Sprawozdanie z pracy Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej

 

Moje przedłożenie będzie tylko skrótem sprawozdania, które Państwo otrzymali, wymienię tutaj tylko te największe moim zdaniem osiągnięcia zaś na zakończenie przedstawię zadania jakie stają przed naszą AK Archidiecezji Łódzkiej.

 

I. DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU INICJATYWNEGO

Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej została powołana dekretem Ks. Abp dr Władysława Ziółka 16 października 1996 roku, oraz Zespół Inicjatywny, któremu przewodniczyła Anna Kowalska, Diecezjalnym Asystentem kościelnym AK został mianowany ks. Marek Stępniak, który pełni tę misję do dnia dzisiejszego. Zespołowi Inicjatywnemu zlecono następujące zadania: opracowanie statutu AK Archidiecezji Łódzkiej, inspirowanie do tworzenia ośrodków AK na terenie archidiecezji łódzkiej oraz rejestrację Parafialnych Oddziałów AK. Zespół z powyższych zadań wywiązał się.
Zespół Inicjatywny pracował do 29 października 1998 roku, kiedy został mianowany przez Ks. Arcybiskupa pierwszy prezes AK Archidiecezji Łódzkiej Mirosław Ciepłucha i wybrany Zarząd DIAK. Poświęcenia sztandaru Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej dokonał Ks. Abp Władysław Ziółek.


II. DZIAŁALNOŚĆ DIECEZJALNEGO INSTYTUTU

1. Od 1999r. - Trzy Zjazdy (Dni) Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej - Parafia NSJ Łódź - Julianów
2. Od 1999r. - Trzy Dni Patronackie Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej - organizuje POAK przy Parafii Świętej Rodziny - Łódź - Retkinia
3. Trzy Pielgrzymki Rowerowe: na Jasna Górę, Litwa - Wilno, Ukraina - Lwów - organizuje POAK przy Parafii Opieki św. Józefa w Łodzi; stała się ona już pielgrzymką ogólnopolską
4. Studium Nauki Społecznej Kościoła - od r. 1999/2000, w tym roku planujemy trzeci rok zajęć Studium
5. Wydanie dwóch książek zawierających wystąpienia ze Zjazdów Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej: Zeszyt 1. Dar wiary i dar rozumu; Zeszyt 2. Wychowanie człowieka do zadań XXI wieku
6. Wydawanie Biuletynu Informacyjnego Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej
7. Artykuły i sprawozdania: umieszczane są także w Niedzieli Łódzkiej
8. Propagowanie idei Akcji Katolickiej w mediach: radio: szczególnie Radio Plus, Telewizji Polskiej w Łodzi, prasie: szczególnie w Niedzieli Łódzkiej
9. Utworzenie dwóch stron Akcji Katolickiej: strona ogólna AK Archidiecezji Łódzkiej - http://archidiecezja.lodz.pl/akcjakat ; strona prezesa DIAK - http://www.retsat1.com.pl/wzoremJezus .
10. Nawiązanie (wstępnej) współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży w naszej Archidiecezji
11. Przeprowadzenie Konkursu ZNACZENIE 2000 LAT CHRZEŚCIJAŃSTWA W HISTORII I KULTURZE NARODU POLSKIEGO
12. Przygotowywanie i realizacja w parafiach programu formacyjnego: 1. Niedziela, 2. Zadania społeczne laikatu, zaś w tym roku przedstawimy 3. Myśl społeczną Prymasa Tysiąclecia - są to spotkania odbywające się raz w miesiącu połączone z Eucharystią
13. Ostateczne przygotowano do użytku pomieszczenia dla Akcji Katolickiej przy ul. Zgierskiej 121 w Łodzi
14. Organizowanie Pielgrzymek Akcji Katolickiej na Jasną Górę
15. Spotkania turystyczne, towarzyskie i formacyjne uczestników Archidiecezjalnej Pielgrzymki Rowerowej
16. Uczestnictwo w I i II Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Łódzkiej; przygotowanie w 2000r. III Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Łódzkiej
17. Ostateczne przygotowanie do użytku biblioteczki
18. Zbieranie ofiar na odbudowę cerkwi prawosławnej przy ul. J. Kilińskiego w Łodzi
19. Różaniec w intencjach: Ojczyzny, Ojca świętego, dzieci nienarodzonych, mediów katolickich, Akcję Katolicką w Archidiecezji i jej członków
20. Pomoc dla dzieci i młodzież dla szkoły w Dziewieniszkach na Litwie - książki, pomoce szkolne i inne i pomoc finansowa dla Szkoły Podstawowej
21. Zbieranie ofiar w tym roku dla powodzian w diecezji kieleckiej
22. Organizowanie skupień dla członków i sympatyków Akcji Katolickiej
23. Odbyliśmy w tym roku pielgrzymkę autokarową do Wilna - Kowna - Trok
24. Przygotowujemy się do I Krajowego Kongresu AK w Polsce poprzesz Nowennę miesięcy, oraz wybieramy się sam Kongres do Poznania
25. Wykonanie sztandaru AK Arch. łódzkiej - który zostanie dzisiaj poświęcony; muszę nadmienić, że niektóre POAK-i mają także już swoje sztandary

