zarządu Diecezjalnego Instytutu AK Archidiecezji Łódzkiej obecnych oraz proponowany porządek zebrania.
3. Członkowie Zarządu Diecezjalnego Instytutu AK Archidiecezji Łódzkiej swoją obecność potwierdzają własnoręcznym podpisem.

Uchwała 5

1. Zebrania Zarządu Diecezjalnego Instytutu AK Archidiecezji Łódzkiej są zwoływane zgodnie ze Statutem AK Archidiecezji Łódzkiej i AK w Polsce.
2. Porządek zebrania zostaje przyjęty, po przedstawieniu go przez prezesa, wniesieniu poprawek i nowych punktów, poprzez własnoręczny podpis obecnych członków Zarządu Diecezjalnego In-stytutu AK Archidiecezji Łódzkiej.
3. Porządek Zebrania przyjmuje się zgodnie z Uchwałą nr 3 (trzy) pkt. 1.

Uchwała 6

1. Zebraniu Zarządu Diecezjalnego Instytutu AK Archidiecezji Łódzkiej przewodniczy, w następującej kolejności (przy nieobecności, którejś z osób): Prezes, Pierwszy wiceprezes, Drugi wiceprezes
2. Przewodniczący zebrania przy prowadzeniu go stosuje uchwałę nr 5 (pięć).

Uchwała 7

1. Lista członków ZDIAK AK AŁ obecnych na zebraniu w dniu 21 listopada 1998
2. Proponowany porządek zebrania:
a. sprawy organizacyjne
b. ukonstytuowanie się Zarządu DIAK AŁ
c. sprawy różne
d. ustalenie terminu, porządku i miejsca następnego zebrania

Uchwała nr 8

1. Zarząd Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej został wybrany na zebraniu Rady Diecezjalnego Instytutu w dniu 15 listopada 1998r. w par. Dobrego Pasterza w Łodzi.
2. Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej ukonstytuował się w następujący sposób: Mirosław Ciepłucha – Prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu AK Archidiecezji Łódzkiej (miano-wany przez Arcybiskupa Archidiecezji Łódzkiej – dr Władysława Ziółka) Pierwszy wiceprezes: Teresa Zalewska Drugi wiceprezes: Henryk Biś Sekretarz: Marian Surma Skarbnik: Urszula Wiszniowska Członkowie: Henryk Gruda, Jan Libera, Grażyna Bartocha, Jerzy Wardęski

Uchwała 9

1. Ustalenia i wnioski zgłaszane podczas zebrania przez członków zarządu i Asystenta kościelnego zapisywane są przez Sekretarza i dołączane do porządku zebrania i podejmowanych uchwał.
2. Porządek Zebrania wraz z listą obecności, uchwały oraz ustalenia i wnioski są spinane aby stanowić jeden dokument z zebrania Zarządu DIAK AŁ.
3. Członkowie zarządu nieobecni na Zebraniu zobowiązani są do zapoznania się z porządkiem zebrania podczas którego byli nieobecni, podjętymi uchwałami, ustaleniami i wnioskami i podpisanie ich wraz z datą kiedy zapoznali się.

Uchwała 10

Zarząd Instytutu Diecezjalnego Akcji Katolickiej przyjmuje i akceptuje projekt Zjazdu Akcji Katolickiej Zarząd DIAK poleca organizację Zjazdu Parafialnemu Oddziałowi AK w parafii NSJ Łódź-Julianów oraz zobowiązuje Zarząd POAK do kontaktów z ZDIAK w sprawie Zjazdu.

Uchwała 11

Zarząd Instytutu DIAK przyjmuje i akceptuje projekt Pielgrzymki Rowerowej na Jasna Górę w r. 1999. Zarząd DIAK poleca organizację Pielgrzymki POAK przy par. Opieki św. Józefa w Łodzi oraz zobowiązuje Zarząd POAK do kontaktów z Zarz. DIAK w sprawie Pielgrzymki.

Uchwała 12

Zakresy działania członków POAK zostają przedstawione jako propozycja podziału pracy Zarządu POAK. W załączeniu propozycja.

Uchwała 13

Zarząd proponuje, aby na rzecz DIAK przekazywać każdego miesiąca po 50 gr. Od każdego członka AK Archidiecezji Łódzkiej przypisanego do POAK.

