Podsumowanie Konkursu „100-lecie Archidiecezji Łódzkiej”

7 grudnia 2021 roku w Bazylice Archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi odbyło się podsumowanie Konkursu Literackiego i Plastycznego „100-lecie Archidiecezji Łódzkiej”. Konkurs zorganizowano w roku obchodów Jubileuszu Archidiecezji podjętych przez Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia.

Na podsumowanie konkursu zaproszono uczestników nagrodzonych prac w Konkursie Plastycznym i Literackim ich opiekunów, nauczycieli, dyrektorów ze względu na ograniczenia pandemii. Podsumowanie Konkursu uświetnili swoja obecnością ks. prałat Ireneusz Kulesza Asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej, Waldemar Suski – Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego, Waldemar Flajszer – Łódzki Kurator Oświaty w Łodzi pani wizytator Romana Cybulska, Anna Skupińska Rzecznik Prasowy Kuratorium Oświaty, ojciec dyrektor Juwenalis Andrzejczak dyrektor Szkól Bernardyńskich im. A Pankiewicza, Agnieszka Sowińska kierownik Sekcji Artystycznej z Państwowej Szkoły Plastycznej z nauczycielami z placówki.

Spotkanie rozpoczęto od powitania uczestników przez ks. prałata Ireneusza Kuleszę – proboszcza parafii a następnie prezes Mariana Strugińska-Felczyńska przybliżyła informacje o konkursie.

Celem konkursu było ukazanie wydarzeń historyczno-religijnych o fundamentalnym znaczeniu w dziejach Polski i kościoła łódzkiego. Przybliżanie postaci świętych, błogosławionych, Sług Bożych i męczenników związanych z ziemią łódzką przybliżenie bogactwa ziemi łódzkiej oraz promocja młodzieży zdolnej

Organizatorem Konkursu była Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej wspólnie z Bernardyńską Szkołą Podstawową oraz Bernardyńskim Liceum Ogólnokształcącym im. bł. o. Anastazego Pankiewicza w Łodzi, Zespołem Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi

Partnerami wydarzenia było Województwo Łódzkie oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA.

W konkursie udział wzięli uczestnicy z 57 placówek z województwa łódzkiego , wpłynęło 290 prac w tym 12 plakatów, 17 prac literackich i 261 prac plastycznych. Uczestnikami konkursu byli uczniowie ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, szkół specjalnych, Warsztatów Terapii Zajęciowej. Tematyka prac uczestników dotyczyła świętych związanych z ziemią łódzką: Maksymilianem Kolbe, Św. Faustyną Kowalską założycielem Szkoły Bernardyńskiej w Łodzi bł. A. Pankiewiczem, zabytków sakralnych. Jury przyznało nagrody dla 34 osób za wykonanie prac plastycznych, 12 osobom za prace literackie, 12 uczestnikom za wykonanie plakatu. W konkursie literackim 4 osoby zdobyły I miejsce. W kategorii S P: Ignacy Urbański ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi, Stanisław Strzelecki SP im. T. Kościuszki w Kiernozi, Filip Koszela SP im. Tadeusza Kościuszki w Drużbicach

Pierwsze miejsce w Kategorii Szkół Ponadpodstawowych zdobyła Laura Magdzik – z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Szydłowie.

Tematyka prac plastycznych podobnie jak literackich dotyczyła błogosławionych, świętych związanych z ziemią łódzką, zabytki sakralne oraz działalność ks. biskupa Tymienieckiego jako troskę o ludzi biednych

Pierwsze miejsce w Konkursie Plastycznym w kategorii SP zdobyły: Sarna Nikola z Publicznej Szkoły Podstawowej w Janisłowicach, Nikola Rozumek SP nr 6 SOSW w Bełchatowie, Aleksandra Jankowska SP nr 6 SOSW w Bełchatowie.

Sylwia Jaksoń z SOSW z Koluszek, Maja Lipińska SP nr 4 w Bełchatowie.

W Kategorii Szkół Ponadpodstawowych – Aleksandra Frąc z I LO w Koluszkach.

Pierwsze miejsce wśród prac przesłanych z Warsztatów Terapii Zajęciowej zajął Adam Rybak i Dariusz Grad z Koluszek.

Wyróżniono 3 placówki z których wpłynęło po 25 prac, każdy uczestnik otrzymał dyplom, książeczkę  i słodycze.

Publiczna Szkoła Podstawowa OO Bernardynów w Wiączyniu Dolnym prace przygotowane pod kierunkiem s. Apoline Pais, Szkoła Podstawowa nr 55 im. E. Lokajskiego w Łodzi prace przygotowane pod kierunkiem Krystyny Chorzyńskiej.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kiernozi prace wykonane pod kierunkiem Beaty Biniewicz.

Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej wyróżniła 3 prace plastyczne z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, SP 6 w Bełchatowie; które przedstawiały działalność bp. Tymienieckiego otaczającego troską ludzi biednych.

