AK na świecie

Akcja Katolicka w wymiarze międzynarodowym

Międzynarodowe Forum Akcji Katolickiej

Bożena Ulewicz   

Międzynarodowe Forum Akcji Katolickiej (IFCA / FIAC – International Forum Catholic Action/ Foro Internacional Accion Catolica) jest młodą organizacją. Inicjatywa jej utworzenia została zgłoszona w październiku 1987 r. podczas VII Synodu Biskupów obradującego na temat: Miejsce i misja świeckich w Kościele i świecie. Zjazd założycielski odbył się 7 listopada 1991 r. FIAC od początku współpracuje z Papieską Radą ds. Świeckich. 29 czerwca 1995 r. został uznany za organizację o zasięgu międzynarodowym, a oficjalny dokument potwierdzający ten fakt zatwierdzono 3 stycznia 2000 r. W grudniu 2001 r. został włączony w poczet członków Konferencji Międzynarodowych Organizacji Katolickich. Do FIAC należy ok. 50 organizacji z Europy, Afryki, Ameryki i Azji. Polska przystąpiła do organizacji w grudniu 2000 r. Władze Forum stanowi Zjazd delegatów, zbierający się co trzy lata, oraz pięcioosobowy Sekretariat Generalny. Biuro FIAC znajduje się w Rzymie przy via Conciliazione 1. Warto odwiedzić także stronę internetową Forum: www.catholicactionforum.org

Forum jest związkiem stowarzyszeń, ruchów oraz federacji narodowych i diecezjalnych, które pomimo możliwości przyjmowania różnorodnych form i nazw spełniają zasady zawarte w dekrecie o apostolstwie świeckim Apostolicam actuositatem. „Kilkadziesiąt lat temu w wielu krajach świeccy, coraz gorliwiej poświęcający się apostolstwu, zorganizowali różne formy działalności i zrzeszyli się w różne stowarzyszenia, które, zachowując ścisłą łączność z hierarchią, dążyły i dążą do celów prawdziwie apostolskich. Spośród nich lub także spośród podobnych dawniejszych instytucji należy wymienić przede wszystkim te, które choć różne stosowały metody, przyniosły jednak Królestwu Chrystusa bardzo obfite owoce i które słusznie zalecane i popierane przez papieży i wielu biskupów, otrzymały od nich miano Akcji Katolickiej i często określane były jako współpraca świeckich w apostolacie hierarchicznym” (AA 20).
FIAC jest organizacją służącą promocji inicjatyw nakierowanych na pomoc i pogłębianie charyzmatu struktur Akcji Katolickiej powstających i rozwijających się w różnych uwarunkowaniach historycznych, kulturowych i eklezjalnych, w pełni respektując specyfikę i kondycję danego Kościoła lokalnego. Cele Forum to:

  1. Stała obecność oraz udział w spotkaniach i współpraca między Akcją Katolicką działającą w różnych krajach i regionach świata.
  2. Monitoring, w wymiarze światowym, problemów dotyczących społeczności Kościoła, jak i samej Akcji Katolickiej.
  3. Animowanie i promowanie nowej ewangelizacji w poszanowaniu struktur i duszpasterskiej rzeczywistości każdej Akcji Katolickiej.

Podczas Międzynarodowego Kongresu Akcji Katolickiej, który miał miejsce w Rzymie i Loreto w dniach 31 sierpnia – 5 września 2004 r. wydarzeniem było spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i udział w uroczystej Mszy św. w Loreto, podczas której Papież beatyfikował członków włoskiej i hiszpańskiej Akcji Katolickiej – Alberta Marvellego, Pinę Suriano i ks. Pere Tarrésa. Ojciec Święty wskazał wówczas na trzy podstawowe zadania Akcji Katolickiej: kontemplację, komunię i misyjność. Było to ostatnie wielkie spotkanie Akcji Katolickiej z Janem Pawłem II. Polskę w Kongresie reprezentowała prezes Zarządu KIAK Halina Szydełko.

