O nas

AKCJA KATOLICKA

To Urząd Kościelny wiernych świeckich, należący do fundamentalnej struktury Kościoła. Misja głoszenia Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, chrystianizacja każdej dziedziny życia.

Wspólny front apostolskiego działania Kościoła, budowa Kościoła, nie przez zewnętrzną ludzką działalność typu świeckiego, ale przez środki nadprzyrodzone: słowo, sakrament i posługę miłości. Widzenie, ocenianie, działanie - w duchu Ewangelii, odrodzenie życia według zasad katolickich w rodzinie i społeczeństwie. Kształtowanie życia według zasad wiary, wzrastanie i umacnianie wspólnoty chrześcijańskiej.

Pogłębianie wiedzy o Jezusie Chrystusie, aby nastąpił świadomy wybór Jezusa Chrystusa jako Pana życia chrześcijanina, apostolstwo indywidualne (KPK - apostolstwo powinno przybrać formę Akcji Katolickiej), odpowiedź na trendy sekularyzacji, wypierające wartości chrześcijańskie z życia społeczeństwa, szkoła życia społecznego.

ZADANIA

Formacja intelektualna, duchowa, apostolska, kulturalna i społeczna. Realizacja apostolskiego celu Kościoła w zakresie ewangelizacji, uświęcania się, formacji sumienia według wzoru sumienia chrześcijańskiego, a więc dążenie każdego chrześcijanina do świętości. Rozświetlać życie codziennego według Ewangelii Jezusa: rodzinne, społeczne, zawodowe, polityczne, ekonomiczne, kulturalne. Głosić Jezusa (ewangelizacja) w małżeństwie, rodzinie i społeczeństwie (różne instytucje, np. szkoła) biorąc wzór ze Świętej Rodziny; Małżeństwo i rodzina stanowią pierwszą płaszczyznę społecznego zaangażowania katolików świeckich - JP II. Wdrażanie życie Ewangelią w życie codzienne.

Być współodpowiedzialnym z hierarchią za wyznawaną wiarę, a podawaną przez Urząd Nauczycielski Kościoła. Dawać świadectwo jedności w wierze z duchowieństwem, biskupami i papieżem. Przywrócić świadomość suwerenności duchowej i moralnej Kościoła. Współpracować z duchownymi - świeccy przyjmują odpowiedzialność za prowadzenie działalności duszpasterskiej, podejmować wspólne (świeccy i duchowni) działanie, aby budować, rozwijać i podkreślać wspólnotę Kościoła. Angażować świeckich w organizowanie życia codziennego, społecznego i kościelnego - niweczyć bierność, prowadzić działalność pod zwierzchnictwem hierarchii, czuwającej nad czystością doktryny katolickiej, wdrażać i uczyć katolików świeckich pracy w zespołach ludzkich, wspólnotach.

Ożywiać umiłowanie modlitwy, kontemplacji, życia liturgicznego i sakramentalnego, działalność na rzecz wzrostu powołań do chrześcijańskiego małżeństwa, do sakramentalnego kapłaństwa i do życia konsekrowanego, gotowość uczestnictwa w przedsięwzięciach i działaniach Kościoła zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym; zaangażowanie w dziedzinie katechezy i pedagogiczne umiejętności w wychowaniu chrześcijan; pobudzać do chrześcijańskiej obecności w różnych środowiskach społecznych i udziału w organizowaniu i animacji dzieł charytatywnych, kulturalnych, duchowych, ducha wyrzeczenia oraz powrót do ewangelicznego ubóstwa jako źródła wspaniałomyślnej miłości wszystkich ludzi; nawracać się na drogę chrześcijańskiego życia lub powrót do wspólnoty ochrzczonych, którzy niegdyś odeszli (Christifideles laici, 34).

CELE

Praca formacyjna samych członków Akcji, której celem jest ukształtowanie dojrzałej wiary. Dobrze uformowani ludzie powinni angażować się w sprawy Kościoła, zajmując miejsca w parafiach jeszcze nie objętych ewangelizacją. W zależności od potrzeb danej parafii zajmować będą te sektory życia, które dotąd leżały odłogiem. Członkowie Akcji Katolickiej są najbliższymi współpracownikami proboszcza, dyspozycyjnymi do działania w różnych dziedzinach, w zależności od potrzeb, jakie się jawią.

Członkowie Akcji Katolickiej powinni zajmować miejsca w życiu społecznym (polityka, gospodarka, kultura) na miarę swoich charyzmatów i możliwości. Poprzez aktywne działanie powinni urzeczywistniać wartości chrześcijańskie. W swojej pracy apostolskiej powinni łączyć wypracowane wartości, jakie istnieją w Kościele i koncentrować je wokół sprawy ewangelizacji, nie naruszając ich suwerenności. Zadaniem członków Akcji byłoby więc tworzenie porozumienia i wspólnego działania różnych ruchów, organizacji, stowarzyszeń bez naruszania ich charyzmatów i tożsamości.

Akcja Katolicka nie ma swojego lidera i swoich celów. Jej liderem jest Kościół i realizacja celów Kościoła.

Skip to content