Pracę Bartka Kowalskiego – tytuł pracy „Domy robotników”, Zuzanny Szulc tytuł pracy – „Buty i czapki”, Mateusza Niewiadomskiego tytuł pracy „Przytułki w Rokiciu” prace wykonane pod kierunkiem Michała Wawrzyniaka i Kingi Szczepaniak.

Słowa podziękowania kieruję do wszystkich uczestników konkursu, dzieci, młodzieży podopiecznych nauczycieli
i dyrektorów, którzy zaangażowali się w prace związane z Konkursem Literackim i Plastycznym – „100-lecie Archidiecezji Łódzkiej”.

Dziękuję dyrektorowi o. Juwenalis Andrzejczakowi Bernardyńskiej Szkoły im. bł. A. Pankiewicza, Pani Marioli Bączek, Izabeli Jaroszek, Łukaszowi Biskup, Zespołowi Państwowych Szkól Plastycznych w Łodzi-pani dyrektor Katarzynie Paliwoda i Agnieszce Sowińskiej Kierownikowi Sekcji Artystycznej niestrudzonej organizatorce ze swoimi koleżankami nauczycielkami z placówki oraz partnerom wydarzenia. Partnerami wydarzenia było Województwo Łódzkie, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA.

Słowa podziękowania kieruję do Księdza dr Marcina Wojtasika Przewodniczącego Wydziału Katechetycznego i pracowników za pomoc merytoryczną oraz do Romany Cybulskiej starszego wizytatora w Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Wyrażam słowa wdzięczności za objęcie Konkursu patronatem honorowym, medialnym, modlitewnym oraz partnerom merytorycznym i wspierającym.

 Patronat Honorowy nad Konkurs objęli:

 1. Arcybiskup Metropolita Łódzki – Grzegorz Ryś
 2. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu – prof. Piotr Gliński
 3. Marszałek Województwa Łódzkiego – Grzegorz Schreiber
 4. Wojewoda Łódzki – Tobiasz Bocheński
 5. Łódzki Kurator Oświaty – Waldemar Flajszer
 6. Prezes Krajowej Akcji Katolickiej – Urszula Furtak
 7. Prowincjał Zarządu Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych (OO. Bernardyni) – O. Teofil Czarniak

Patronat medialny nad Konkurs objęli:

 1. Biuro Prasowe Archidiecezji Łódzkiej.
 2. Redakcja „Niedzieli Łódzkiej”.
 3. Radio Niepokalanów.
 4. Zespół Redakcji Programów Katolickich Łódzkiego Ośrodka Telewizji Polskiej.
 5. Radio Plus Łódź.

Patronat nad Konkursem modlitewny objęli:

 1. Zgromadzenie Zakonne Karmelitanek Bosych w Łodzi.
 2. Klasztor Sióstr Bernardynek w Łodzi.
 3. Zgromadzenie Zakonne Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łodzi.
 4. Siostry Św. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego w Łodzi

Partnerzy merytoryczni i wspierający Konkurs :

 1. Katedra Świętego Stanisława Kostki w Łodzi.
 2. Wydział Katechetyczny Archidiecezji Łódzkiej.
 3. Polska Rada Ekumeniczna Oddział w Łodzi.
 4. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej.
 5. Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Łódzkiej.
 6. Caritas Archidiecezji Łódzkiej.
 7. Związek Polskich Artystów i Plastyków Oddział w Łodzi.
 8. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.
 9. Wydział Duszpasterstwa Młodzieży.
 10. Księża Dziekani Archidiecezji Łódzkiej .
 11. PUNCS-Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko-Społecznego.
 12. Wydział ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
 13. Wydział Duszpasterstwa Rodzin.
 14. Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi.

Nagrody oraz słodycze dla uczestników Konkursu ufundowali Partnerzy Wydarzenia: Grzegorz Schreiber – Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Marek Michalik Prezes Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA. Wyrażamy swoją wdzięczni za wielkie serce i dobrą wolę.

Składam gorące podziękowania Pani Agnieszce Sowińskiej z Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych za zorganizowanie wystawy prac plastycznych dzieci oraz plakatów „100-lecie Archidiecezji Łódzkiej” w Katedrze.

Dziękuję Prezesom Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej za pomoc i wsparcie:

Prezes POAK z p.w. Antoniego Grażynie Cicharskiej, Prezes Marii Dąbrowskiej z POAK z pw. Świętego Franciszka z Asyżu w Łodzi, Prezesowi POAK z pw. Przemienienia Pańskiego Markowi Rybakowi, prezes Annie Jaworowicz z POAK św. Anny w Łodzi, członkom POAK ze Zgierza. Marii Niedzieli za wykonanie zdjęć.

W załączeniu lista laureatów (w pliku pdf do pobrania): Konkursu Literackiego oraz Lista Laureatów Konkursu Plastycznego.

Marianna Strugińska-Felczyńska

Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej

Łódź, 9.12.2021 rok

Skip to content