Celem jest dążenie do najpełniejszego poznania ewangelicznych prawd wiary, ich rozumienia i realizowania w codziennym życiu. Tym celem jest również stworzenie nowego sposobu myślenia dojrzałego.

 

KSZTAŁTOWANIE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO SUMIENIA

 • Codzienna lektura pisma Świętego.
 • Wyznaczenie jednej, niedzielnej Mszy Świętej dla Akcji Katolickiej oraz pełne sakramentalne uczestnictwo wszystkich członków AK. 
 • Ożywienie liturgii poprzez utworzenie zespołów liturgicznych i muzycznych. 
 • Ożywienie modlitwy i kontemplacji np. poprzez upowszechnienie modlitwy brewiarzowej świeckich. 
 • Pogłębienie znajomości nauki społecznej Kościoła poprzez systematyczną lekturę dokumentów Kościoła. 
 • Organizowanie stałych spotkań formacyjnych. 
 • Organizowanie katechizacji dorosłych. 
 • Organizowanie dni skupienia i rekolekcji dla członków Akcji Katolickiej. 
 • Zaproponowanie lokalnych pielgrzymek Akcji Katolickiej do sanktuariów znajdujących się na terenie diecezji.

 

TROSKA O RODZINĘ I WYCHOWANIE

 • Organizowanie spotkań rodziców z terenu parafii z psychologami, wychowawcami, katechetami oraz innymi kompetentnymi osobami, uświadamiających współczesne zagrożenia z jakimi spotykają się dzieci i młodzież. 
 • Uświadamianie rodzicom ich prawa do decydowania w sprawach nauczania i wychowania ich dzieci. 
 • Współpraca ze szkoła oraz czuwanie nad kierunkiem i poziomem nauczania poprzez uczestnictwo w Radach Szkoły. 
 • Organizowanie spotkań formacyjnych dla nauczycieli i wychowawców. 
 • Tworzenie internatów oraz szkół katolickich. 
 • Ochrona dzieci i młodzieży przed zepsuciem i deprawacją poprzez skupienie jej wokół parafii, organizując świetlice, kawiarnie, ośrodki kultury, kółka zaintereso­wań, rozgrywki sportowe, rajdy, wycieczki, ogniska, letni wypoczynek. 
 • Utworzenie Poradni Życia Rodzinnego.

 

ODNOWA MORALNA SPOŁECZEŃSTWA

 • Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez zainicjowanie parafialnej grupy AA oraz Apostolatu Trzeźwości.
 • Organizowanie poradnictwa dla osób uzależnionych od narkotyków. 
 • Propagowanie trzeźwego stylu życia poprzez organizowanie uroczystości, zabaw i festynów bezalkoholowych. 
 • Zachęcanie do podejmowania zobowiązań abstynencji. 
 • Obrona życia poprzez prowadzenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 
 • Założenie księgi darów duchowych.

 

TROSKA O SZERZENIE MIŁOSIERDZIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO 

 • Organizowanie i animacja dzieł charytatywnych.
 • Koordynacja działań na rzecz ubogich rodzin w parafiach, wspólnie ze Stowarzy­szeniem Rodzin Katolickich i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej. 
 • Otoczenie opieką Parafialnego Oddziału AK przynajmniej jednej rodziny. 
 • Tworzenie domów samotnej matki. 
 • Organizowanie pomocy materialnej dla młodzieży uczącej się poprzez fundowanie stypendiów.

 

ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE SPOŁECZNE I POLITYCZNE 

 • Zintegrowanie społeczności parafialnej poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z radami osiedla, radami gminy i innymi organizacjami działającymi na terenie parafii. 
 • Organizowanie spotkań formacyjnych i rekolekcji dla samorządowców. 
 • Organizowanie spotkań członków AK na szczeblu diecezjalnym z parlamentarzys­tami i samorządowcami. 
 • Zorganizowanie punktów poradnictwa prawnego, medycznego, pedagogicznego, rachunkowego i innych. 
 • Uruchomienie telefonu zaufania. 
 • Prowadzenie pośrednictwa pracy.

 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 • Prowadzenie sklepów parafialnych. 
 • Zakładanie spółek prawa handlowego. 
 • Zakładanie fundacji.

 

PODJĘCIE DZIAŁAŃ W SFERZE KULTURY 

 • Podjęcie starań o utworzenie bibliotek i czytelni parafialnych. 
 • Tworzenie na terenie parafii wideoteki oraz wypożyczalni kaset video. 
 • Organizowanie klubów parafialnych. 
 • Rozbudzanie uczuć patriotycznych poprzez organizowanie obchodów świąt narodowych wykorzystując formy teatralne i muzyczne.
 • Krzewienie tradycji i obyczajów ludowych poprzez organizowanie imprez kulturalnych oraz wycieczek mających na celu poznawanie społeczności lokalnych, ich historii, ważnych postaci związanych z tym terenem oraz pomników kultury. 
 • Uroczyste obchody odpustów parafialnych.

 

POZYSKANIE ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU DLA DZIEŁA EWANGELIZACJI 

 • Współpraca ze świeckimi środkami masowego przekazu. 
 • Tworzenie własnych wydawnictw, biuletynów Akcji Katolickiej oraz audycji radiowych. 
 • Współdziałanie w zakresie kolportażu prasy i książek katolickich np. poprzez tworzenie stałych punktów kolportażu.
 • Wykorzystanie dla dzieła Ewangelizacji tablic reklamowych.

Kierunki działania Akcji Katolickiej w Polsce

gallery/jestescie darem i skarbem-sm

NATURA STOWARZYSZENIA

Akcja Katolicka jest strukturą religijną i poprzez ten fakt jej zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem dla jej członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna  prowadzona  wśród  własnych  członków,  jak  i  w  najbliższym  otoczeniu.