cywilizację materialistyczną” (przemówienie z 13.05.1991 r. skierowane do biskupów portugalskich).

Dziś stajemy w obliczu niebezpieczeństwa odrzucenia przez wielu ludzi Boga i poddania się przez nich źle pojętej wolności, która zmierza do zniszczenia korzeni moralności ludzkiej i chrześcijańskiej. Zagrożony jest  pokój na świecie. W wielu krajach pojawiły się zarzewia wojny i nasilają się prześladowania chrześcijan. Świat znowu stanął wobec zmagań militarnych, przewrotów społecznych, a przede wszystkim wobec walk światopoglądowych i religijnych. Objawienia Madonny z Fatimy wskazują gdzie leży ratunek. Poza oderwaniem od grzechu i czystości serca, Najświętsza Panna wskazuje konkretne i praktyczne środki ratowania dusz i pokoju dla świata. Odpowiadając na to wezwanie Członkowie Akcji Katolickiej powinni podjąć i rozpropagować wśród jak największej rzeszy wiernych:

- nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca

- codzienny różaniec

- modlitwa w intencji biskupów biorących udział w Synodzie.

 

Problematyka społeczna

I. Rodzina 

Społeczeństwo boryka się dziś z problemami na nieznaną dotąd skalę. Jesteśmy świadkami dramatycznie zwiększającej się liczby rozwodów, rosnącej liczby młodych ludzi żyjących w wolnych związkach, którzy  nie pragną założenia rodziny oraz wzięcia za nią odpowiedzialności. Wielu, w imię wygodnego życia bez zobowiązań odrzuca myśl o posiadaniu dzieci, uciekając się do antykoncepcji i aborcji.

Z niepokojem obserwujemy stygmatyzowanie rodzin, które jako małżeństwo oparte na związku mężczyzny i kobiety, pragną wychowywać swoje dzieci w oparciu o własne przekonania, wiarę i system wartości. Przeciwstawiając się tym zagrożeniem Akcja Katolicka powinna:

Jednoczyć środowiska w działaniach na rzecz rodziny.
Uczestniczyć w „Marszach dla życia”.
Uświadamiać rodzicom ich praw do decydowania o programach nauczania.
Podejmować działania na rzecz rodzin.

 

II. Polityka

 W 2015 roku odbędą się wybory prezydenckie i parlamentarne. Do zadań Akcji Katolickiej należeć będzie podjęcie działań zmierzających do przełamania apatii i zniechęcenia społeczeństwa w naszych parafiach i diecezjach, aby w duchu odpowiedzialności za losy naszego państwa wzięli udział w wyborach.

Akcja Katolicka nie wskazuje partii, jak również konkretnych kandydatów, na których należy głosować. Zachęcamy jednak, aby ułatwiając dokonanie właściwego wyboru publikować listę kandydatów ze wskazaniem jak głosowali w ważnych dla nas sprawach, takich jak ochrona życia, legalizacja związków partnerskich i innych wskazujących na to czy kandydat kieruje się w swym życiu i działalności politycznej wartościami chrześcijańskim.

 

Zagadnienia organizacyjne

Przygotowujemy się do II Krajowego Kongresu Akcji Katolickiej. Będzie to czas podsumowania dotychczasowego dorobku, a zarazem spojrzenie w przyszłość.

W ramach przygotowania do kongresu podejmijmy trzy zadania:

- niech każdy z nas przyprowadzi do AK jedną osobę,

- przygotujmy choć jedną inicjatywę skierowaną do najmłodszych – dzieci i młodzieży,

- nawiążmy współpracę przynajmniej z jedną organizacją, ruchem czy stowarzyszeniem   działającym w parafii i w diecezji.

Wspieranie przygotowań organizacyjnych do Światowych Dni Młodzieży.

 

Formacja

Przypomnienie Orędzia Fatimskiego.
Zapoznanie się z treścią listu apostolskiego Rosarium Virginis Mariae  Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, duchowieństwa i wiernych o różańcu świętym.
Zapoznanie się z Adhortacją Apostolską Evangelii Gaudium papieża Franciszka.

 

                                                KALENDARIUM NA ROK 2015

12 lutego                           Spotkanie Asystentów Diecezjalnych

11-12 kwietnia                 Posiedzenie Rady KIAK – Warszawa

19-20 czerwca                 Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

13-14 września                Sztafeta im. Ks. Jerzego Popiełuszki ku czci męczenników stanu wojennego

17-20 września                II Kongres Akcji Katolickiej – Kraków

11 października               Dzień Papieski

7 listopada                        VI Ogólnopolski  Festiwal  Pieśni Patriotycznej – Kraków

13-15 listopada               Rekolekcje dla księży asystentów i członków Rady oraz posiedzenie Rady KIAK

22 listopada                     Uroczystość Chrystusa Króla – Święto Akcji Katolickiej

Kierunki działania AK w Polsce na rok 2015

gallery/kalendarz2015-m_2
gallery/fatima

Liturgia i modlitwa

Orędzie Fatimskie – proroctwo na nasze czasy.

Jeżeli wgłębimy się w treść Orędzia Fatimskiego, zrozumiemy, że Bóg zaprasza nas do współpracy. W orędziu tym pojawia się słowo „jeżeli”. Oznacza to, że od naszego działania i modlitwy, a nad wszystko od szczerego nawrócenia zależą losy świata. Nie pozostawia nas przy tym bez pomocy i opieki. Daje nam Matkę, która wskazuje drogę ocalenia również teraz, w naszych niespokojnych czasach.

Święty Jan Paweł II mówił: „Z Cove de Iria rozlewa się jakby światło pocieszenia niosące nadzieję. Skłania ono do odważnego podjęcia nowej ewangelizacji kontynentu   europejskiego,  na   którym   szeroko   rozprzestrzeniony   ateizm teoretyczny i praktyczny próbuje budować nową