Regulamin Obrad Rady DIAK

§1

1. W Zebraniu Rady mają prawo uczestniczyć z prawem głosu wszyscy jej członkowie, czyli:

1/ prezesi Zarządów Parafialnych Oddziałów mianowani przez Biskupa Diecezjalnego,

2/ inni członkowie Rady Diecezjalnej powołani w jej skład przez Biskupa Diecezjalnego.

2. W Zebraniu Rady uczestniczy bez prawa głosowania Asystent Diecezjalny

3. Za zgodą lub na wniosek Rady, mogą uczestniczyć w jej posiedzeniu bez prawa głosowania inne osoby.

§2

1. Zebranie Rady zwołuje prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, a z jego mandatu Wiceprezes; w miarę potrzeb, nie rzadziej jak jeden raz w roku (zebranie zwyczajne).

2. Nadzwyczajne zebrania Rady zwoływane są:

1/ na żądanie Diecezjalnego asystenta kościelnego,

2/ na żądanie Komisji Rewizyjnej

3/ na pisemny wniosek 1/4 członków Rady Diecezjalnej, w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania lub wniosku.

3. O ile urząd Prezesa Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej nie jest obsadzony, Walne Zebranie zwołuje Diecezjalny Asystent kościelny.

§3

Do kompetencji Rady należą:

1/ wybór trzech kandydatów na prezesa Zarządu

Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, spośród których prezesa mianuje Biskup Diecezjalny,

2/ wybór pozostałych członków Zarządu,

3/ wybór Komisji Rewizyjnej,

4/wybór delegatów do Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej,

5/uchwalenie programów działania Akcji Katolickiej w diecezji w uzgodnieniu z Biskupem Diecezjalnym,

6/ uchwalanie preliminarza budżetowego Akcji Katolickiej diecezji,

7/ ocena rocznego sprawozdania z działalności Akcji Katolickiej w diecezji,

8/ udzielanie absolutorium Zarządowi Diecezjalnego Instytutu,

9/ ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,

10/ podejmowanie uchwał w formie oświadczenia lub apelu w sprawach należących do zakresu działania Akcji Katolickiej w diecezji.

§4

1. Zwołanie zebrania dokonuje się pisemnie, określając:

1/ miejsce zebrania,

2/ termin jego rozpoczęcia,

3/ proponowany porządek obrad.

2. Do zaproszenia należy dołączyć proponowany projekt porządku obrad oraz przygotowane materiały i projekty uchwał.

§5

Zebranie Rady wybiera w głosowaniu jawnym ze swego składu przewodniczącego zebrania, jego zastępcę oraz sekretarza.

§6

Zebranie Rady otwiera osoba, która dokonała zwołania zebrania i niezwłocznie, po wspólnej modlitwie, przeprowadza wybory przewodniczącego zebrania.

§7

Niezwłocznie po wyborze, prowadzenie zebrania przejmuje przewodniczący.

§8

1. Do obowiązków przewodniczącego należy w szczególności:

1/ udzielanie i odbieranie głosu,

2/ zarządzanie głosowania nad zgłoszonymi wnioskami oraz projektami uchwał,

3/ ustalenie wyników głosowania,

4/ dokonywanie, w razie potrzeby, interpretacji regulaminów.

2. W koniecznych przypadkach przewodniczący może zasięgnąć opinii innych osób.

§9

Do obowiązków sekretarza zebrania należy sporządzenie:

1/ listy obecności na zebraniu Rady,

2/ protokołu z przebiegu zebrania, zawierającego:

a/ datę odbycia zebrania,

b/ miejsce odbycia zebrania,

c/ wskazanie osoby (lub organu) zwołującej zebranie,

d/ proponowany porządek zebrania oraz dostarczone członkom zebrania materiały i projekty uchwał,

e/ wskazanie osoby otwierającej zebranie i przeprowadzającej wybory przewodniczącego zebrania,

f/ nazwiska i imiona osób, które kandydowały w wyborach oraz wyniki wyborów,

g/ krótkie omówienie przebiegu poszczególnych punktów obrad, zgłoszone wnioski i projekty uchwał,

h/ rozstrzygnięcia głosowań przeprowadzonych na zebraniu Rady z podaniem pełnej treści wniosków lub projektów uchwał oraz ilość oddanych głosów za, przeciw i wstrzymujących się,

i/ pełną treść przyjętych uchwał (wraz z ewentualnymi załącznikami).

§10

Zebranie Rady zatwierdza zaproponowany w zaproszeniach porządek obrad, przy czym ma prawo zmienić kolejność omawianych zagadnień lub skreślić niektóre sprawy z porządku obrad. Wprowadzenie nowych zagadnień w porządku obrad wymaga większości 2/3 głosów oddanych.

§11

Na zebraniu Rady obowiązują następujące zasady:

1/ w trakcie dyskusji każdy członek Rady ma prawo do jednorazowego zabrania głosu w danej sprawie,

2/ w celu nie przedłużania obrad przewodniczący może ograniczyć czas wypowiedzi dyskutantów, chyba, że Rada większością głosów sprzeciwi się temu,

3/ przewodniczący zebrania może żądać od wnioskodawców sprecyzowania na piśmie wniosków podlegających głosowaniu,

4/ przed przystąpieniem do głosowania, przewodniczący lub osoba przez niego wskazana przytacza treść wniosku lub projektu uchwały, chyba, że wszystkie osoby posiadające prawo głosowania otrzymały tę treść na piśmie,

5/ w sprawach personalnych przeprowadza się głosowanie tajne,

6/ wynik głosowania ustala się zwykłą większością głosów, tzn. porównując ilość głosów za wnioskiem (uchwałą) i przeciw wnioskowi (uchwale), przy czym wniosek (uchwałę) uważa się za przyjęty, gdy liczba głosów za wnioskiem (uchwałą) jest większa od liczby głosów przeciw wnioskowi (uchwale),

7/ aby wynik głosowania był ważny – musi brać w nim udział co najmniej połowa członków Rady DIAK.

Skip to content