Uchwała 14

Zarząd wyraża zgodę na powołanie: Studium Katolickiej Nauki Społecznej powołanego przez Akcję Katolicką dla wszystkich osób zainteresowanych nauka społeczna Kościoła. Osobami organizującymi Studium powołuje się: Pani Urszula Wiszniowska, Pani Teresa Zalewska, Ks. Dr Marek Stępniak, Pan Prezes Mistrosław Ciepłucha

Uchwała 15

Zarząd DIAK upoważnia POAK przy par. NSJ na Julianowie do organizowania głównych uroczystości związanych ze Zjazdem wszystkich członków AK Archidiecezji Łódzkiej. Uroczystości będą obchodzone każdego roku w lutym.

Uchwała 16

Projekt Regulaminu Rady DIAK zostanie przedstawiony członkom Rady w dniu 30 maja 1999r. wraz z uwagami.

Uchwała 17

Zobowiązuje się Prezesów POAK do przekazywania materiałów z POAK w celu prowadzenia Archiwum Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej.

Uchwała 18

Zarząd DIAK proponuje zbiórkę pieniędzy na odnowę Cerkwi przy ul. J. Kilińskiego w Łodzi. Pieniądze należy przekazywać do Siedziby AK przy ul. Ks. Skorupki 3 pok. 6 w Łodzi ze stosownym pismem i wyszczególniona kwotą.

Uchwała 19

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej przypomina o regularnym odbywaniu Walnych Zebrań POAK, zgodnie ze Statutem oraz o przekazywanie wniosków z zebrań do Zarządu DIAK. Zebrania mogą się odbywać wg wzoru opracowanego przez POAK przy parafii św. Elżbiety w Łodzi.

Uchwała 20

Dyżury ułatwiające kontakt członków z władzami Stowarzyszenia: 1. wtorek: 16.00-18.00 – Zarząd Diak i Prezes Diak (Zgierska 121) 2. piątek: 9.00-12.30 – Asystent Kościelny, Prezes DIAK (ks. Skorupki 3)

Uchwała 21

1. Zebranie Zarządu DIAK odbywają się średnio raz w miesiącu (poza wakacjami).
2. Zebrania Rady DIAK odbywają się trzy razy w roku: styczeń, maj / czerwiec, wrzesień.

Uchwała 22

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej postanawia przedstawić Ordynariuszowi postulat, aby raz w roku – w tygodniu poprzedzającym Święto Chrystusa Króla – odbywały się spotkania Asystentów Kościelnych i prezesów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z Arcybiskupem Łódzkim. Celem tych spotkań byłoby wzmocnienie więzi POAK z Pasterzami Kościoła lokalnego.

Uchwała 23

Wszyscy członkowie AK Archidiecezji Łódzkiej są zobowiązani, w miarę możliwości, do uczestnictwa w: 1. Zjeździe członków Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej organizowanym przez POAK przy parafii NSJ na Julianowie, 2. Święcie Eucharystii, 3. Pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę, 4. Łódzkich Dniach Rodziny – pierwszy dzień – organizowanego przez POAK przy parafii Świętej Rodziny na Retkini, 5. Pielgrzymce Rodzin Katolickich do Sanktuarium św. Maksymiliana Kolbe w Pabianicach.

Uchwała 24

Zarząd zobowiązuje Prezesów POAK do systematycznego organizowania spotkań wszystkich członków POAK – przynajmniej raz w miesiącu, przy ścisłej współpracy z parafialnym asystentem kościelnym. Spotkania te powinny pogłębiać wiedzę i wiarę w Boga przygotowując do pracy apostolskiej.

Uchwała 25

Zarząd DIAK zobowiązuje Prezesów POAK do składania sprawozdań z pracy POAK ze stosownych okresów we wrześniu i styczniu w Siedzibie AK przy ul. Ks. Skorupki 3 pok. 6.

Uchwała 26

Zarząd DIAK zobowiązuje POAK do przygotowania w parafii Dnia Akcji Katolickiej w Święto Chrystusa Króla.

Uchwała 27

Wysyłane pisma przez POAK należy podawać do wiadomości Zarządu DIAK.

