Ustawy i Rozporządzenia

dotyczące organizacji pozarządowych

 

Działalność organizacji pozarządowych regulowana jest wieloma przepisami, poza wewnętrznymi dokumentami organizacji (uchwały, regulaminy, statut), sektor pozarządowy podlega pod prawo wynikające z ustaw i rozporządzeń. Poniżej odnajdą Państwo listę dokumentów, które warto znać, w zależności od rodzaju organizacji i  działań których się podejmuje.

 

1. Ustawa Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010790855

2. Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910460203

3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji z dnia 8 maja 2001 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010500529

4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112171291

5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041481564

6. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie ewidencji klubów sportowych z dnia 18 października 2011 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112431449

7. Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101270857

 

Akty prawne związane z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102341536

2. Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030960874

3. Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 stycznia 2010 rhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100280146

4. Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 sierpnia 2011 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112091244

5. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego z dnia 23 grudnia 2004 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042852852

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania z dnia 15 grudnia 2010 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110060025

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego z dnia 14 września 2010r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101731172

8. Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego z dnia 29 kwietnia 2011 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111090638

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego z dnia 23 marca 2011 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110800434

 

Akty prawne związane z księgowością, finansami, podatkami i zatrudnianiem w organizacjach pozarządowych

1. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020760694

2. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej z dnia 15 listopada 2001 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011371539

3. Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040190177

4. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110740397

5. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091571240

6. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 listopada 2008 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082091316

7. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100510307

8. Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111771054

9. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102201447

10. Informacje o Polskiej Klasyfikacji Działalności: http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm

11. Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141

12. Rozporządzenie MPiPS w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju z 19 grudnia 2002  r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20022361990

13. Rozporządzenie MPiPS w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju z 19 grudnia 2002 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20022361991

 

Akty prawne związane z prowadzeniem działalności przez organizacje pozarządowe

1. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071681186

2. Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców z dnia 25 marca 2011r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111060622

3. Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093

4. Ustawa o zbiórkach publicznych z dnia 15 marca 1933 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19330220162

5. Rozporządzenie MSWiA w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami z dnia 6 listopada 2003 r.  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031991947

6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wykazu organizacji społecznych uprawnionych do działania przed sądem w imieniu lub na rzecz obywateli z dnia 10 listopada 2000 r.

7. Ustawa o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060940651

8. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971330883

9. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z dnia 13 stycznia 2012 r.  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000049

10. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083

11. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi z dnia 16 listopada 200 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100460276

12. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090620504

13. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych z dnia 11 marca 2010 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100540323

14. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r.  http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051671398

15. Ustawa Prawo o zgromadzeniach z dnia 5 lipca 1990 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19900510297

16. Ustawa Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19840050024