Stała modlitwa w intencji Akcji Katolickiej i jej członków przed świętą Rodziną w par. Świętej Rodziny w Łodzi - Retkini

Święto patronackie - Chrystusa Króla Wszechświata - wystawa i sprzedaż publikacji, gazetka, krótkie komunikaty po każdej Mszy świętej propagowanie idei Akcji Katolickiej

Są pełnione dyżury przez Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej w Kurii Arcybiskupiej i na ul. Zgierskiej.

III. DZIAŁALNOŚĆ PARAFIALNYCH ODDZIAŁÓW

Muszę nadmienić i podkreślić, że ojczyzną AK jest parafia i to właśnie tam bije serce AK.

POAK pracują w różnych zespołach zależnie od specyfiki i potrzeb parafii.

 

Podejmowane są działania na rzecz parafii - wymienię tylko te najważniejsze, a podejmowanych form jest kilkadziesiąt:
1. Prowadzenie grupy katechumenów
2. Prowadzenie bibliotek i wypożyczalni książek i czytelni
3. Organizowanie festynu
4. Prowadzenie spotkań dla osób mających problemy alkoholowe
5. Prowadzenie systematycznie w parafiach spotkań, konferencji i wykładów z zapraszaniem prelegentów włącznie
6. Prowadzenie świetlic
7. Organizowanie I Kongresów Ruchów i Stowarzyszeń katolickich działających w parafii (na wzór I Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Łódzkiej)
8. Pielgrzymki do Sanktuariów w całej Polsce, Wycieczki i spacery po cmentarzach Łodzi
9. Prowadzenie modlitw: Różaniec, Droga Krzyżowa - także ulicami miast
10. Przygotowanie i roznoszenie osobom samotnym, biednym paczek z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy
11. Pomoc matkom samotnie wychowującym dzieci
12. Organizowanie loterii fantowych
13. Organizowanie wideoteki - z projekcją filmów o treści religijnej
14. Współpraca ze Szkołą Podstawową - konkursy i inne, Współpraca z Samorządem Gminnym

Formy pogłębiania wiary i wiedzy religijnej członków Akcji Katolickiej i członków parafii:
1. Systematyczna lektura Pisma świętego
2. Rozważanie podczas spotkań fragmentów Pisma świętego
3. Comiesięczna katechizacja w ramach zebrań członków AK
4. Przekazywanie i wyjaśnianie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II
5. Msze święte z udziałem członków POAK,
6. Przygotowanie oprawy liturgicznej Mszy świętych
7. Prowadzenie Poradni Życia Rodzinnego
8. Przygotowanie i przeprowadzenie czuwania nocnego
9. Spotkanie modlitewne
10. Misterium Wielkopiątkowe i Adoracja Wielkopiątkowa
11. Rekolekcje letnie dla rodzin
12. Podjęto inicjatywę prowadzenia adopcji duchowej dziecka poczętego
13. Katecheza dla dorosłych i rodzin

 

Praca na rzecz dzieci i młodzieży (wybrane):
1. udział na rzecz partycypowania w obiadach szkolnych dla dzieci
2. współudział wraz ze stowarzyszeniem Rodzin Katolickich w zorganizowaniu wyjazdów letnich dzieci i młodzieży
3. wspólne ze Stowarzyszeniem Dobroczynności opieka nad ubogimi rodzinami
4. korepetycje indywidualne
5. opieka specjalna nad jedną z rodzin z czworgiem dzieci - sanatoria

 

Czasopisma w skali parafii:
- Święta Rodzina - miesięcznik - Parafia Świętej Rodziny w Łodzi
- Via - miesięcznik - Parafia NSJ Łódź-Julianów
- Parafialna Akcja Katolicka - Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Tomaszowie Mazowieckim
- Rodzina Świętego Antoniego. Tomaszowski Miesięcznik Katolicki - Parafia św. Antoniego w Tomaszowie Mazowieckim
- Akcja Katolicka - Parafia św. Krzysztofa w Tuszynie-Lesie
- Kalendarz na 1999 r. - Parafia NSJ Łódź-Retkinia
- Karmel - Parafia Opieki św. Józefa w Łodzi

 

W Internecie mają swoje strony następujące POAK:
- Parafia Świętej Rodziny w Łodzi
- Parafia Opieki św. Józefa w Łodzi

Dzisiaj AK Archidiecezji Łódzkiej liczy ok. 500 członków i kandydatów, nie licząc oczywiście sympatyków, których jest dość dużo.
POAK-i są w 27 parafiach oraz w 6 parafiach istnieją zespoły inicjatywne.