Uchwała 28

Zarząd DIAK przypomina, że obowiązkiem członka Akcji Katolickiej jest pogłębianie wiedzy o duchowości i działalności Stowarzyszenia. Odpowiednią lekturę można nabyć w Siedzibie DIAK, ul. Skorupki 3.

Uchwała 29

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej po zapoznaniu się z treścią publikacji Krzysztofa Borowiaka, umieszczoną w internetowej liście dyskusyjnej katolików w dniu 12 lutego 1999 r., ocenia negatywnie zarówno jej formę jak i treści w niej zawarte. Za szczególnie rażące Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej uznaje przedstawienie prywatnego poglądu w sposób odbierany przez czytelników jako stanowisko Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce.

Uchwała 30

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej popiera działalność Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego prowadzącą do odzyskania przez Polaków majątku zawłaszczonego przez państwo w okresie powojennym.

Uchwała 31

Zarząd DIAK aprobuje propozycję pomocy dzieciom polskim na Litwie w Dziewieniszkach i zobowiązuje Prezesa Zarządu DIAK do wystosowania pisma do Prezesów POAK w sprawie zbiórki artykułów piśmiennych (nowych lub całkiem użytecznych) dla tych dzieci.

Uchwała 32

Powyższą informację należy przekazać do mediów katolickich.

Uchwała 33

Zarząd DIAK Archidiecezji Łódzkiej zgodnie z decyzją Zarządu KIAK przeprowadzi w szkołach i przedszkolach Konkursu ZNACZENIE 2000 LAT CHRZEŚCIJAŃSTWA W HISTORII I KULTURZE NARODU POLSKIEGO

Uchwała 34

Prezesi POAK są zobowiązani przynajmniej raz w roku organizować spotkanie członków Oddziału i parafialnych Asystentów Kościelnych z Prezesem DIAK i Diecezjalnym Asystentem Kościelnym AK

Uchwała 35

W czasie nieobecności Prezesa Zarządu DIAK I wiceprezes jest upoważniony do podpisywania pism wychodzących po uzgodnieniu z Asystentem kościelnym.

Uchwała 36

Zostanie wysłane (wcześniejsze zaproszenie ustne) pisemne zaproszenie do Ks. bp Piotra Jareckiego i Pani Prezes Zarządu KIAK na dzień 12 lutego 2000 r. Do udziału w Drugim Zjeździe Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej

Uchwała 37

Z okazji Drugiego Zjazdu Akcji Katolickiej AŁ zostanie wydany okolicznościowy Biuletyn.

Uchwała 38

Zobowiązuję się Prezesa Zarządu DIAK i Asystenta Kościelnego do wysłania pisma do proboszczów parafii, w których Akcja Katolicka nie utrzymuje kontaktów z Zarządem DIAK z zapytaniem w sprawie zawieszenia działalności lub likwidacji Oddziału.

Uchwała 39

Zarząd DIAK wystąpi do KRRiTv oraz Premiera Rzeczpospolitej z poparciem dla starań Radia Maryja o uzyskanie częstotliwości.

Uchwała 40

Zarząd DIAK Archidiecezji Łódzkiej przyjął treść oświadczenia w sprawie zachowania się osób publicznych w trakcie kampanii wyborczej – realizacja uchwały 26 Rady DIAK Archidiecezji Łódzkiej.

Uchwała 41

Zarząd DIAK Archidiecezji Łódzkiej postanawia zwrócić się z prośbą do Ks. Arcybiskupa Władysława Ziółka – biskupa łódzkiego o wydanie Dekretu przedłużającego ważność Statutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej z dnia 28 grudnia 19997 roku.

Uchwała 42

Zarząd DIAK Archidiecezji Łódzkiej ustala na 24 – 26 listopada 2000 roku Dzień Skupienia dla Prezesów POAK Archidiecezji Łódzkiej.

Uchwała 43

W związku z upływem obowiązywalności Statutu Akcji Katolickiej w Polsce w 1999 roku wnioskujemy do Zarządu KIAK w Polsce o zintensyfikowanie prac legislacyjnych dotyczących nowego Statutu Akcji Katolickiej w Polsce oraz jak najszybsze opracowanie materiałów formacyjnych, bez których działalność Stowarzyszenia jest poważnie utrudniona.

Skip to content