OŚWIADCZENIE W SPRAWIE SZKOŁY W BEŁCHATOWIE

Sytuacja jaka panuje w polskich szkołach, czego przykładem są wydarzenia w Szkole Podstawowej Nr 8 w Bełchatowie, mobilizuje Akcję Katolicką do podjęcia działań. Akcja Katolicka w Łodzi solidaryzuje się ze stanowiskiem Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity Łódzkiego i wyraża zaniepokojenie zaistniałą sytuacją, która ma negatywny wpływ na kształtowanie osobowości małych dzieci.

Protestujemy przeciwko takim formom edukacji. Uważamy, że z dziećmi należy rozmawiać stosownie  do ich wieku, ponieważ przedwczesne rozmawianie o płciowości jest sztucznym wywoływaniem zainteresowania tą sferą. Oczekujemy jednocześnie na powszechne potępienie takich metod wychowawczych, które są wielkim nieporozumieniem zagrożeniem dla prawidłowego rozwoju młodych ludzi.

Zwracamy się do rodziców o czuwanie nad przebiegiem edukacji ich dzieci, a w szczególności interesowanie się programami wychowawczymi, podręcznikami ze zwróceniem uwagi na propagowanie ideologii gender.

Apelujemy do wszystkich ludzi, organizacji, mediów, dla których dobro naszych dzieci jest ważne, o nietolerowanie takich działań  na terenie szkół i nie tylko.

Jednocześnie Akcja Katolicka w Archidiecezji Łódzkiej podejmuje działania przeprowadzenia spotkań z rodzicami celem wyczulenia negatywnego wpływu oddziaływania ideologii gender na dzieci i młodzież.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym pt.: „Gender- ukryta prawda” (bliższe informacje: ekai.pl/wydarzenia/polska/x75127/ruszaja-e-learningowe-szkolenia-anty-gender/)

Wyrażamy  zaniepokojenie przyjęciem przez Parlament Europejski rezolucji (tzw. Raport Lunacek) postulującej przyznanie szerokich przywilejów osobom homoseksualnym, biseksualnym, transseksualnym i interseksualnym (LGBTC) w kwestii adopcji dzieci, wykonywania zawodów pedagogicznych, zawierania tzw. związków małżeńskich.

Dokument przegłosowano jako „Rezolucję w sprawie unijnego planu przeciwdziałania homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość”.

Drugi dokument, budzący niepokój  wśród członków Akcji Katolickiej, to ,,Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej ‘’

Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej jest przeciwko ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemoc wobec kobiet  i przemocy domowej.

Szeroki zakres Konwencji może być przyczyną wielu kontrowersji na etapie praktycznego stosowania postanowień Konwencji. Może służyć jako instrument wprowadzenia politycznego ,,gender mainstreaming‘’ oraz wpływu na programy edukacyjne z „niestereotypowymi rolami płci”.

Potrzeba wielkiej modlitwy, a także społecznego poruszenia dla umocnienia  wartości rodziny, a tym samym całego społeczeństwa.

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej  

Archidiecezji Łódzkiej

Skip to content