Źródło: Niedziela Ogólnopolska 25/2006

POKÓJ MUSI POKONAĆ PRZEMOC

Międzynarodowe Forum Akcji Katolickiej apeluje o pokój, wzywa do modlitwy

31.07.2014 

Międzynarodowe Forum Akcji Katolickiej (FIAC) z siedzibą w Rzymie, skupiające struktury tej organizacji na całym świecie, wydało oświadczenie, w którym wskazuje na dramatyczną sytuację w krajach, gdzie pokojowy dialog i egzystencja zostały zdominowane przez wojnę i nienawiść.  FIAC potępiło działania  prowadzące do rozlewu krwi i coraz głębszych podziałów oraz zaapelowało o pokój i modlitwę.

Przemoc zabija bez względu na wiarę czy pochodzenie – napisali autorzy apelu. Giną dzieci, młodzież, ludzie dorośli. Wojna uderza w ludność cywilną, niszczy szpitale i  ośrodki pomocy społecznej, miejsca pracy i kościoły wspólnot religijnych. Irak, Syria, Strefa Gazy, Izrael, Ukraina, inne części świata doświadczają dzisiaj niewyobrażalnego cierpienia, wobec którego nie możemy pozostać obojętni. Z głębi naszych serc błagamy międzynarodową wspólnotę, rządy wszystkich państw oraz strony konfliktów o doprowadzenie do zakończenia walk oraz okazanie rozsądku i miłosierdzia wobec słabszych. Prosimy o zaprzestanie przemocy i poszukanie dróg dialogu na rzecz pokojowych rozwiązań w każdym kraju. Jednocześnie  jako bracia i siostry w wierze, wspierajmy tych wszystkich, którzy cierpią prześladowania, okazując naszą solidarność z nimi poprzez udzielanie pomocy i modląc się o dar sprawiedliwości i pokoju w każdym zakątku świata.

Zapraszamy wszystkich do nieustającej modlitwy, aby pokój przezwyciężył przemoc, do czego wielokrotnie wzywał nas Papież Franciszek. „Przemocy nie można pokonać przemocą. Przemoc można pokonać tylko pokojem”.

Jako Akcja Katolicka całego świata trwajmy w stałej modlitwie o pokój. 6 sierpnia, w święto Przemienia Pańskiego, połączmy się we wspólnej modlitwie, podczas której wspominać będziemy tragiczne w skutkach zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę (1945), śmierć Papieża Pawła VI (1978), i 50. rocznicę jego Encykliki „Ecclesiam Suam” wzywającej zwaśnione narody do prowadzenia dialogu.

Boże, Ojcze Pokoju! Matko Pokoju, chroń ludzkość przed wojną!

Przeżywanie chrześcijańskiej radości – Międzynarodowe Forum Akcji Katolickiej

Halina Szydełko, Prezes Zarządu KIAK, 12 maja 2014  

gallery/2014-xv zgromadzenie krajowe włoskiej ak

XV Zgromadzenie Krajowe Włoskiej AKW dniach 30 kwietnia – 3 maja 2014 r., na zaproszenie prezesa włoskiej Akcji Katolickiej Franco Miano, jako prezes Zarządu KIAK uczestniczyłam wraz z członkiem Rady KIAK, dyrektor biura krajowego AK Elżbietą Kaczmarek w XV Zgromadzeniu Krajowym Włoskiej Akcji Katolickiej. Spotkanie odbyło się w Rzymie. Do centrum konferencyjnego Domus Pacis przybyło 750 delegatów AK z wszystkich włoskich diecezji oraz 250 zaproszonych gości, wśród których, oprócz naszej delegacji, znaleźli się przedstawiciele Akcji Katolickiej z Malty, Szwajcarii, Rumunii, Hiszpanii, Bośni i Hercegowiny, Ukrainy (obrządku greckokatolickiego), Ziemi Świętej, Burundi, Konga, Rwandy, Argentyny, Stanów Zjednoczonych.