Podstawą do sporządzenia sprawozdania są osobiste kontakty Prezesa Zarządu DIAK oraz przedstawione sprawozdania Prezesów POAK - podpisanych przez proboszczów parafii.
Dziękuję Panu Bogu i Świętej Rodzinie z Nazaretu - Patronowi Akcji Katolickiej w Archidiecezji za taką wielość podjętych działań i za to że świeccy odpowiadają na Boże wezwania i podejmują wraz z kapłanami trud ewangelizacji.
Dziękuję wszystkim za podjęty trud pracy dla Pana Boga i Kościoła łódzkiego przez Akcję Katolicką: Księdzu Arcybiskupowi, Ks. Asystentowi Kościelnemu Akcji Katolickiej w Archidiecezji, Księżom Proboszczom, Asystentom Kościelnym w parafiach, prezesom POAK, członkom i sympatykom Akcji Katolickiej.
Dziękując Panu Bogu za to co dokonaliśmy wskazuje, że Akcja Katolicka jest w Archidiecezji i działa na chwałę Bożą.

Dotychczasowa działalność Akcji Katolickiej każe nam wszystkim szerzyć ideę Akcji Katolickiej, a także stawiać sobie nowe zadania. Na spotkaniu Rady i przedstawicieli POAK-ów, w dniu 2.09.br, postawiliśmy sobie wiele zadań wymienię tylko te najważniejsze:

- w parafiach:
1. mimo trudności, musimy starać się pozyskać nowych członków dla naszego stowarzyszenia
2. poczucie odpowiedzialności członków AK za dalszą jej działalność - mówić w swoich środowiskach o AK
3. najbardziej pociągają ludzi widoczne efekty pracy grupy, toteż nasze osiągnięcia muszą być widoczne,
4. mamy wiele dobrych dzieł, które prowadzimy w parafiach, należy je kontynuować, odpowiednio nagłośnić, zaangażować innych,
5. musimy rozwijać formy, które się już sprawdziły i istnieją prawie w każdej parafii

- formacja duchowa i intelektualna:
1. podjąć działania wśród rodziców, dzieci i młodzieży, aby "przyciągnąć" ich do Kościoła - uczestnictwo w Mszy świętej itd.,
2. podjąć działalność i współpracę z dyrektorami szkół i administracją rządową i samorządową,
3. wprowadzić w parafiach spotkania formacyjne dla ogółu parafian, a w nich prelekcje z zakresu nauki Ojca Św., dokumentów soborowych i nauki Kościoła,
4. przyjąć postawę ofensywną w głoszeniu nauki Chrystusa,

- udział w życiu społecznym:
1. Udział w życiu społecznym jest powinnością każdego człowieka. Także powinnością każdego członka Akcji Katolickiej jest branie udziału w życiu społecznym na różnych szczeblach tego życia. Jest to jego niezbywalny obowiązek i zarazem niezbywalne prawo. Celem tego udziału jest działanie na rzecz dobra wspólnego.
2. Jednym z celów wspólnot społecznych jest pomoc indywidualnemu człowiekowi. Pomoc w zdobywaniu środków do życia czy pomoc innego rodzaju np. podtrzymanie na duchu, czy odpowiednie ukształtowanie polityczne.
3. Jako Stowarzyszenie powinniśmy analizować, oceniać różne formy życia społecznego i politycznego i oceny te upowszechniać poprzez wydawanie oświadczeń czy artykułów prasowych lub komunikatów radiowych.

Wydaje mi się, że jestem niejako zobowiązany w sumieniu do zacytowania wypowiedzi jednego z naszych członków podczas spotkania w ubiegłą niedzielę, który powiedział że:
1. należy rozbudzić ducha zaangażowania katolików szczególnie tych praktykujących, najbardziej wiernych Bogu,
2. zainicjować powstanie zespołów inicjatywnych do powstania POAK we wszystkich parafiach naszej diecezji, a na koniec powiedział tak:
3. wierzę, że AK w naszym kraju jest tym niedźwiedziem, którego należy budzić do pracy dla odwrócenia trendów destrukcyjnych.


Szczęść Boże!
Mirosław Ciepłucha
Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej