Pod patronatem Chrystusa Króla Wszechświata

Opublikowany 2006/09/16

Z Teresą Zalewską na łamach tygodnika Niedziela (edycja łódzka) rozmawia Elżbieta Anna Gruda.

Elżbieta Anna Gruda: – Minęło 10 lat od reaktywacji Akcji Katolickiej w archidiecezji łódzkiej. Czym jest dziś Akcja Katolicka i jakie przyświecają jej cele?

Teresa Zalewska: – Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji apostolskiej misji Kościoła – głosi nasz statut. Władze Stowarzyszenia są wyłaniane w wyborach i zatwierdzane przez lokalną władzę kościelną. Podstawowym celem AK jest praca formacyjna samych członków dla ukształtowania dojrzałej wiary – a więc pogłębianie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego. Tylko dobrze uformowani ludzie mogą angażować się w sprawy Kościoła, działać – w zależności od potrzeb parafii – tam, gdzie nie może dotrzeć osoba duchowna.

– A jak przedstawia się struktura Stowarzyszenia?

– Struktury AK w Polsce tworzą jej Parafialne Odziały i Diecezjalne Instytuty. Najwyższym organem jest Krajowy Instytut AK. Biskup diecezjalny sprawuje opiekę nad Stowarzyszeniem za pośrednictwem diecezjalnego asystenta kościelnego, którego zadaniem jest formacja duchowa członków Stowarzyszenia i czuwanie nad czystością doktryny.

– Na czym polega współpraca Akcji Katolickiej z hierarchią Kościoła?

– AK działa na zlecenie Kościoła hierarchicznego, a jej członkowie są najbliższymi współpracownikami proboszcza. Coroczny program formacyjny AK zbudowany jest na programie duszpasterskim Kościoła. We współpracy, w której każda ze stron cieszy się autonomią, Kościół stosuje znaną zasadę pomocniczości, która przejawia się w trosce o formację duchową oraz w tworzeniu warunków do działania laikatu, bez ingerencji w podejmowane przez niego we własnym imieniu inicjatywy. Zarówno Ojciec Święty Jan Paweł II, jak i Benedykt XVI wielokrotnie kierowali swoje przesłania bezpośrednio do Akcji Katolickiej, podkreślając, że jest ona potrzebna Kościołowi.

– Czy, podsumowując minione 10 lat działalności, może Pani przedstawić czytelnikom najważniejsze dokonania AK?

– Zasadnicza praca członków naszego Stowarzyszenia odbywa się w parafii. Spośród ogromnej liczby podejmowanych dzieł pragnę wymienić tylko niektóre:
Formacja duchowa członków (pogłębianie wiedzy religijnej, przygotowanie oprawy liturgii Mszy św., udział w parafialnych nabożeństwach i uroczystościach, organizowanie pielgrzymek, rekolekcji, odczytów). Działalność charytatywna i wspólnotowa (bezpłatne korepetycje, wydawanie ubogim żywności i odzieży, dożywianie dzieci, organizowanie spotkań wigilijnych i gwiazdkowych, współpraca z władzami samorządowymi i szkolnymi).
Na szczeblu diecezjalnym do ważnych inicjatyw i wydarzeń w ciągu tych 10 lat należą: obchody 5. rocznicy wznowienia AK i poświęcenie sztandaru, Kongresy AK AŁ w 2002 i 2006 r., coroczne Dni Akcji Katolickiej (od 1999 r.), współudział w Kongresach Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, pielgrzymki zagraniczne (Rzym, Wilno, Lwów), pielgrzymki krajowe (Częstochowa, Licheń), pielgrzymki rowerowe. Na szczeblu ogólnopolskim: Krajowe Kongresy AK w 2001 i 2006 r., udział w Tygodniach Społecznych w Warszawie.

– Akcja Katolicka jest otwarta na nowych członków. Co należy zrobić, by włączyć się w działania Stowarzyszenia i zostać jego członkiem?

– Przede wszystkim należy poznać charyzmat Stowarzyszenia, zapoznać się z jego statutem i chociażby częściowo przestudiować dostępne materiały poświęcone AK. Zainteresowani mogą uzyskać informacje osobiście podczas dyżuru DIAK w piątki, w godz. 9.30-13 przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 3, pok. 112, tel. (0-42) 664-87-52, lub u asystenta kościelnego, tel. (0-44) 719-50-14. W parafiach, w których istnieje AK, należy skontaktować się z zarządem POAK i włączyć się w jego bieżącą pracę w charakterze kandydata do członkostwa. W pozostałych parafiach byłoby wskazane, aby kilka osób, w łączności z Księdzem Proboszczem, a za jego pośrednictwem – z asystentem diecezjalnym i zarządem DIAK – podjęło inicjatywę utworzenia oddziału i rozpoczęło pierwszy etap formacji i rozeznawania potrzeb wspólnoty parafialnej, którym mają sprostać.

Źródło: Niedziela Łódzka 48/2006

Skip to content