Zgromadzenie odbywało się pod hasłem: „Nowi ludzie w Jezusie Chrystusie współodpowiedzialni za radość życia”. Tę radość było widać na każdym kroku. Nowy Asystent Generalny włoskiej AK bp Mansueto Bianchi, który zastąpił w sprawowaniu tej funkcji bpa Domenico Sigaliniego, wezwał, aby odbywające się Zgromadzenie stało się wielkim świętem Akcji Katolickiej. I tak też było.

Wśród delegatów przeważali ludzie młodzi, którzy przybyli na spotkanie z małymi dziećmi, nierzadko z niemowlętami. Była też spora grupa dziecięcej Akcji Katolickiej. Co ważne, wszyscy uczestnicy poświęcili na udział w konferencji swój prywatny czas w trakcie długiego, majowego weekendu i naprawdę cieszyli się z tego spotkania, choć obrady trwały do późnych godzin wieczornych, gdyż niektóre sesje rozpoczynały się jeszcze po 21.30.

W swoim wystąpieniu prezes Franco Miano powiedział, że zaangażowanie członków AK wynika z wiary i wypływa z serca. Dlatego też nigdy nie jest przykrym obowiązkiem, ale przynosi radość i daje powody do satysfakcji z pracy na rzecz wspólnego dobra społeczności ludzi wierzących.

2 maja zostaliśmy przyjęci przez Sekretarza Stanu przy Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolina, który wcześniej koncelebrował Mszę Świętą wraz z Krajowym Asystentem włoskiej Akcji Katolickiej bp Mansueto Bianchi.

Natomiast 3 maja, podczas audiencji generalnej w Auli Pawła VI, mieliśmy okazję spotkać się z Ojcem Świętym Franciszkiem, który skierował swe słowa do włoskiej Akcji Katolickiej i przybyłych z zagranicy gości. Wezwał nas, abyśmy realizowali nasze powołanie poprzez trwanie w Jezusie, przeżywanie radości z bycia chrześcijanami oraz stały wzrost i rozwój naszych struktur.

W tych dniach, wciąż jeszcze odczuwaliśmy atmosferę niedawnej kanonizacji dwóch wielkich papieży – Jana XXIII i naszego ukochanego Jana Pawła II. Niektórzy dziękowali nam za polskiego papieża i choć nie nasza w tym zasługa, ogromnie miło było usłyszeć jak żywa jest wciąż pamięć o Ojcu Świętym i jak wielkim szacunkiem i uczuciem darzy go wielu ludzi na całym świecie.

Przesłanie Papieża Benedykta XVI na Międzynarodowe Forum Akcji Katolickiej

Źródło: 24.08.2012, Radio Vaticana  

gallery/benedykt xvi-fx

„Świeckich nie można uważać jedynie za «współpracowników» duchowieństwa, ale za osoby rzeczywiście «współodpowiedzialne» za bycie i działanie Kościoła”. Słowa te znajdujemy w papieskim przesłaniu na VI Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej. Spotkanie odbywa się w dniach od 22 do 26 sierpnia w Jassach w Rumunii pod hasłem „Świeccy w Akcji Katolickiej: współodpowiedzialność eklezjalna i społeczna”.

Benedykt XVI zwraca uwagę na potrzebę zmiany mentalności w Kościele, gdy chodzi o rolę katolickiego laikatu, oraz dojrzałości wiernych świeckich zaangażowanych w ewangelizację. Ważna jest tu współpraca z duszpasterzami, a ich postulowane relacje z laikatem Sobór Watykański II nazywa „rodzinnymi”. Wyraża to ducha głębokiej komunii, jaka powinna charakteryzować wspólnotę Kościoła.

