Regulamin Wyborów w POAK

§ 1
1. Niniejszy regulamin dotyczy wyborów:
1/ trzech kandydatów na prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, spośród których Biskup Diecezjalny mianuje prezesa,
2/ sześciu członków zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej,
3/ trzech członków Komisji Rewizyjnej,
2. Regulamin ten stosuje się odpowiednio w przypadku konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

§2
Wybory członków Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej oraz członków Komisji Rewizyjnej odbywają się po mianowaniu prezesa Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przez
Biskupa Diecezjalnego.

§3
W wyborach czynne prawo wyborcze (prawo głosowania) oraz bierne prawo wyborcze (prawo kandydowania) przysługuje wszystkim członkom zwyczajnym Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

§4
Wybory odbywają się spośród osób, które:
1/ zostały zgłoszone przez członka Akcji Katolickiej,
2/ wyraziły zgodę na kandydowanie.

§5
Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza licząca nie mniej niż trzy osoby. W skład Komisji Wyborczej mogą wchodzić wyłącznie członkowie zwyczajni Akcji Katolickiej.

§6
Komisja Wyborcza jest wybierana przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym.

§7
W przypadku zgłoszenia jako kandydata osobę wchodzącą w skład Komisji Wyborczej, wyrażenie zgody na kandydowanie w wyborach przez tę osobę jest równoznaczne z jej ustąpieniem z Komisji Wyborczej.

§8
W koniecznym przypadku Walne Zebranie uzupełni skład Komisji Wyborczej.

§9
Każdy uczestnik Walnego Zebrania może zgłosić tylu kandydatów, ile osób w danych wyborach jest wybieranych.

§10
Członkowie Akcji Katolickiej zgłaszają kandydatów pisemnie, względnie ustnie na Walnym Zebraniu.

§11
Komisja Wyborcza sporządza listę osób kandydujących w wyborach, na której umieszcza poszczególne osoby w kolejności alfabetycznej po sprawdzeniu:
1/ członkostwa w Akcji Katolickiej,
2/ wyrażenia zgody na kandydowanie.

§12
Przed głosowaniem każdy uczestnik Walnego Zebrania ma prawo osobom kandydującym zadawać pytania.

§13
Wybory są ważne, o ile uczestniczyła w nich, co najmniej połowa członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

§14
W wyborach każdy uczestnik Walnego Zebrania może oddać głos na tylu kandydatów, ile osób jest wybieranych. Oddanie głosu na większą liczbę kandydatów powoduje jego nieważność.

§15
Głosowanie jest tajne. Oddanie głosu na daną osobę oznacza się znakiem „X” obok jej nazwiska na liście wyborczej.

§16
Za wybranych uważa się te osoby, które otrzymały kolejno największą liczbę głosów, a przy tym uzyskały ponad 50% ważnie oddanych głosów.

§17
Gdy w pierwszym głosowaniu ponad 50% oddanych głosów uzyska mniej osób niż liczba osób wybieranych, przeprowadza się drugą turę głosowania. W tym przypadku na liście do głosowania umieszcza się dwukrotnie więcej osób niż liczba osób wybieranych w drugiej turze. W drugiej turze mogą brać udział tylko ci kandydaci, którzy brali udział w pierwszej turze głosowania.

§18
Na liście do głosowania w drugiej turze umieszcza się te osoby, które nie zostały wybrane w pierwszej turze, a uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

§19
Przy ustaleniu osób wybranych w drugiej turze wyborów, nie bierze się pod uwagę wymogu uzyskania 50% ważnie oddanych głosów.

§ 20
W przypadku uzyskania w pierwszej lub drugiej turze głosowania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby głosów, a wyniki głosowania wskazują, że niektórzy z nich powinni zostać wybrani, przeprowadza się dodatkową turę wyborów pomiędzy tymi kandydatami. Przy ustaleniu wyników stosuje się § 18.

§21
Komisja Wyborcza z przeprowadzonych wyborów sporządza protokół zawierający:
1/ skład Komisji Wyborczej,
2/ datę wyborów,
3/ nazwę funkcji lub organu, do którego przeprowadzono wybory,
4/ listę osób zgłoszonych przez członków,
5/ listę osób umieszczonych na liście kandydatów,
6/ liczbę głosów oddanych w pierwszej turze,
7/ liczbę głosów ważnych i nieważnych,
8/ liczbę głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów,
9/ wykaz osób wybranych w pierwszej turze głosowania,
10/ stwierdzenie ewentualnej konieczności przeprowadzenia drugiej tury głosowania lub głosowania dodatkowego,
11/ osoby umieszczone na liście do głosowania w drugiej turze lub w głosowaniu dodatkowym,
12/ dane o drugiej turze lub głosowaniu dodatkowym określone w pkt. 5, 6, 7, 8, 9,10 i stwierdzenie ewentualnej konieczności głosowania dodatkowego,
13/ datę sporządzenia protokołu i podpisy członków Komisji.

§22
Przed przystąpieniem do procedury wyborczej i każdego głosowania winna mieć miejsce wspólna modlitwa.

Skip to content