Ojciec Święty wskazuje tu następujące pola zaangażowania: „modlitwa, studium, aktywny udział w życiu Kościoła przy jednoczesnym pozytywnym i uważnym odniesieniu do świata w poszukiwaniu znaków czasu”. „Prowadzenie ku Chrystusowi, głosząc Jego przesłanie zbawienia językami i metodami zrozumiałymi dla naszych czasów, to wielkie wyzwanie nowej ewangelizacji – pisze Papież do członków Akcji Katolickiej. – Pracujcie także nad tym, by być coraz bardziej laboratorium «globalizacji solidarności i miłości», dla wzrastania wraz z całym Kościołem we współodpowiedzialności za dawanie ludzkości nadziei”.

Benedykt XVI przypomina chwalebną historię Akcji Katolickiej, która wielokrotnie owocowała przykładami świętości. Nie może tego zabraknąć również dzisiaj, dlatego Papież zachęca członków tej organizacji do pogłębiania osobistej więzi z Chrystusem, przy jednoczesnym wspieraniu kościelnej komunii i misji. „Utrzymujcie ze wszystkimi szczere relacje, poczynając od rodziny, i oferujcie swoją gotowość współpracy na wszystkich szczeblach życia społecznego, kulturalnego i politycznego, mając zawsze na względzie dobro wspólne” – napisał Benedykt XVI w przesłaniu do Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej.

Międzynarodowa Akcja Katolicka w Krakowie

Źródło: Katolik.pl/2010

Europejskie spotkanie Akcji Katolickiej odbyło się w Krakowie i Częstochowie w dniach 6-9 maja 2010. To pierwsze tego typu spotkanie z udziałem laikatu z Europy wschodniej. Po raz pierwszy odbywało się w Polsce.

V Europejskie Spotkanie Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej (FIAC) zainaugurowała 6 maja Msza św. w krakowskich Łagiewnikach. Przewodniczył jej metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz. Po Eucharystii o bieżących wyzwaniach Akcji Katolickiej (AK) w świecie mówił Emilio Inzaurraga, prezes FIAC i prezes AK w Argentynie.

Obrady Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej przebiegały pod hasłem „Chleb, życie, pokój, wolność”.
– Pod hasłem chleb rozumiemy wszelkie problemy egzystencjalne dotykające człowieka. Życie – to zarówno jego ochrona od poczęcia aż do naturalnej śmierci, jak również poszanowanie rodziny, jej praw. To także wychowanie i godna egzystencja – mówiła Halina Szydełko, prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Kolejne zagadnienie to pokój i wolność.

– W tym roku obchodzimy 30. rocznicę powstania Solidarności. To wydarzenie zapoczątkowało stopniowy demontaż bloku komunistycznego, przyniosło wolność narodom Europy wschodniej. Warto więc spojrzeć na tematykę konferencji również z tego punktu widzenia – dodała Szydełko.

Międzynarodowe Forum Akcji Katolickiej, w której władzach od dwóch lat jest również Polska, zrzesza Stowarzyszenia AK istniejące w różnych krajach. Forum od początku swego istnienia pragnęło ogarnąć swym zasięgiem jak największą liczbę krajów.

– Z chwilą, kiedy Polska weszła do władz Forum, zrodziło się oczekiwanie, że dzieląc się swym oświadczeniem zainicjujemy powstanie struktur stowarzyszenia w innych krajach Europy Wschodniej – mówiła prezes Zarządu Krajowego. Wśród zaproszonych do Polski gości znaleźli się przedstawiciele Kościoła z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Słowacji.

W piątek, 7 maja, Mszy św. w sanktuarium Bożego Miłosierdzia przewodniczył bp Domenico Sigalini, asystent kościelny FIAC i asystent kościelny AK we Włoszech. Później przewidziano sesję wykładów, pracę w grupach i prezentację Akcji Katolickiej w poszczególnych krajach. Wśród prelegentów znajdowali się: przewodniczący Episkopatu abp Józef Michalik, sekretarz generalny COMECE ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, prezes AK we Włoszech Franco Miano i Marek Jurek.

Międzynarodowe Forum Akcji Katolickiej odbywało się nie tylko w Krakowie, ale i w Częstochowie. Tam właśnie udadali się uczestnicy zjazdu w sobotę, 8 maja. Doświadczeniami ze współpracy władz samorządowych z Akcją Katolicką podzielił się Tadeusz Wrona, były prezydent Częstochowy, poseł na Sejm III kadencji i były doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przed obrazem MB Częstochowskiej na Jasnej Górze była celebrowana Eucharystia, której przewodniczył bp Marek Leszczyński, krajowy asystent kościelny Akcji Katolickiej w Polsce. Wieczorem uczestnicy Forum wrócili do Krakowa.

Ostatnim akcentem Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej był udział w uroczystościach ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Paneliści z kraju i z zagranicy w niedzielę, 9 maja, wzięli udział w tradycyjnej procesji z Wawelu na Skałkę i Mszy św. w miejscu męczeńskiej śmierci głównego patrona Polski.

Patronat honorowy nad spotkaniem objęli kard. Stanisław Dziwisz, abp Stanisław Nowak, Prezydent Krakowa i Marszałek Województwa Małopolskiego. W przygotowanie konferencji zaangażowało się województwa małopolskie, samorządowe władze Częstochowy oraz Renovabis, które sfinansowało przejazd i pobyt uczestników z krajów Europy wschodniej.

Jesteście cennym darem dla Kościoła

Przesłanie Papieża Jana Pawła II z okazji Międzynarodowego Kongresu Akcji Katolickiej

1. «Duc in altum, Akcjo Katolicka! Z odwagą patrz w przyszłość!» Takie wezwanie skierowałem 26 kwietnia 2002 r. do delegatów na XI Zgromadzenie Krajowe Włoskiej Akcji Katolickiej. Z przyjemnością stwierdzam, że ten mój apel został przyjęty jako zobowiązanie i hasło Międzynarodowego Kongresu Akcji Katolickiej, który rozpocznie się w Rzymie 31 sierpnia 2004 r. z inicjatywy Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej oraz Włoskiej Akcji Katolickiej, przy współpracy Papieskiej Rady ds. Świeckich.

Pragnę serdecznie pozdrowić wszystkich dyrektorów i asystentów Akcji Katolickiej z różnych krajów, zgromadzonych w Domus Pacis. W sposób szczególny pozdrawiam po bratersku księży kardynałów oraz czcigodnych braci w biskupstwie, którzy zechcieli uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu.

2. «Patrzenie w przyszłość z odwagą» to postawa, która nie jest owocem wyboru, lecz rodzi ją i konkretyzuje pamięć o bezcennym darze, jakim jest Akcja Katolicka od początku swego istnienia. Powstała z «opatrznościowego natchnienia», zgodnie ze słowami mojego poprzednika, świętej pamięci papieża Piusa XI, była jednoczącą, konstruktywną i dynamiczną siłą współczesnego procesu «umacniania roli ludzi świeckich», potwierdzonego na Soborze Watykańskim II. Dzięki temu pokolenia wiernych dojrzewały w swym powołaniu na drodze chrześcijańskiej formacji, która pomagała im uświadomić sobie w pełni osobistą odpowiedzialność za budowanie Kościoła i działać z apostolskim zapałem we wszystkich środowiskach życia. Jakże nie wspomnieć przy tej okazji, że soborowy dekret o apostolstwie świeckich uznał wartość tej zasłużonej tradycji i gorąco zalecił jej kontynuowanie? (Apostolicam actuositatem, 20). W Posynodalnej adhortacji apostolskiej Christifideles laici, a także w moich licznych wystąpieniach przy okazji różnych zgromadzeń Włoskiej Akcji Katolickiej zalecenia Soboru zostały z mocą potwierdzone, co pomogło przezwyciężyć pewne niejasne i trudne sytuacje.

Dziś pragnę powtórzyć z naciskiem jeszcze raz: Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej! Pamięć nie może oznaczać nostalgicznego zasklepienia w przeszłości, lecz musi pomóc zrozumieć cenny dar, jaki Duch Święty ofiarował Kościołowi: dziedzictwo, które na progu trzeciego tysiąclecia powinno zrodzić nowe owoce świętości i apostolstwa, aby plantatio stowarzyszenia objęło wiele innych Kościołów lokalnych różnych krajów.

3. Nadszedł czas odnowy, o której świadczą wielorakie zjawiska obecne w waszym stowarzyszeniu. Wiele wskazuje na to, że możemy z nadzieją oczekiwać kairos nowej wiosny Ewangelii! Ta wielka odpowiedzialność, która spoczywa na was wszystkich i na waszych pasterzach i zobowiązuje cały Kościół, zmusza do podjęcia pokornej i odważnej decyzji, by «rozpocząć na nowo od Chrystusa» z zachowaniem świadomości, że wspiera nas wszechobecna moc Ducha Świętego. W realizacji tego wielkiego zadania mogą uczestniczyć wszyscy wierni świeccy świadomi swego powołania, wynikającego z chrztu oraz związanej z nim potrójnej misji — kapłańskiej, prorockiej i królewskiej. Pokładając ufność w łasce Bożej i umocnieni żywym poczuciem przynależności do Kościoła jako «domu i szkoły komunii», świeccy wsłuchują się w naukę i wskazania pasterzy, by stać się ich skutecznymi współpracownikami w budowaniu wspólnot kościelnych, do których należą.

Każdy chrześcijanin powinien składać świadectwo o tym, że jego życie zostało przemienione dzięki łasce i przepełnione miłością. «Świeccy mogą spełniać to zadanie pod warunkiem, że zdołają przezwyciężyć rozdźwięk pomiędzy Ewangelią a własnym życiem, nadając wszystkim swoim działaniom w rodzinie, w pracy, na polu społecznym spójność właściwą takiemu życiu, które czerpie natchnienie z Ewangelii i w niej znajduje siłę do tego, by w pełni się realizować» (Christifideles laici, 34). Akcja Katolicka zawsze była i również dzisiaj powinna być kuźnią formacji wiernych, którzy oświeceni nauką społeczną Kościoła, angażują się przede wszystkim w obronę świętego daru życia, w ochronę godności osoby ludzkiej, w urzeczywistnianie wolności wychowania, w uświadamianie prawdziwego sensu małżeństwa i rodziny, w działalność charytatywną na rzecz najbardziej potrzebujących, w sprawę pokoju i sprawiedliwości oraz dbają o stosowanie zasad pomocniczości i solidarności w rozlicznych, powiązanych ze sobą sytuacjach społecznych.

4. Wiem, że wasz kongres rozpocznie się w Rzymie, jego kontynuacją będzie pielgrzymka do Loreto, a zakończy się w niedzielę 5 września w dolinie Montorso Mszą św., podczas której z radością zaliczę w poczet błogosławionych kilkoro członków Akcji Katolickiej, którzy w swym życiu byli przekonywającymi wzorami wierności Ewangelii.

Przygotowuję się zatem, by ponownie udać się z pielgrzymką do drogiego mi sanktuarium w Loreto, międzynarodowego ośrodka duchowości maryjnej, gdzie będę się modlił do Najświętszej Maryi Panny, abyście dzięki łasce Ducha Świętego mogli być zawsze gotowi odpowiedzieć swoim fiat na wolę Bożą, stając się świadkami Tajemnicy Chrystusa dla zbawienia świata.

Życząc, by prace kongresu przyniosły obfite owoce, które pomogą Akcji Katolickiej coraz skuteczniej służyć Królestwu Chrystusowemu, przesyłam wszystkim specjalne Błogosławieństwo Apostolskie.

Jan Paweł II, Castel Gandolfo, 10 sierpnia 2004  

Źródło: Opoka.org.pl

Skip to content